• Mae Coleg Cambria wedi cael ei enwi’n un o’r cwmnïau gorau i weithio yn y DU

Cafodd sefydliad gogledd ddwyrain Cymru safle 19eg yn y categori Sefydliad Mawr Iawn yn y Gweithleoedd Gorau y DU 2020. 

Sefydliad Great Place to Work yn y UD sydd wedi pennu’r safle hon, ac mae’r coleg wedi cael ei gydnabod ar y cyd â rhai o gyflogwyr gorau’r wlad, gan gynnwys Deloitte, GAP, Admiral Group a Gwestai Hilton.

Penderfynir ar safleoedd yn ôl adborth staff ac arferion sy’n creu “gweithle hynod effeithiol” yn gymdeithasol yn ogystal ag yn ddiwylliannol. 

Bu Yana Williams y Prif Weithredwr yn llongyfarch y tîm adnoddau dynol a’r holl adrannau yn Cambria am eu hymdrechion.

“Rydyn ni’n falch iawn o gael gwybod ein bod ymysg y 20 uchaf yn y categori hwn, mae’n gyflawniad gwych ac yn un rydyn ni i gyd yn falch iawn ohono,” meddai. 

“Mae cael ein cydnabod am safonau ein hamgylchedd gwaith yn galonogol, er mai fy nod a phrif flaenoriaeth yw i bob unigolyn yn y coleg deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu hymddiried ynddynt a’u bod yn gwybod eu bod yn cael eu gwerthfawrogi gan bawb yma, yn hytrach na chael corff allanol yn dweud hyn wrthym ni. 

“Rydyn ni eisiau i staff deimlo fod Coleg Cambria yn le gwych i weithio a’u bod yn cael cefnogaeth bob dydd, oherwydd yn y pen draw mae gweithlu hapus a chydweithredol yn gwneud profiad ein myfyrwyr yn llawer mwy cadarnhaol.”

Dywedodd Ms Williams hefyd: “Diolch eto i bawb a gymerodd ran yn hyn gan roedd cryn dipyn o waith yn rhan ohono, a byddwn yn parhau i ymdrechu i wella ar gyfer staff yma yn Cambria, y myfyrwyr a’n cymuned.”

Daw’r newyddion ar ôl i’r coleg gael yr wythfed safle y llynedd yn y categori Mawr Iawn (1,000 neu ragor o weithwyr) y rhestr Gweithleoedd Gorau i Ferched, a’u canmol am ei gymorth i weithwyr ar gyfnod mamolaeth, ei ymrwymiad i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, cynlluniau hyfforddi, a’r nifer o ferched mewn swyddi arwain uwch – Cambria oedd yr unig sefydliad addysg bellach ymysg y 55 o sefydliadau sydd wedi cael eu graddio. 

Mae’r sefydliad byd eang Great Place to Work yn dathlu 20 mlynedd o weithredu yn y DU. Yn ogystal â rhestru’r cyflogwyr gorau, maent wedi datgelu tueddiadau sydd wedi newid dros y ddau ddegawd diwethaf. 

Mae’r nifer o’r Gweithleoedd Gorau sydd ag arweinwyr sy’n ferched wedi dyblu bron o 17% yn 2001 i 30% eleni, ac mae cynnydd anferth yn y nifer o sefydliadau sy’n cynnig cyfnod tadolaeth â chyflog a rhaglenni gwirfoddoli yn y gwaith. 

Dywedodd llefarydd ar gyfer y Sefydliad: “Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, rydyn ni’n credu ei fod yn bwysig cydnabod sefydliadau sydd wedi parhau i feithrin eu diwylliannau gwych yn y gweithle. 

Ar ôl 20 mlynedd o weithio gyda’r cwmnïau gorau yn y DU, rydyn ni’n gwybod nad yw rhai pethau’n newid wrth i amser fynd yn ei flaen: mae Gweithleoedd Gorau’r DU yn cadw eu pobl wrth wraidd popeth y maen nhw’n ei wneud – bob amser.” 

I weld y rhestr lawn, ewch i www.greatplacetowork.co.uk neu dilynwch yr hashnod #ukbestworkplaces ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl