• Mae COLEG CAMBRIA yn cynnal diwrnod agored rhithwir i ddarpar fyfyrwyr a rhieni gael archwilio ei gyfleusterau blaengar a’r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael

Mae’r coleg ar gau ar hyn o bryd oherwydd y pandemig Covid-19, er y bydd sefydliadau addysg bellach yn dechrau ailagor yn raddol yng Nghymru ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb yn ddiweddarach y mis hwn.

Yn y cyfamser, gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud cais i astudio yn un o safleoedd y coleg yng Nglannau Dyfrdwy, Wrecsam (Iâl a Ffordd y Bers), Llysfasi a Llaneurgain gan ymuno â’r digwyddiad ar-lein rhwng 2pm a 4pm ddydd Mercher, 17 Mehefin.

Bydd y diwrnod ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn yn cynnal sesiwn holi-ac-ateb ar y cyfryngau cymdeithasol, sgwrs fyw gyda’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr, teithiau 3D o amgylch cyfleusterau’r coleg, sy’n werth miliynau o bunnoedd, a gwybodaeth am gyrsiau Safon Uwch, prentisiaethau a’r llu o gyrsiau a chymwysterau eraill rydyn ni’n eu cynnig.

Bydd y Pennaeth Sue Price yn rhoi sgwrs groesawu, a bydd dysgwyr presennol y coleg yn cyflwyno fideos ar fywyd ac addysg yn y coleg, ynghyd â chyngor ac arweiniad ar amrywiaeth o bynciau, o drafnidiaeth i ofal plant, a mwy.

Dywedodd y Prif Weithredwr Yana Williams ei fod yn gyfle i gysylltu’n ddiogel â’n cymuned, disgyblion ysgol a theuluoedd yn ystod cyfnod cau Coronafeirws.

“Efallai bod y coleg ar gau ar hyn o bryd ond rŵan rydyn ni’n croesawu technoleg yn fwy nag erioed ac yn cyfathrebu â’n myfyrwyr a’n partneriaid ar-lein,” dywedodd Ms Williams.

“Wrth gwrs rydyn ni’n colli’r rhyngweithio o ddydd i ddydd gyda chydweithwyr a dysgwyr, a bod yn ganolfan fywiog yng nghalon y gymuned, ond am rŵan gallwn ddangos ar ein platfformau ar-lein ein bod ni yno ar gyfer ein myfyrwyr ac unrhyw un sy’n meddwl am ymuno â ni ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, neu yn y dyfodol.

“Mae hynny’n wir am rieni hefyd, a allai fod eisiau gwybod rhagor am ochr gymdeithasol bywyd y coleg, neu ba gludiant sydd ar gael, a phobl sydd eisiau astudio am gymhwyster ond sydd angen y cyfleusterau gofal plant, sydd gennym ar y safle yn Wrecsam a Glannau Dyfrdwy.

“Beth bynnag fo eich cwestiwn, bydd ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr wrth law i’ch ateb a’ch helpu. Byddwn yn trafod ac yn archwilio llawer o bynciau, felly rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n gallu ymuno â ni. “

Mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar agor colegau yn ystod yr wythnosau nesaf, dywedodd Ms Williams hefyd: “Eu cynnig yw agor colegau ledled Cymru ar gyfer myfyrwyr sydd angen asesiadau terfynol wyneb yn wyneb a’n myfyrwyr mwyaf agored i niwed.

“Ar hyn o bryd rydym yn ystyried ac yn trafod protocolau Llywodraeth Cymru i asesu sut a phryd y gallwn agor Coleg Cambria yn ddiogel.

“Ni fyddwn yn agor 15 Mehefin, ond byddwn yn gwneud hynny cyn gynted ag y bydd gennym gynlluniau manwl ac asesiadau risg ar waith ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd angen dod i’r coleg. Gallai’r broses hon gymryd ychydig o wythnosau, gan mai ein prif flaenoriaeth yw iechyd a diogelwch ein staff a’n myfyrwyr.

“Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar wefan y coleg a sianeli cyfryngau cymdeithasol, cyn gynted ag y bydd manylion ychwanegol ar gael.”

I gofrestru ar gyfer y diwrnod agored rhithwir, ewch i: www.cambria.ac.uk/virtualopenevent/

Bydd y coleg hefyd yn cynnal cyfres arall o sesiynau pwnc penodol byw ar draws y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnosau nesaf.  Ewch i www.cambria.ac.uk  i gael rhagor o fanylion.

yn ôl