• Mae dau ddyn ifanc sy’n gobeithio cael prentisiaethau wedi dechrau elwa o ddewis gweithio ar safle adeiladu yn ystod gwyliau’r haf ar ôl iddyn nhw ymgymryd â phrofiad gwaith cyflogedig gyda chontractwr trydanol blaenllaw yng Ngogledd Cymru.

Mae dau ddyn ifanc sy’n gobeithio cael prentisiaethau wedi dechrau elwa o ddewis gweithio ar safle adeiladu yn ystod gwyliau’r haf ar ôl iddyn nhw ymgymryd â phrofiad gwaith cyflogedig gyda chontractwr trydanol blaenllaw yng Ngogledd Cymru.

Mae Oliver King a Dylan Hough wedi bod yn gweithio gyda Fred Weston Electrical, sydd â’i bencadlys yn y Rhyl, wrth i’r cwmni weithio ar nifer o safleoedd ar gyfer Wynne Construction.

Mae Oliver a Dylan, sy’n brysur ar hyn o bryd ar gynllun Ysgol Glanrafon yn yr Wyddgrug, yn gobeithio paratoi eu hunain ar gyfer prentisiaethau ar ôl cwblhau eu diploma Lefel 2 yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar.

Meddai Oliver, sy’n 16 oed, o Dreffynnon: “Dwi wir yn mwynhau dysgu sgiliau newydd. Dwi wedi gweithio ar safleoedd adeiladu o’r blaen, yn peintio ac addurno, felly er bod gweithio ar yr ochor drydanol yn newydd i mi, mae’r amgylchedd yn un tebyg.

“Rydyn ni hefyd yn cael y cyfle i wneud cyrsiau mewn ymwybyddiaeth asbestos a gweithio o uchder, sy’n ddefnyddiol iawn pan ydych chi’n cychwyn ar eich gyrfa.”

Mae Dylan, sy’n 18 oed, o’r Fflint, hefyd wedi cael cynnig profiad gwaith ar safle gwahanol, ar brosiect Ysgol Brynffordd Wynne Construction, ger Treffynnon.

Meddai: “Mae pawb wedi bod yn gymwynasgar iawn, o’r dechrau un pan gawson ni’r cyfweliad yng Ngholeg Cambria.

“Rwy’n mwynhau gweithio gyda’r tîm yma ac wedi dysgu cymaint. Mae Fred Weston a Wynne Construction wedi bod yn dda iawn am ddysgu sgiliau a thechnegau newydd i mi.”

Meddai Mark Roberts, cyfarwyddwr gweithrediadau Fred Weston: “Mae’n bwysig rhoi cyfle teg i bobl ifanc gael profiad gwaith ar gyfer yr yrfa maen nhw’n ei dewis. Mae hyn hefyd yn ein galluogi i werthuso eu perfformiad yn deg dros gyfnod hirach, gyda’r bwriad o gynnig prentisiaethau llawn amser yn ystod yr wythnosau nesaf, gan fod buddsoddi mewn pobl ifanc leol yn rhan hanfodol o ddyfodol y diwydiant adeiladu.

“Yn ogystal, fe wnaethon ni benderfynu eu talu nhw yn ystod eu profiad gwaith, gan fod hyn yn gynrychiolaeth o waith go iawn, yn ogystal â chymhelliant i ddysgu.

“Mae hyn yn ganlyniad i’n cydweithrediad agos gyda Wynne Construction a Wynne Futures Foundation, a byddwn yn parhau i gydweithio’n agos gyda nhw yn y dyfodol.”

Dywedodd Carl Black, cyfarwyddwr cwricwlwm Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy: “Gyda’r ddau yma eisoes wedi cwblhau eu diploma lefel dau mewn gosod trydan, mynd allan i’r safle a rhoi’r cyfan ar waith oedd y cam amlwg nesaf.

“Mae’n galonogol iawn clywed faint maen nhw’n ei elwa o’r profiad cyflogedig hwn. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Fred Weston a Wynne Construction am eu holl gymorth.”

Bu Alison Hourihane, rheolwr gwerth cymdeithasol Wynne Construction ym Modelwyddan, yn rhan o’r broses gyfweld ar ran Wynne Futures Foundation y cwmni, a lansiwyd er mwyn dod â buddiannau cymunedol, hyfforddiant a gweithgareddau a mentrau prentisiaeth presennol y busnes ynghyd yn ffurfiol.

Mae ei nodau yn cynnwys darparu o leiaf 100 o leoliadau profiad gwaith a 250 o brentisiaethau mewn amrywiaeth o bynciau masnach a thechnegol dros y pum mlynedd nesaf.

Meddai Alison: “Mae cynnig y cyfleoedd hyn i bobol ifanc er mwyn rhoi’r hyder iddyn nhw gael profiad a chynnydd yn y diwydiant yn hollbwysig i Wynne Futures.

“Mae gennyn ni gadwyn gyflenwi wych, ac mae Fred Weston yn enghraifft berffaith o sefydliad sy’n mynd y tu hwnt i’w ddyletswydd drwy dalu cyflog yn ogystal â chynnig profiad gwerthfawr ar y safle.

“Edrychwn ymlaen at weld y ddau yn gwneud cynnydd yn eu gyrfaoedd o fewn y sector adeiladu.”

yn ôl