Mae pob un o 12 dysgwr y cwrs Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol wedi llwyddo ym modiwl trwyadl Marchnata Digidol y cwrs ar ôl cwblhau aseiniad yn y gwaith yn llwyddiannus ym mis Rhagfyr.

Mae’r Sefydliad Siartredig Marchnata wedi canmol y coleg – un o’u canolfannau astudio achrededig –  a hyd yn oed wedi anfon llythyr o ganmoliaeth am y canlyniadau ‘rhagorol’.

Ymysg y rheiny sy’n astudio ar y cwrs mae Zoe Greenslade, swyddog marchnata Undeb Gredyd Cambrian, a Cara Davies, swyddog marchnata Hoya Lens yn Wrecsam, sy’n cytuno fod y cymhwyster yn berthnasol i’r diwydiant a’i fod yn hanfodol wrth eu helpu i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae Stephanie Littler, Arweinydd Rhaglen CIM a Darlithydd yng Ngholeg Cambria, yn canmol y dysgwyr am eu cyflawniadau nodedig, a dywedodd: “Mae cyrsiau marchnata CIM yn ymarferol ac yn rhoi sgiliau marchnata cyfredol, digidol ac oddi ar-lein i ddysgwyr, sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn yn eu gweithleoedd.

“Mae cyflogwyr yn ffafrio’r cymwysterau hyn, ac maent yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Yn bersonol, rydw i wedi gweld fod marchnatwyr lleol â chymwysterau CIM yn ennill rhagor a gyda swyddi mwy diddorol na’r rheiny nad oes ganddyn nhw gymhwyster marchnata.”

Dywedodd hefyd: “Gyda’r ansicrwydd oherwydd Brexit, rydw i’n teimlo ei fod yn hanfodol fod gan gwmnïau lleol farchnatwyr proffesiynol CIM i hyrwyddo eu sefydliadau yn gost effeithlon a chael incwm gan ddefnyddio technegau marchnata digidol a thraddodiadol.

“Mae cyllid ar gael i sefydliadau Gogledd Cymru, a allent gael gostyngiad o 50-70% ar ffioedd y cyrsiau.”

Mae Cara yn astudio ar gyfer y cymhwyster gyda’r nos, a dywed fod yr hyblygrwydd mae Cambria yn ei ddarparu yn ei helpu i lwyddo.

“Mae’r cwrs wedi fy helpu i fynd i’r afael ag ymgyrchoedd fel gwir farchnatwr ac wedi rhoi’r sgiliau i fi wneud fy ngwaith yn fwy strategol.

“Gan fy mod i wedi gallu cyfuno fy addysg gyda fy ngwaith, mae wedi fy ngalluogi i gyrraedd man da iawn yn fy ngyrfa yn ifanc.

“Petawn i wedi mynd i brifysgol, ni fyddwn i yn yr un safle ag rydw i rŵan, gan mai dim ond y wybodaeth ddamcaniaethol fyddai gen i ac nid y profiad ymarferol. Mae dewis Cambria wedi fy ngalluogi i wneud y ddau.”

Dywedodd Zoe: “Pan roeddwn i’n dechrau ar fy ngyrfa marchnata, nid oedd gen i gymwysterau penodol mewn marchnata ac nid oeddwn i’n gallu datblygu ymgyrchoedd rhagweithiol.

“I ddechrau, roedd y Dystysgrif Sylfaen Lefel 3 mewn Marchnata wedi addysgu llawer o wybodaeth sylfaenol nad oeddwn i wedi ei hystyried o’r blaen. Rydw i wedi dysgu pwysigrwydd segmentu ac addasu ein strategaeth marchnata i fod yn berthnasol i’n marchnadoedd targed.

“Hefyd, roedd yn ddefnyddiol bod mewn grŵp bach o fyfyrwyr, gan fod ganddynt syniadau ac awgrymiadau nad ydw i wedi eu trio.”

Ar hyn o bryd, mae’r coleg yn recriwtio ar gyfer y cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata a fydd yn cael ei gynnal ar nos Fawrth rhwng 30 Ebrill a 3 Rhagfyr yn Ysgol Fusnes Cambria yn Llaneurgain.

Gallai darpar ddysgwyr ymuno â chyrsiau Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol a’r Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol, sy’n dechrau ym mis Awst a mis Medi, yn y drefn honno.

Mae cyllid ar gael i sefydliadau Gogledd Cymru ar gyfer holl gyrsiau CIM yng Ngholeg Cambria, ond am gyfnod penodol yn unig.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at stephanie.littler@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 3030007.

Neu ewch i’r wefan: https://www.cambria.ac.uk/courses/results/?search=Cim

yn ôl