• Mae Delyth Roberts wedi gwella o salwch difrifol i gael cynnig lle ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Mae’r fenyw 19 oed, o Wrecsam, hefyd wedi ei henwi’n Fyfyriwr y Flwyddyn Coleg Cambria Iâl yn yr wythnosau diwethaf.

Mae’n gyflawniad anhygoel o ystyried bod Delyth wedi cael diagnosis o Glefyd Crohn a gorfod iddi oedi dechrau ei chyrsiau Safon Uwch yn 2017. 

Dychwelodd i’r coleg flwyddyn yn ddiweddarach i astudio Hanes, Daearyddiaeth a Saesneg, ac mae’n mynd i’r Coleg byd-enwog Corpus Christi yng Nghaergrawnt, y mae ei gyn-fyfyrwyr enwog yn cynnwys y nofelydd Christopher Isherwood, yr actor Hugh Bonneville a Kevin McCloud, cyflwynydd y rhaglen deledu Grand Designs. 

Cafodd ei geni a’i magu yn Wrecsam, ac mae ganddi gefnogaeth lawn ei mam Jane, ei thad Gary, a’i brodyr Celyn ac Elis. 

Canmolodd y cyn-fyfyriwr o Ysgol Morgan Llwyd y staff yn Chweched Iâl ac mae’n edrych ymlaen at bennod nesaf ei thaith academaidd.

“Pan ges i’r diagnosis Clefyd Crohn, ni allai’r foment hon fod wedi bod ymhellach o fy meddwl,” dywedodd Delyth.

“Dwi wedi gwella a dwi’n hollol iawn rŵan, ond mae’n rhaid i fi ddiolch i fy nheulu a’r staff a thiwtoriaid yn Iâl am bopeth maen nhw wedi ei wneud i fi.”

Dywedodd hefyd: “Fe ges i’r cyfle i fynd i ysgol haf yng Nghaergrawnt y llynedd a hwnnw oedd yn sail i fy mhenderfyniad i wneud cais; mae’n lle mor drawiadol. 

“Dangosodd hynny ei fod yn ddewis i rywun gyda fy nghefndir i, fy mod i’n gallu cael lle mewn prifysgol felly – mae’n gyraeddadwy ac yn opsiwn i fyfyrwyr.”

Roedd y broses gyfweld yn ei hun yn “anodd iawn”, felly roedd wrth ei bodd pan gafodd gynnig lle yn gynharach eleni.

“Roedd llawer o waith paratoi ac roedd yn eithaf dwys, ond ges i help gan y ganolfan chweched dosbarth gyda’r cais a chyfweliadau ffug,” dywedodd Delyth. 

“Pan wnes i gyrraedd, roeddwn i’n teimlo’n barod, ac fe wnaeth siarad â’r athrawon a’r academyddion gadarnhau fy mod i wedi gwneud y penderfyniad iawn i ddewis Caergrawnt.”

Mae’n gobeithio dilyn gyrfa ym myd y gyfraith ond mae’n cyfaddef bod llawer o gyfleoedd ar y llwybr mae wedi ei ddewis.

Ac mae’n pwysleisio mai Cambria yn bendant oedd y cam yr oedd ei angen arni i gyrraedd y pwynt hwn.

“Pan wnes i adael yr ysgol, Cambria oedd y dewis gorau i fi,” dywedodd Delyth.

“Mae’r cyfleusterau a’r adnoddau yn wych, ac roedd yn gam nesaf naturiol cyn mynd i’r brifysgol.”

Roedd Simon Woodward, Pennaeth Canolfan Chweched Dosbarth Iâl, yn canmol Delyth ar y cynnydd mae wedi ei wneud ers ymuno â’r coleg.

“Mae’n wych ei bod wedi gwella ac yna dod yn ôl i weithio mor galed a chael ei henwi’n Fyfyriwr y Flwyddyn; rydyn ni’n falch iawn ohoni,” meddai.

“Mae Delyth wedi bod yn anhygoel, ac yn ddiymhongar iawn – mae’n ysbrydoliaeth ac rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddi yng Nghaergrawnt.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Safon Uwch a’r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk 

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener