Mae’r darlithydd Coleg Cambria Tim Heeley, wedi cynhyrchu’r sgôr gerddorol ar gyfer “The Mighty Quill”, sioe newydd a gomisiynwyd ac a ariannwyd gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Fe’i perfformir gan fyfyrwyr sy’n astudio Drama a Cherddoriaeth Safon Uwch yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy y coleg, a disgyblion o Ysgol Uwchradd Dinbych. Hwn fydd canolbwynt Seremoni Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru yng Nghastell Caerffili 8 Tachwedd.

Cyn hynny bydd perfformiad prynhawn yn Theatr Clwyd yr Wyddgrug y dydd Sul yma.

Ysgrifennwyd ‘The Mighty Quill’ gan Claire ac Adam Tranmer ac mae’n bortread ysgafn o hanes Gerallt Gymro, clerc brenhinol y brenin, a dau archesgob a deithiodd yn eang yn y 12fed ganrif a chofnodi’r daith gyntaf erioed o amgylch Cymru.

Cyfansoddodd Tim, a enillodd Tlws y Cerddor mawr ei fri yn Eisteddfod Genedlaethol 2018, wyth darn ar gyfer y rhaglen, ac mae wedi cyffroi wrth weld y cyfan yn dod at ei gilydd yn fyw.

“Mae’n sioe wych, sy’n llawn dychymyg ac animeiddio gwych, sy’n cael ei hysgogi gan gyfraniad y myfyrwyr,” dywedodd y darlithydd athro 38 oed a chyn athro yn Ysgol Bryn Elian, Bae Colwyn ac Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun.

“Rydw i wedi creu wyth o ganeuon mewn gwahanol arddulliau, gyda geiriau’r gan Claire ac Adam Tranmer, a greodd y sioe llawn hwyl hon yn seiliedig ar hanes Gerallt Gymro.

“Mae yna chwedlau a mythau mewn arddull gerddorol, sy’n dilyn gweledigaeth Cadw i gynhyrchu rhywbeth mwy creadigol fel teyrnged i’r digwyddiad hanesyddol bwysig hwn.”

Ychwanegodd Tim: “Mae llwyfannu’r perfformiad cyntaf yn Theatr Clwyd yn rhoi’r cyfle i ni ddangos y sioe i ffrindiau, teuluoedd a phobl yn yr ardal, a hefyd i wneud yr addasiadau terfynol i’r gerddoriaeth, y dawnsio ac ochr weledol y sioe.

“Mae’n anrhydedd cael fy newis i ysgrifennu’r gerddoriaeth ar gyfer rhaglen mor ddiddorol a difyr, ac rwy’n edrych ymlaen at gael ei weld yn fyw.”

Gan adfyfyrio ar ei lwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol – lle creodd ddarn heb fod dim hwy na saith munud ar gyfer cerddorfa lawn a fyddai’n addas ar gyfer cyfres dditectif teledu, dywedodd Tim: “Roeddwn i bob amser yn gwybod fy mod i’n gallu cyfansoddi, ond mi es i yn syth i ddysgu ac ni ches i’r cyfle i wneud hynny erioed.

“Rydw i’n mwynhau pob eiliad yn dysgu, ond rydw i’n angerddol ynglŷn â hyn ac roedd ennill gwobr mor uchel ei fri yn anhygoel.”

Wedi’i ariannu gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber, mae Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru yn dathlu’r bobl hynny sy’n gwneud gwahaniaeth i ddiogelu a chynnal hanes a thraddodiadau’r wlad, trwy godi arian ac adfer adeiladau a hyrwyddo sgiliau adeiladu a hyfforddiant.

Dywedodd Susan Mason, Pennaeth Dysgu Gydol Oes, Cadw, fod y seremoni wobrwyo wedi cael ei threfnu mewn partneriaeth â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a dywedodd hefyd: “Roedden ni eisiau cynnwys cymaint o bobl ifanc â phosib mewn ymateb creadigol i’r gwobrau hyn.

“Y syniad yw cynnwys ac ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru, gan ddod â nhw at ei gilydd i gymryd rhan a gwerthfawrogi a dehongli eu diwylliant a’u treftadaeth yn weithredol.”

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu tocynnau ar gyfer y perfformiad yn Theatr Clwyd, ewch i’w gwefan: https://www.theatrclwyd.com/en/whats-on/the-mighty-quill/

yn ôl