Mae Esther Abelian, Dr Clare Jones ac Abigail Duckett ymhlith y cyn-ddysgwyr sy’n cynnig cefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr presennol.

 

Aeth y tair i astudio Meddygaeth yn y brifysgol ar ôl graddio o’r sefydliad yng ngogledd ddwyrain Cymru.

 

Maent wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd â’r darlithydd Cemeg a’r Cynghorydd Ymgeiswyr Cynnar Nora Richardson, gan helpu pobl ifanc yn eu harddegau sy’n bwriadu dilyn yr un trywydd.

 

Mae Abigail yn Gyd-lywydd Cymdeithas Mentora Ehangu Mynediad i Feddygaeth Prifysgol Caerdydd (WAMMS) ac yn cydlynu ei hymdrechion yn Wrecsam a’r ardal gyfagos.

 

Mae hi’n awyddus i weld rhagor o bobl ifanc yn mynd i feysydd gwyddoniaeth a meddygaeth a dywed y bydd y cynllun yn parhau y tu hwnt i’w chyfranogiad yn ddiweddarach yr haf hwn.

 

“Mae WAMMS wedi cynnwys Cambria yn bennaf – fel cyn-fyfyriwr roedd gen i gysylltiadau da gyda’r coleg eisoes – ac rydyn ni wedi bod yn cynnal sesiynau ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch sydd â diddordeb mewn gwneud cais i astudio Meddygaeth yn y brifysgol,” meddai’r fenyw 23 oed, o Wrecsam.

 

“Roedd y gweithdai hyn yn cynnwys trosolwg o’r cwrs, awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu datganiadau personol a pharatoi at gael cyfweliad. Roeddwn i hefyd yn rhan o’r cylched MMI (Cyfweliadau Bychain Lluosog) ffug a sefydlodd Nora eleni.”

 

Ychwanegodd “O ystyried pandemig y Coronafeirws cyfredol, rydyn ni wedi gorfod canslo sawl ymweliad a gynlluniwyd ar gyfer tymor yr haf, ond rydw i wedi darparu rhai deunyddiau ysgrifenedig i’r myfyrwyr a gafodd eu heffeithio er mwyn ceisio gwneud iawn am hynny.

 

“Rydw i wedi graddio yn ddiweddar felly o’r mis nesaf ymlaen ni fydd gen i unrhyw gysylltiad gweithredol ag WAMMS, ond bydd pwyllgor newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, felly bydd y cynllun yn parhau.”

 

Graddiodd Esther o Cambria ddwy flynedd yn ôl, ac oherwydd y pandemig nid yw wedi gallu helpu cymaint ag y cynlluniwyd. Fodd bynnag, mae hi wedi bod wrth law gyda chyngor o hyd.

 

“Rhoddais sgwrs fer i fyfyrwyr am geisiadau i astudio Meddygaeth ac yn ddiweddar anfonais ddogfen ganllaw ac adnoddau i’r coleg, a ddosbarthwyd i’r rhai sydd â diddordeb,” meddai Esther.

 

Ychwanegodd Nora: “Mae gennym ni Gymdeithas Feddygol brysur yn y coleg sy’n ffynnu ar brofiad cyn-fyfyrwyr. 

 

“Rydw i’n ddiolchgar iawn ein bod wedi gallu rhoi cefnogaeth reolaidd a realistig i fyfyrwyr flwyddyn gyntaf y chweched eleni yn ystod y pandemig, gan gynnig sgyrsiau, cynhadledd rithwir a phrofiad gwaith yn ogystal ag adnoddau pwrpasol.

 

“Mae gennym ni berthynas wych gyda chyn-fyfyrwyr a hoffwn i ddiolch yn arbennig i Abi, Esther a Clare am eu cymorth eleni, yn ogystal â chyn-fyfyrwyr diweddar eraill sydd wedi cysylltu i gynnig cyngor ar ddatganiadau personol, eu cwrs gradd a’r brifysgol. 

 

“Does dim rhaid i mi ofyn am help ddwywaith ac mae eu cefnogaeth, eu profiad a’u hanogaeth yn amhrisiadwy i’n myfyrwyr presennol.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk  

yn ôl