• Mae DARLITHWYR yn gweithio llawn amser i gynhyrchu cannoedd o fisorau diogelwch ar gyfer gweithwyr rheng flaen a chartrefi gofal

Mae Andy Peck, darlithydd Dylunio Cynnyrch yng Ngholeg Cambria, a’i bartner Mari Ball, sy’n dysgu Astudiaethau Busnes ac Economeg, yn gweithio yng nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy y coleg, a gostiodd £15 miliwn, i gynhyrchu PPE (offer amddiffyn personol) i helpu yn y frwydr yn erbyn y pandemig Coronafeirws byd-eang.

Gan ddefnyddio deunyddiau y talwyd amdanynt gan y sefydliad – gan gynnwys dalenni polypropylen ac asetad- maent eisoes wedi creu dros 1,000 o fygydau. Byddant yn parhau i’w gwneud “cyhyd â bod galw amdanynt” yn ystod yr wythnosau nesaf.

“Roedden ni’n ceisio gweld beth fyddai’r peth mwyaf adeiladol i’w wneud i helpu,  pan wnaethon ni weld y cais a gafodd ei anfon at gwmnïau a sefydliadau a fyddai’n gallu cynhyrchu a dosbarthu PPE,” dywedodd Andy, o’r Wyddgrug.

“Mae cymuned o athrawon dylunio a thechnoleg ar-lein yn cynnig atebion, ac ar ôl canfod templed ar gyfer fisor diogelwch wedi’i dorri â laser, mi wnes i luosi hynny fel ein bod ni’n gallu cynhyrchu wyth ar y tro.

“Rydyn ni wedi bod yn cynhyrchu tua 150 fisor y dydd ac rydyn ni wedi bod yma bob dydd; dyma ein trydedd wythnos rŵan a chyhyd â bod galw amdanynt byddwn yn parhau i’w cynhyrchu. ”

Dywedodd hefyd: “Mae’n eironig mai mewn 30 mlynedd o ddysgu, dyma’r tro cyntaf i Mari a minnau weithio dros wyliau’r Pasg. Rwy’n ddarlithydd rhan-amser a dwi wedi bod yn gwneud hyn am fwy na 40 awr yr wythnos, ond mae’n werth chweil gwneud rhywbeth sy’n gallu helpu.

“Mae’r coleg wedi bod yn hynod gefnogol, yn talu am y deunyddiau ac yn caniatáu i ni gael defnyddio’r cyfleusterau. Mae pawb eisiau helpu yn ystod y cyfnod heriol hwn. “

Ar ôl eu cwblhau, mae’r mygydau cael eu pecynnu a’u dosbarthu trwy ganolbwynt Sir y Fflint yn Sandycroft i gartrefi gofal a gweithwyr rheng flaen.

Yn y cyfamser, mae darlithwyr a staff eraill Coleg Cambria wedi bod yn brysur yn cynhyrchu PPE hanfodol o’u cartrefi, gan gynnwys Rachael Muia, y tiwtor Sgiliau Sylfaen, sy’n gwneud bandiau pen ar gyfer nyrsys yn Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl, gan fod oriau o wisgo mygydau wyneb wedi gadael eu clustiau’n ddolurus ac yn boenus.

Mae Alex Evans, y Dirprwy Gyfarwyddwr Peirianneg Uwch, a chydweithwyr eraill wedi bod yn cynhyrchu fisorau diogelwch o’u cartrefi gan ddefnyddio argraffwyr 3D.

“Mae’r ymdrech gan staff wedi bod yn anhygoel. Maen nhw wedi ymateb go iawn i’r her drwy aberthu eu hamser i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf,” dywedodd Alex Thomas, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Addysg Gyffredinol Coleg Cambria.

“Yn ogystal â’r gweithredoedd caredig hyn, anfonwyd  yr holl offer amddiffyn personol o’n canolfannau chweched dosbarth yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam i gartrefi gofal lleol.

“Ar ran y coleg, hoffwn ddiolch i Andy, Mari a phawb sy’n gwneud eu gorau glas – a mwy, i gefnogi ein gweithwyr rheng flaen a’r gweithwyr GIG – rydyn ni’n falch iawn ohonoch chi i gyd.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl