• Mae COLEG CAMBRIA wedi cyrraedd lefelau newydd o ragoriaeth ym maes dysgu yn y gwaith a chyflwyno prentisiaethau

Derbyniodd y coleg yr arolygiad gorau Dysgu yn y Gwaith yng Nghymru hyd yma gan Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant.

Cafodd uchelgais, sgiliau a brwdfrydedd dysgwyr, effaith economaidd, dilyniant staff a chysylltiadau clos â phrif ddiwydiannau ledled Gogledd Cymru eu canmol, yn ogystal ag arweinyddiaeth y prif weithredwr David Jones a’i dîm rheoli.

Cambria a’i bartneriaid – gan gynnwys peirianwyr sifil Jones Bros yn Rhuthun, NACRO, Sefydliad Gofal Parc Pendine, Redrow Homes, Total People, a Hyfforddiant Plato – yw’r pumed darparwr prentisiaethau mwyaf yn y wlad.

Croesawodd Mr Jones yr adroddiad a dywedodd y bydd Cambria – sydd â safleoedd yn Llaneurgain, Wrecsam, Glannau Dyfrdwy a Llysfasi – yn parhau i weithio’n galed i wella ei gynnig ymhellach a chadw ei safle ymhlith y goreuon.

“Mae canlyniadau’r arolygiad hwn yn adlewyrchu gwaith caled ein staff a’r partneriaethau cryf rydyn ni wedi’u meithrin gyda rhai o’r darparwyr hyfforddiant a chwmnïau gorau yng ngogledd a chanolbarth Cymru,” meddai Mr Jones.

“Rydyn ni’n cynnig nifer o raglenni amrywiol mewn meysydd mor wahanol i’w gilydd â chlustogwaith, manwerthu, peirianneg a gweithgynhyrchu i weinyddu busnes a’r gyfraith, ac mae lefel ansawdd a gofal pob un ohonyn nhw’n uchel.

“Yr hyn sy’n bwysig yw ein bod ni’n gweithio gyda’n dysgwyr i sicrhau bod y cyrsiau hyfforddeiaeth, prentisiaeth neu ddysgu yn y gwaith y maen nhw’n eu dilyn yn eu helpu i ddod o hyd i’r yrfa orau bosibl pan fyddan nhw’n ein gadael ni.

“Hoffwn ddiolch i’n staff, Bwrdd y Llywodraethwyr a’r llu o sefydliadau anhygoel rydyn ni’n gweithio ochr yn ochr â nhw a wnaeth ein helpu ni i gyflawni canlyniad arolygiad rhagorol arall eto.”

Dywedodd John Clutton, Cadeirydd Corff Llywodraethu Coleg Cambria, fod y canlyniadau yn dyst i’r cynnydd “clir a chyson” a wnaed ers 2013, pan gafodd y sefydliad ei greu trwy uno colegau Iâl a Glannau Dyfrdwy.

“Bu cynnydd sylweddol a chyson ers hynny,” meddai Mr Clutton. “Nid yn unig ym maint a statws Cambria, ond yn y perthnasau cryf a gafodd eu ffurfio gyda rhai o’r enwau blaenllaw mewn diwydiant, cwmnïau ac addysgwyr sydd wedi cydweithio â ni ar y daith hon i ragoriaeth.

“Llongyfarchiadau i’r holl staff, y myfyrwyr a’r tîm rheoli, sydd â gweledigaeth gadarnhaol ar gyfer y dyfodol ac sy’n cael canlyniadau gwych o flwyddyn i flwyddyn.”

Tynnodd yr arolygwyr sylw at y cyfraddau “cyson cryf” lle mae dysgwyr yn cyflawni eu fframweithiau prentisiaeth, gan ychwanegu bod uwch reolwyr yn darparu “cyfeiriad strategol clir” ar gyfer cyflwyno Cytundeb Dysgu yn y Gwaith Cambria gyda Llywodraeth Cymru.

Nododd yr adroddiad hefyd: ” Mae prosesau hunanarfarnu’r darparwr yn hynod effeithiol ac mae’r rhain yn cynnwys ffocws clir ar wella deilliannau a phrofiadau dysgwyr. Mae’r darparwr wedi ffurfio perthnasoedd gweithio rhagorol gyda’r ystod eang o gyflogwyr y mae’n gweithio gyda nhw. O ganlyniad, mae deilliannau wedi aros yn gyson uchel dros y tair blynedd ddiwethaf ac mae dysgwyr yn datblygu’r lefel o fedrau ymarferol a gwybodaeth am theori sy’n eu galluogi i gynnal cyflogaeth.”

“Mae gan y prif swyddog gweithredol gysylltiadau cryf â chyflogwyr a grwpiau strategol allweddol. Mae hyn yn galluogi’r darparwr i ddatblygu darpariaeth ymatebol, deilwredig, sy’n bodloni anghenion cyflogwyr ac sydd â rôl strategol werthfawr yn yr economi ranbarthol.”

Derbyniodd y coleg longyfarchiadau ar adroddiad rhagorol arall gan sefydliadau arweiniol Gogledd Cymru, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Cambria.

Yn eu plith roedd Mario Kreft MBE, perchennog Sefydliad Gofal Parc Pendine yn Wrecsam.

“Mae ein partneriaeth barhaus â Choleg Cambria wedi bod o fudd mawr wrth sicrhau bod gennym weithlu cymwys a medrus iawn i weithio mewn gofal cymdeithasol, sydd bellach yn cael ei weld gan Lywodraeth Cymru fel sector sylfaen ar gyfer economi Cymru,” dywedodd Mr Kreft.

“Mae’r ganmoliaeth wych yn yr adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn yn haeddiannol oherwydd bod Coleg Cambria eto wedi gosod meincnod newydd i golegau addysg bellach eraill ymgeisio tuag ato.”

Ychwanegodd Karen Jones, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Grŵp Redrow Homes, sydd wedi eu lleoli yn Sir y Fflint: “Llongyfarchiadau mawr i Goleg Cambria ar eu Hadroddiad Estyn ardderchog.

“Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Cambria ar ddatblygu rhaglenni arloesol a hyblyg ar gyfer y gweithle ac yn falch bod yr arolygwyr wedi cydnabod cryfder eu hymagwedd a’u parodrwydd i ddeall ein blaenoriaethau busnes a gofynion adeiladu modern.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl