• Mae Coleg Cambria wedi cael ei gymeradwyo gan Gymdeithas y Colegau (AoC) am roi cyfres o systemau newydd arloesol ar waith sy’n canolbwyntio ar iechyd a llesiant staff a dysgwyr

Mae Safon Ddisglair o fri AoC a Statws Cymeradwyedig yng Ngwobr Grŵp Rhwydwaith y Coleg Agored Cenedlaethol (NOCN) am Iechyd Meddwl a Llesiant yn “anrhydedd enfawr” i’r coleg, meddai’r Prif Weithredwr Yana Williams.

Canmolwyd Cambria am nodi a chyflawni ‘cynnydd sylweddol’ mewn atgyfeiriadau diogelu a llesiant yn ystod y flwyddyn 2019/20 – yn wyneb pandemig Covid-19 – a chyflwyno dull traws-golegol cynhwysfawr o ddiwallu anghenion ehangach.

Dywedodd Ms Williams: “Mae ymwybyddiaeth ofalgar ac iechyd pawb yng Ngholeg Cambria yn bwysicach nag erioed.

“Mae’r mater hwn yn wastad wedi bod ar flaen ein meddwl, ond mae pwysau a heriau’r cyfnod digyffelyb hwn wedi dod â phawb hyd yn oed yn agosach at ei gilydd.

“Mae’r ffaith fod yr AoC wedi cydnabod hynny yn anrhydedd enfawr i ni, ond yn y pen draw mae’n galonogol ein bod ni, ar draws y coleg, wedi arddangos gwydnwch a chreadigrwydd wrth sicrhau bod ein staff a’n dysgwyr yn gwybod bod cymorth ar gael.”

Roedd datblygu ‘methodoleg sy’n seiliedig ar drawma’ fel rhan o Strategaeth Coleg Gynhwysol ehangach, gyda chefnogaeth gweithwyr arbenigol gan gynnwys hyfforddwyr cynnydd a mentor Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD), yn rheswm arall dros ganmol Cambria.

Yn ogystal â chyflwyno offer hyfforddi iechyd meddwl, trawma ac ymlyniad ar-lein, offeryn tracio dysgwyr sy’n agored i niwed wythnosol, adnoddau amlsynhwyraidd, a chanolfan lesiant bwrpasol sy’n darparu cyngor ac arweiniad. 

Dywedodd llefarydd ar ran yr AoC: “Llongyfarchiadau i’r colegau sydd wedi cyrraedd Safon Ddisglair AoC 2021/22.

“Mae aseswyr wedi argymell y ceisiadau hynny sy’n haeddu canmoliaeth am eu harfer ym mhob un o’r categorïau dyfarnu, ar ôl dangos lefel uchel o arloesedd, effaith a chynaliadwyedd.”

Am ragor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk 

Ewch i www.aoc.co.uk am ragor o wybodaeth am Wobrau Disglair AoC. 

yn ôl