• MAE COLEG CAMBRIA ymysg y 10 sefydliad cyntaf yn y Deyrnas Unedig i gael ei gydnabod am ei waith fel rhan o brosiect trawsnewidiol gyda gofalwyr sy’n oedolion ifanc.

Mae’r coleg wedi derbyn achrediad Safon Gofal mewn Cymorth i Ofalwyr (QSCS) gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith am ei waith gyda’r cynllun newydd, Hybu Newid.

 Ar ôl lansio’r cynllun tair blynedd yn 2019, ac mewn partneriaeth gyda The Carers Federation a chymorth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, daeth 60 o golegau addysg bellach Yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr, ynghyd i adolygu eu darpariaeth ar gyfer gofalwyr sy’n oedolion ifanc ac i weithredu camau i sicrhau canlyniadau gwell iddyn nhw.

Dangosodd data cenedlaethol eu bod tair gwaith yn debycach o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) o’u cymharu â phobl ifanc eraill a phum gwaith yn fwy tebygol o roi’r gorau i’w cyrsiau mewn colegau.

Dywedodd Greg Otto, Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr Coleg Cambria, y gellir gwrthdroi’r tueddfryd hwnnw i ofalwyr ifanc a rhai eraill sydd ynghlwm â gofal, drwy ddeall eu hanghenion a sicrhau bod cymorth effeithiol ar gael iddyn nhw.

Dywedodd Greg, “Mae’r coleg wedi ymrwymo i sicrhau bod pob myfyriwr gyda chyfrifoldebau gofalu yn cael chwarae teg i lwyddo yn eu hastudiaethau.”

“Rydyn ni’n deall fod gan y myfyrwyr hyn lawer o ymrwymiadau ychwanegol i ddelio â nhw bob dydd a bod y coleg yn aml yn noddfa iddyn nhw. Mae’n bwysig ein bod ni felly’n cydnabod hynny, yn ogystal ag ymrwymo i roi cymorth ychwanegol iddyn hwn i’w helpu i gyflawni eu nod.”

Cymerodd chwe choleg ran mewn prosiect arbrofol yn 2018. Roedd canlyniadau’r arbrawf hwnnw yn cynnwys rhagor o fyfyrwyr a oedd yn ofalwyr yn parhau gyda’u cyrsiau; gwell cyfraddau presenoldeb a chynnydd, casglu data a monitro yn well a chynnydd mewn hyder staff.

Ymhlith y tasgau a gyflawnwyd gan Goleg Cambria roedd llunio cynllun gweithredu i fynd i’r afael â meysydd a oedd angen eu gwella – gyda mewnbwn gan ofalwyr ifanc – ac ymdrechion i feithrin perthnasau newydd ac atgyfnerthu partneriaethau presennol gyda sefydliadau gofal lleol, i sicrhau dull cydgysylltiedig.

Dywedodd Nicola Aylward, Pennaeth Dysgu ar gyfer Pobl Ifanc, sy’n arwain y prosiect ar ran y Sefydliad Dysgu a Gwaith, eu bod “wrth eu bodd” yn gweithio gyda’r coleg.

“Er gwaethaf yr heriau sy’n gysylltiedig â Covid-19 a gweithio ar draws sawl safle, maen nhw wedi dangos ymrwymiad go iawn i wella canlyniadau i oedolion ifanc sy’n ofalwyr,” meddai.

“Mae gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn gwneud cyfraniad enfawr a hanfodol  ‘w teuluoedd a’u cymdeithas, ac eto, heb gymorth da maen nhw bron 5 gwaith yn fwy tebygol o adael y coleg na’u cyfoedion.

“Mae cyflwyno polisi newydd y Coleg, ynghyd â hyfforddi staff a llunio deunyddiau i gynyddu gwybodaeth am anghenion gofalwyr sy’n oedolion ifanc, yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r bobl ifanc hyn.

Mae’r gwaith a wnaeth coleg wedi bod yn sail i’w ymrwymiad i roi llais cadarn i ofalwyr sy’n oedolion ifanc wrth lunio’r cymorth sydd ar gael iddyn nhw. Coleg Cambria yw un o’r colegau cyntaf i gyflawni’r QSCS trwy Hybu Newid a dylem ei longyfarch am ei gyflawniadau

I gael rhagor o wybodaeth am y Prosiect Hybu Newid, ewch i: www.learningandwork.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i: www.cambria.ac.uk <http://www.cambria.ac.uk>

yn ôl