• Mae Coleg Cambria yn cefnogi ymgyrch sy’n annog myfyrwyr i ymbellhau’n gymdeithasol a lleihau risg y Coronafeirws.

Dan arweiniad Cyngor Sir Ddinbych ac yn cael ei chefnogi gan awdurdodau lleol, gwasanaethau brys a darparwyr addysg yng Ngogledd Cymru, mae dysgwyr wedi’u hannog i ddilyn y rheol o 2 fetr ac i helpu yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Datgelodd y cyngor, tra bod y rhan fwyaf o bobl ledled y rhanbarth yn cadw at ganllawiau ymbellhau’n gymdeithasol, mae tystiolaeth anecdotaidd yn dangos nad yw’r holl bobl ifanc yn dilyn y neges –  gan adfyfyrio ar bryderon a godwyd yn genedlaethol.

Mae’r canllawiau ymbellhau’n gymdeithasol gan Lywodraeth Cymru yn parhau,  fel y mae’r cyngor i bobl ddilyn canllawiau hylendid.

Mae hefyd yn orfodol bellach i bawb dros 11 oed wisgo masgiau wyneb mewn siopau, ac ni all mwy na 6 o bobl o aelwydydd estynedig gyfarfod dan do ar un amser (nid yw hyn yn cyfri plant 10 oed ac iau).

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Rydyn ni’n falch o ymdrechion cymunedau Gogledd Cymru, maen nhw wedi chwarae eu rhan yn ceisio atal COVID-19 rhag lledaenu ledled ein rhanbarth.

“Ond, rhaid i ni beidio â rhoi’r gorau iddi ac mae’r un mor bwysig ag erioed i barhau i ymbellhau’n gymdeithasol. Nid yw llacio rheolau Llywodraeth Cymru yn golygu bod COVID wedi diflannu. 

“Mae perygl y gallwn wynebu ail don o’r haint yr hydref hwn a rŵan yw’r amser i bawb chwarae eu rhan.”

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni wedi gweld tystiolaeth anecdotaidd o bobl yn peidio ymbellhau’n gymdeithasol. Mae hyn yn broblem sy’n wynebu holl ardaloedd Cymru ac yr oll allwn ni wneud yw atgoffa pobl o’r rheoliadau ymbellhau cymdeithasol a gobeithio eu bod nhw’n cymryd sylw.

“Rydyn ni’n wynebu hyn gyda’n gilydd felly mae angen i ni gydweithio i geisio atal cyfraddau COVID rhag gwaethygu yng Ngogledd Cymru.”

Cafodd y geiriau hyn eu hadleisio gan Yana Williams, Prif Weithredwr Coleg Cambria.

“Rydyn ni’n cyfathrebu’n rheolaidd â’n myfyrwyr a’n partneriaid ac mae gennym ni fesurau ymbellhau cymdeithasol llym ar waith ledled ein safleoedd i sicrhau diogelwch dysgwyr, staff ac ymwelwyr,” meddai.

“Rhaid i ni barhau i fod yn wyliadwrus, dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a chefnogi ein gilydd trwy’r pandemig hwn, a dyna pam rydyn ni’n cefnogi’r ymgyrch bwysig hon.”

I gael rhagor o wybodaeth am ganllawiau Coronafeirws Llywodraeth Cymru, ewch i’r wefan: www.gov.wales/coronavirus

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener