• Mae Coleg Cambria yn y safle gorau i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o fecanyddion cerbydau trydan a hybrid

Mae dysgwyr ar safleoedd y coleg yng Nglannau Dyfrdwy a Ffordd y Bers, Wrecsam wedi
ymgymryd â chymwysterau Atgyweirio Cerbydau Hybrid/Trydan 2 a 3 i fodloni’r galw
digynsail am dechnegwyr medrus i weithio ar drafnidiaeth heb allyriadau.


Gyda rhaglenni Gwybodaeth ac Ymarferol newydd yn cael eu datgelu yn 2022 – gan gynnwys
Diagnosteg Drydanol, Profi Trydanol, a Rheoli Injan – dywedodd Carl Black, Cyfarwyddwr
Cwricwlwm ar gyfer Peirianneg, Cerbydau Modur a Thechnoleg Drydanol yng Nglannau
Dyfrdwy, mai rŵan yw’r amser i arejis newid cyfeiriad ac ymuno yn ‘chwyldro gwyrdd’ y
fasnach.


“Mae gennyn ni’r cyfleusterau, y sgiliau a’r arbenigedd i hyfforddi myfyrwyr a’r rhai sy’n gweithio yn
y diwydiant yn barod i fodloni anghenion gyrwyr, rŵan ac yn y dyfodol,” meddai Carl.


“Mae timau Cambria yng Nglannau Dyfrdwy a Ffordd y Bers wedi ymgymryd â hyfforddiant
helaeth er mwyn gallu darparu’r cyrsiau hyn, a dyna pam rydyn ni’n credu ein bod ar flaen y
gad o ran addysg a hyfforddiant mewn cyfnod hanfodol yn y sector.”


Dywedodd: “Mae gan y coleg gerbydau hybrid a thrydan llawn ar y safle ac maent yn trafod gyda
gweithgynhyrchwyr i feithrin partneriaethau newydd i osod rhagor o’r peiriannau a’r cerbydau
diweddaraf.


“Mae’r cyfleusterau o’r radd flaenaf ac yn adlewyrchiad o’r amgylcheddau y mae
technegwyr yn gweithio ynddynt; wrth i welliannau gael eu gwneud bydd y coleg yn gwneud
hynny hefyd i sicrhau ein bod yn barod bob amser – mae hyn yn newid anferth i’r sector
cerbydau modur a hynny am flynyddoedd i ddod.”


Mae’r darlithydd Charles Jones yn cytuno ac yn dweud, yn ogystal â’r prentisiaid ar y
cymhwyster City and Guilds, gall y rhai sy’n gweithio yn y diwydiant eisoes gofrestru ar
raglenni chwe wythnos am ddim drwy raglen Cyfrif Dysgu Personol Llywodraeth Cymru.


“Rydyn ni’n helpu’r sector i baratoi ar gyfer y terfyn amser 2030 i newid o betrol a diesel i deithio
heb ddefnyddio tanwyddau ffosil,” meddai.


“Rydyn ni wedi hyfforddi tua 40 o bobl yn barod ac mae nifer o bobl eraill eisiau cofrestru, ond
oherwydd cyfyngiadau iechyd a diogelwch a natur ymarferol y cwrs, rydyn ni wedi cadw nifer y grŵp
yn isel, fel eu bod yn gallu cael mwy o fudd ohono. Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn.”


Dywedodd Charles: “Bydd y busnesau a’r delwriaethau mawr yn y diwydiant cerbydau modur yn
hyfforddi pobl yn fewnol ond mae cannoedd o arejis annibynnol yn y rhanbarth hwn a allai gael eu
gadael ar ôl. Mae bwlch sgiliau, ac rydyn ni’n helpu i fynd i’r afael â hynny.”

Ymysg y rhai sy’n mwynhau’r rhaglen Hybrid/Trydan fel rhan o’u cwrs Lefel 3 mewn Cerbydau Modur
yw Trinity Jones, o Fwcle, a Samuel Marshall o Fagillt.


“Fe ges i fy ysbrydoli i ymuno â’r cwrs ar ôl ymweld â safle gweithgynhyrchu injan, a wnaeth fy annog
i wneud rhywbeth yn y diwydiant hwn. Rydw i wrth fy modd gyda cheir – dyna ble rwy’n gweld fy
nyfodol,” meddai Trinity, 18.


Dywedodd Samuel, 20: “Roeddwn i’n gweithio i gwmni yn y diwydiant i gael profiad ac yna fe
benderfynais i fynd yn ôl i’r coleg i ddysgu rhagor am yr ochr dechnegol. Mae’r newid o betrol a
diesel i hybrid/trydan yn digwydd rŵan felly rydyn ni mewn sefyllfa dda i ddysgu rhagor a pharatoi ar
gyfer gyrfa yn y diwydiant hwn.”


I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cambria.ac.uk .

yn ôl