• Mae COLEG CAMBRIA I L wedi cyflawni cyfradd lwyddo Safon Uwch syfrdanol o 99.3%

Mae canolfan Wrecsam yn parhau i fynd o nerth i nerth, a gyda ailddatblygiad gwerth £20m ar fin cael ei gwblhau yn 2020, dywedodd y Prif Weithredwr David Jones fod y dyfodol yn edrych yn ddisglair.

Cynhyrchodd safle Iâl sawl stori lwyddiant Safon Uwch, ac yn eu plith mae Jacob Burford, a fydd yn astudio Bioleg Forol ym Mhrifysgol Bangor o fis Medi ar ôl derbyn tair gradd A* mewn Mathemateg, Bioleg a Ffiseg, a gradd A mewn Cemeg.

Dywedodd Jacob, a fynychodd Ysgol Rhosnesni: “Rydw i mor falch. Nid oes llawer mwy y gallwn i ofyn amdano mewn gwirionedd. Rwy’n edrych ymlaen at fynd i brifysgol – mae’n gwireddu breuddwyd. “Mae Owain Williams – a fynychodd raglen ysgoloriaeth haf fawreddog y llynedd ym Mhrifysgol Yale yn Connecticut, UDA – yn mynd i Brifysgol St Andrew’s yn yr Alban gyda thair gradd A*  yn Nhystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru (THS), Mathemateg a Mathemateg Bellach a graddau A mewn Ffiseg a Chemeg.

Roedd Edan Jackson – a dderbyniodd y Wobr Rhagoriaeth Academaidd yng Ngwobrau Myfyrwyr Cambria yn gynharach eleni – yn falch iawn i dderbyn tair gradd A* mewn Mathemateg, Bioleg a Chemeg, a gradd A mewn Celf a’r THS. Bydd y cyn-ddisgybl Ysgol Clywedog yn mynd i Brifysgol Rhydychen ym mis Medi.

Ymhlith y myfyrwyr llwyddiannus eraill roedd Skye Jones, a fydd yn astudio Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen ar ôl cael graddau A mewn Astudiaethau Crefyddol, Gwleidyddiaeth a Llenyddiaeth Saesneg; Cara Bird, cyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd St Joseph a fydd yn mynd ymlaen i astudio Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Leeds diolch i ddwy radd A* s ac A, a Daniel Gaughran, Millie Jones ac Abbie Whiting, a lwyddodd i gyflawni dwy radd A* a dwy radd A .

Bydd Abbie, a fynychodd Ysgol Clywedog, yn astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, a diolchodd i staff y coleg am eu cymorth dros y blynyddoedd.

Mae Cara yn edrych ymlaen at y bennod nesaf yn ei bywyd, a dywedodd: “Rydw i mor hapus gyda fy nghanlyniadau a fedra i ddim aros i gael dechrau fy nghwrs Deintyddiaeth. Fe wnes i fwynhau fy amser yn y coleg yn fawr gan ei fod yn gweddu i’r ffordd roeddwn i’n i astudio.

“Mi wnaethon nhw adael i mi fod yn annibynnol, ond mi ges i gymorth ar hyd y daith i gael y graddau roeddwn eu heisiau. Rydw i mor falch fy mod i wedi dod yma.”

Dywedodd Skye hefyd : “Rwy’n syn ac wrth fy modd. Mae Coleg Cambria wedi fy mynd â fi o ganlyniadau TGAU eithaf cyffredin i Brifysgol Rhydychen!

“Gyda chymorth y staff gwych yn Cambria gallwch ymroi i wneud unrhyw beth rydych chi ei eisiau. Mi fydda i wastad yn ddiolchgar iddyn nhw.”

Llongyfarchodd y Prif Weithredwr David Jones y myfyrwyr ar set ryfeddol arall o ganlyniadau Safon Uwch a dywedodd: “Mae gwaith caled a’r ymroddiad a ddangosir gan bob un o’n dysgwyr yn fy synnu bob amser.

“Mae aros ar y brig flwyddyn ar ôl blwyddyn a chyflawni safonau mor uchel yn barhaus yn dyst i’n cydweithwyr yn Iâl, sydd nid yn unig yn arwain y myfyrwyr yn academaidd ond yn caniatáu iddynt ddysgu a datblygu mewn amgylchedd cynnes a chroesawgar. Mae’n wirioneddol wych.”

Dywedodd Mr Jones hefyd: “Mae gwaith wedi hen ddechrau ar ailddatblygu Iâl, a fydd yn gaffaeliad enfawr i Goleg Cambria a chymuned Wrecsam.

“Ni fu erioed amser gwell i ymuno â’r coleg, ac i’r rhai sy’n ein gadael, rydym yn dymuno pob hwyl i chi ar gyfer y dyfodol.”

Adleisiodd y Pennaeth Sue Price ei eiriau a dywedodd: “Mae hi wedi bod yn ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch rhagorol arall i ni.  Llongyfarchiadau i bob un o’n myfyrwyr, rydych chi’n glod i’r coleg, ac rydyn ni’n gwybod y byddwch chi i gyd yn mynd ymlaen i gyflawni pethau gwych.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl