• Mae FFRINDIAU sy’n angerddol am gadw’r Gymraeg yn fyw yn mynd i’r brif ddinas i ddechrau pennod newydd yn eu bywydau

Bydd Frances Bather ac Ellie Worsnip yn astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl llwyddo i gael canlyniadau Lefel A gwych ar safle Iâl yng Ngholeg Cambria Wrecsam. 

Mae Frances o Langollen ac Ellie o’r Wyddgrug wedi llwyddo i gael gradd A mewn Cymraeg a phynciau eraill sy’n cynnwys Astudiaethau Cyfryngau, Llenyddiaeth Saesneg, Bagloriaeth Cymru ac Iaith Saesneg.

Mae’r ddwy yn annog pobl ifanc eraill i ystyried gyrfa sy’n defnyddio’r Gymraeg ac maen nhw’n diolch i Cambria am y gefnogaeth – yn arbennig cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn y coleg. 

Mae Frances yn 18 oed ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Dinas Bran, dywedodd hi: “Rydyn ni’n hynod o angerddol am gadw’r iaith yn fyw a gallu defnyddio’r iaith yn ein swyddi o ddydd i ddydd, felly mae hynny’n rhan fawr yn ein penderfyniad i astudio’r iaith yn y brifysgol.

“Buaswn i’n hoffi addysgu’r Gymraeg mewn ysgol, un ai ar lefel cynradd neu uwchradd, a dwi’n credu bod llawer iawn rhagor i ni ddysgu am yr iaith, o’i hanes i berthnasedd a phwysigrwydd cymdeithas ddwyieithog. 

“Gan fod ymgyrch i gynyddu’r nifer o bobl sy’n defnyddio’r iaith, mae’n gyfnod cyffrous i astudio’r radd – dwi methu aros i ddechrau.”

Nod cynllun Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru ydy cynyddu nifer y bobl sy’n siarad Cymraeg i filiwn. 

Mae Ellie hefyd yn 18 oed ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Alun. Mae hi’n benderfynol i ddod yn therapydd lleferydd ac iaith dwyieithog yn y dyfodol ac yn canmol y gwaith caled sy’n cael ei wneud i amddiffyn y Gymraeg ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

“Mae dysgu Cymraeg yn Cambria a bod yn rhan o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn gymaint o hwyl ac wedi bod yn fan cychwyn gwych i ni symud ymlaen yn y sector,” meddai. 

“Mae’r tiwtoriaid wedi ein hysbrydoli ni o’r dechrau un ac wedi dangos yr holl gyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg mewn amrywiaeth o swyddi.

“P’un eich bod chi’n rhugl neu newydd ddechrau dysgu, gall y tiwtoriaid eich helpu chi a bydd hynny mewn amser yn denu rhagor o bobl i astudio’r Gymraeg. Bydd yn wych cael gweld hynny’n digwydd.”

Dywedodd Frances hefyd: “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at fynd i Gaerdydd ac i ddechrau astudio’r cwrs. Bydd bod yno gyda’n gilydd yn ein helpu ni i deimlo’n gartrefol yno ac i gyflawni ein nodau.”

I weld yr amrywiaeth eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i: www.cambria.ac.uk

yn ôl