• Mae Corff Llywodraethu Coleg Cambria wedi penodi Yanina Williams yn Brif Weithredwr.

Addysgwyd Yanina Williams, sydd ar hyn o bryd yn Brif Weithredwr/Pennaeth Coleg Hugh Baird Lerpwl, mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn yr Wyddgrug, a chwblhaodd ei hastudiaethau Safon Uwch yng nghyn Goleg Glannau Dyfrdwy. 

Roedd Ms Williams yn Uwch Reolwr yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, cyn dod yn Is-Bennaeth Coleg Blackburn, ac am y saith mlynedd diwethaf mae wedi bod yn Brif Weithredwr/Pennaeth yng Ngholeg Hugh Baird.

Dywedodd John Clutton, Cadeirydd Llywodraethwyr Coleg Cambria, sydd â safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy, Wrecsam, Llaneurgain a Llysfasi: “Rydym yn falch ein bod wedi penodi Yanina Williams yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ar ôl chwilio’n genedlaethol a chynnal proses gyfweld drylwyr. 

“Mae gan Yanina gysylltiadau cryf â’r ardal a’r coleg ac mae wedi arwain Coleg Hugh Baird yn llwyddiannus am y saith mlynedd ddiwethaf, gan wasanaethu dysgwyr a’r rhanbarth gyda rhagoriaeth. 

“Mae hi’n ffigwr blaenllaw yn y sector AB yn y DU ac yn genedlaethol, ac mae ganddi ymrwymiad cryf i weithio mewn partneriaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Bydd yn dod â chyfoeth o brofiad ac arbenigedd i Goleg Cambria ac yn sicrhau llwyddiant parhaus ein dysgwyr a’n staff yn ogystal â gwneud cyfraniad sylweddol i ddatblygiad economaidd ein rhanbarth.”

Dywedodd Yanina Williams: “Rwy’n falch iawn o gael y cyfle i fod yn Brif Weithredwr Coleg Cambria. 

“Mae’r coleg yn rhagorol ac rwy’n gobeithio helpu ei siapio a’i ddatblygu i oes newydd gan atgyfnerthu ei ddiwylliant ac adeiladu ar ei gryfderau i wella enw da colegau Cymru ar draws y sector addysg.”

Ychwanegodd David Jones OBE, Prif Weithredwr presennol Coleg Cambria a fydd yn rhoi gorau i’r swydd ar 31 Rhagfyr 2019: “Roeddwn yn falch iawn o glywed bod y Bwrdd wedi penderfynu penodi Yanina Williams. 

“Roedd hi’n gydweithiwr pan ddes i’n Bennaeth am y tro cyntaf, ac roedd yn aelod allweddol o’r tîm a gyflwynodd set orau o ganlyniadau arolygu yn y Deyrnas Unedig yn 2007. 

“Bydd yn etifeddu tîm gwych o staff yn Cambria, ac rwy’n siŵr y bydd hi’n arwain y coleg at ragor o wella, cydnabyddiaeth a llwyddiant. Rwy’n dymuno pob lwc i Yanina yn ei swydd newydd.”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria.

yn ôl