• Mae gan GOLEG hyd yn oed ragor o geffylau ar gyfer ei gyrsiau ar ôl derbyn anifeiliaid newydd i mewn i roi hwb i’r profiad ceffyleg i fyfyrwyr

Coleg Cambria Llaneurgain bellach yw’r unig gyfleuster addysg bellach ceffyleg yng Ngogledd Cymru.

Mae safle Sir y Fflint yn gartref i 26 o geffylau o’r safon uchaf ar ôl croesawu tri cheffyl o safle Glynllifon, Coleg Meirion Dwyfor, ger Caernarfon.

Gyda nifer y myfyrwyr yn uwch na’r llynedd, maen nhw’n gobeithio denu hyd yn oed rhagor o fyfyrwyr yn ystod yr haf a pharhau i ddod ag enwogion byd cystadlu a marchogaeth i’r rhanbarth.

Mae Emily King – merch yr Olympiad Mary King – a chyn-fyfyriwr dysgu yn y gwaith Coleg Cambria a’r cystadleuydd Sam Ecroyd ymhlith y sêr sydd wedi ymweld â Llaneurgain a chynnal gweithdai ac arddangosiadau.

Dywedodd rheolwr y ganolfan geffyleg, Karen Evans, y bydd yr arlwy a’r cyfleusterau sydd ganddyn nhw yn rhoi’r dechrau gorau i’r dysgwyr yn eu dewis o yrfa, ond mae rheswm mwy fyth i ymuno â nhw.

“Ein nodwedd denu unigryw yw’r hyfforddiant penodol rydyn ni’n ei roi, a’r elfen bersonol honno,” dywedodd Karen, Rheolwr Stabl, Cam Pump Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS).

“Mae hwn yn lleoliad anhygoel ac mae’n boblogaidd iawn gyda’r myfyrwyr, ond yr amser ymarferol gyda’r ceffylau sy’n ein gosod ar wahân, ac felly mae cael rhagor ohonyn nhw yn mynd i olygu profiad ac amser ychwanegol gyda’r anifeiliaid i’n dysgwyr.”

Dywedodd Vivienne Martin, Pennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Tir ac Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Ngholeg Cambria: “Yn anffodus nid oes canolfan geffyleg yng Nglynllifon mwyach, sy’n golygu mai ni yw’r unig safle addysg bellach yng Ngogledd Cymru sy’n cynnig y cyrsiau hyn, o lefel mynediad hyd at gymwysterau diploma estynedig a chymwysterau City and Guilds.

“Rydyn ni wedi cael tri o’u ceffylau, sy’n dda ar gyfer eu lles,  gan eu bod yn symud o un coleg i’r llall.

“Ni fydd yn aflonyddu’n fawr arnyn nhw, byddant wedi arfer â’r drefn a byddwn yn parhau i ofalu’n rhagorol amdanyn nhw.”

Wrth i’r ganolfan fynd o nerth i nerth, felly hefyd y sector ceffylau sy’n cynyddu yn y DU.

“Mae yna alw mawr am weithwyr medrus a chymwys, mae’n rhan enfawr o’r economi y tu ôl i amaethyddiaeth ac mae llawer mwy iddo na dim ond carthu stablau,” dywedodd Karen, o Ogledd Iwerddon, sydd wedi gweithio am 30 mlynedd yn y sector.

“Mae cymaint o swyddi yn y maes hwn, o fridio, gyrru cerbydau, gwaith ffarier, ceffylau’r heddlu a’r diwydiannau polo a rasio, i geiropractydd ceffylau, deintydd neu ffisiotherapydd, rheolwr iard a llawer rhagor o swyddi – mae’n enfawr.

“Mae’r mwyafrif o’n ceffylau wedi dod o wahanol ddisgyblaethau a chefndiroedd, ond mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi bod mewn cystadlaethau, felly maen nhw’n anifeiliaid anhygoel i ddysgu’r grefft arnyn nhw.

“Efallai nad ni yw’r cyfleuster mwyaf ond mae hynny’n gweithio o’n plaid oherwydd mae gennym ni gyfleusterau anhygoel – gan gynnwys arenâu awyr agored dan do a llifoleuadau, lloc crwn a llwybr traws gwlad – ac rydyn ni’n talu am hyfforddiant ac arholiadau BHS y myfyrwyr i gyd. Ni yw un o’r ychydig ganolfannau addysg bellach sy’n dal i wneud hynny.

“Yn siŵr i chi, dyma’r amser iawn i ymuno â ni, ac rydyn ni’n gyffrous am y dyfodol yma yn Llaneurgain.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.cambria.ac.uk/business/courses/course-subject/equine/?lang=cy

yn ôl