• Mae Coleg Cambria’n dechrau’r ddegawd nesaf gyda phrif weithredwr newydd sy’n bwriadu codi’r sefydliad arobryn “i’r lefel nesaf”

Mae gan Yana Williams weledigaeth hirdymor ar gyfer y coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru, a bydd yn adeiladu ar y sylfeini a osododd ei rhagflaenydd, David Jones OBE.

Addewid cyn Brif Weithredwr/Pennaeth Coleg Hugh Baird yn Lerpwl yw rhoi myfyrwyr wrth wraidd pob penderfyniad ac uno cymunedau a diwydiannau drwy strategaeth newydd a fydd yn gwneud Cambria “yn fwy arloesol byth” yn y dyfodol. 

Roedd Ms Williams yn fyfyriwr ac yn rheolwr yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy – wnaeth uno â Choleg Iâl yn Wrecsam i ffurfio Coleg Cambria yn 2013 –  ac mae’n edrych ymlaen at y daith sydd o’i blaen.

“Rydw i wedi dilyn cynnydd y coleg erioed, felly rydw i’n falch o weld sut mae wedi cynyddu. Rydw i’n falch iawn o fod yn ôl,” dywedodd Ms Williams, sy’n dod o’r Wyddgrug yn wreiddiol. 

“Mae gennym ni gyfle go iawn i ddod y coleg gorau yn y Deyrnas Unedig; mae Cambria wedi ei sefydlu ac mae’n cael ei barchu. Mae’r cysylltiadau a’r partneriaethau ar waith yn barod ac mae gennym ni enw da.

“Gyda’n gilydd gallwn ni ddatblygu potensial ar draws bob un o’n safleoedd a bod yn goleg rhagweithiol ar gyfer ein cymunedau, diwydiant, ac yn bwysicaf oll, ar gyfer ein myfyrwyr.”

Ei thasg gyntaf fydd dechrau llunio strategaeth ar gyfer y dyfodol, gan groesawu technoleg a chwilio am ddulliau modern o weithio sy’n adlewyrchu cymdeithas heddiw wrth ddiogelu’r sefydliad at y dyfodol.

“Byddwn yn rhagddisgwyl tueddiadau a sut mae diwydiannau yn newid fel ein bod ar y blaen i’r datblygiadau hynny, dyna mae’r colegau gorau yn ei wneud,” dywedodd Ms Williams.

“Yn fy marn i, bydd un o’r symudiadau mwyaf yn y maes addysg oedolion. Mae pobl yn gweithio’n hirach ac felly efallai bydd angen cymorth ar lawer o bobl sy’n hŷn na 50 oed yn eu dealltwriaeth ddigidol i ddiwallu anghenion cyflogaeth yn y dyfodol a bod yn fedrus fel sy’n ofynnol ar gyfer heriau heddiw.”

Pan roedd yn ei harddegau, chwaraeodd Ms Williams hoci dros Gymru a Phrydain Fawr cyn iddi wynebu penderfyniad ynghylch a ddylid dilyn y gamp neu yrfa mewn addysg.

Yn gyn-fyfyrwraig Prifysgol Metropolitan Caerdydd, penderfynodd weithio yn barhaol ym maes AB ar ôl derbyn swydd addysgu gyda Choleg Cymunedol Knowsley yn Lerpwl.

Yno dechreuodd y cyn-ddisgybl Ysgol Alun yr Wyddgrug edrych yn ehangach a nodi dulliau y gallai’r sefydliad eu defnyddio i wella ei ddiwylliant a’i gynnig academaidd, yn ogystal â chau’r bwlch rhwng addysg a busnes.

Yn ddiweddarach, symudodd i Goleg Runshaw yn Sir Gaerhirfryn cyn ailymuno â Choleg Glannau Dyfrdwy mewn swydd reoli, yn goruchwylio’r cwricwlwm mewn ystod eang o feysydd o adeiladu i arlwyo.

Yna aeth i swydd Is-bennaeth yng Ngholeg Blackburn ac yn ddiweddarach i Goleg Hugh Baird, lle wnaeth enw iddi hi eu hun fel Prif Weithredwr/Pennaeth. 

“Mae tebygrwydd rhwng mannau o ogledd ddwyrain Cymru a’r ardal hwnnw yn Lerpwl, lle’r oedd rhywfaint o amddifadedd a diffyg cyfleoedd,” dywedodd Ms Williams.

“Fe wnaethon ni feithrin cred yn y myfyrwyr eu bod yn gallu gwneud unrhyw beth, ac adeiladodd y coleg ganolfan brifysgol gan ddarparu’r addysg orau posib i gymunedau lleol. 

“Nid yw llawer o’r dysgwyr yn gweld prifysgol draddodiadol yn opsiwn. Mae gan lawer o bobl deuluoedd neu maen nhw’n ofalwyr ac felly’n methu teithio i brifysgol, ond mae ganddyn nhw’r ddawn a’r gallu. Felly pam na ddylen nhw fod yn cael yr un cyfleoedd mewn bywyd?

“Dyna beth ddylai AB fod, sef cael pobl i gyrraedd y lefel maen nhw’n gallu ei chyflawni. Erbyn i fi adael roedd gennym ni dros 600 o fyfyrwyr yn y ganolfan brifysgol ac roedd wedi ennill gwobr Aur y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, sy’n rhoi balchder mawr i mi.”

Mae hynny’n rhan o’r rheswm pam symudodd Ms Williams o Hugh Baird ac ar draws y ffin i Goleg Cambria.

Mae’n edrych ymlaen at fynd i’r afael â’r dasg – cymryd llyw sefydliad sy’n cyflogi hyd at 1,400 o staff, a chyfrannu dros £400 miliwn i’r economi leol. 

“Mae Cambria yn goleg neilltuol ac felly byddwn ni’n adeiladu ar ei gryfderau ac yn symud ymlaen i’r dyfodol, ond mae gennym ni weledigaeth wrth gwrs – nid fy un i yn unig ond gweledigaeth y staff i gyd hefyd – ac mae amseroedd cyffrous o’n blaenau,” dywedodd.

“Byddwn ni’n gweithio’n agosach byth gyda chyflogwyr a’n cymunedau, a byddwn ni’n sicrhau fod pob cymhwyster rydyn ni’n ei gyflwyno wedi ei gysylltu â’r sectorau preifat a chyhoeddus yng Ngogledd Cymru, fel nad oes rhaid i fyfyrwyr symud o’r ardal i weithio.

“Gan ddatblygu diwylliant o arloesi, ac ymateb i anghenion ein dysgwyr a Llywodraeth Cymru, ein nod yw mynd â Choleg Cambria i’r lefel nesaf, lle rydyn ni’n ysbrydoli ein cymunedau i fod y gorau y gallan nhw fod, drwy adeiladu ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn barod ac ysbrydoli’r myfyrwyr –  byddan nhw bob amser wrth wraidd popeth rydyn ni’n ei wneud.”

Croesawodd John Clutton, cadeirydd Corff Llywodraethu Cambria, Ms Williams i’r swydd.

“Rydyn ni wrth ein bod fod Yana wedi ymuno â’r coleg, ac rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddi,” dywedodd Mr Clutton.

“Bydd yn dod â chyfoeth o brofiad ac arbenigedd i Cambria ac yn sicrhau llwyddiant parhaus ein dysgwyr a’n staff yn ogystal â gwneud cyfraniad arwyddocaol i ddatblygiad economaidd ein rhanbarth.”

Ewch i www.cambria.ac.uk am ragor o wybodaeth am Goleg Cambria.

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener