• Mae COLEG Cambria ac elusen bywyd gwyllt Gogledd Cymru yn gweithio’n galed i wrthdroi’r gostyngiad brawychus sydd ym mhoblogaeth draenogod y rhanbarth.

Mae tîm Gofal Anifeiliaid y coleg ar safle Llysfasi wedi ymuno â Hedgehog Help Prestatyn (HHP) i geisio achub y creaduriaid pigog poblogaidd. 

Maent wedi trawsnewid ystafell yn gyfleuster sy’n gallu dal wyth o ddraenogod ar unrhyw amser, gan roi cynhesrwydd, cysgod a bwyd yn rheolaidd iddynt. 

Mae’r hyfforddwr Kath Roberts yn dweud bod myfyrwyr Rheolaeth Anifeiliaid Lefel 3 wedi bod yn monitro a bwydo’r anifeiliaid, eu pwyso a’u hasesu cyn y gallent gael eu rhyddhau yn ôl i fywyd gwyllt.

Ers i’r prosiect ddechrau ym mis Awst, mae hyd at 20 o ddraenogod wedi cael gofal yn y ganolfan, a fydd ar agor drwy’r flwyddyn. 

“Mae Hedgehog Help Prestatyn yn dod â nhw atom ni i’w pesgi, eu trin, eu golchi a gofalu amdanynt,” meddai Kath.  

“Mae’n werthfawr i’r dysgwyr ac i Goleg Cambria Llysfasi chwarae rhan fach i geisio adfer a helpu i gynyddu eu siawns o oroesi, gan fod niferoedd yn parhau i leihau, yn enwedig yr adeg hon o’r flwyddyn pan mae dechrau oeri.

“Maen nhw’n cael eu cadw mewn cludwyr unigol mewn rhan dawel a chynnes yn yr adeilad wrth i ni fonitro eu cynnydd a’u meithrin i’r pwysau cywir unwaith eto, fel y gallan nhw ddychwelyd yn ôl i’w cynefin naturiol.

“Mae’n beth da gallu helpu, ac mae’n brofiad gwych i’r dysgwyr wrth weithio gydag anifeiliaid gwyllt Prydain.” 

Dangosodd ffigurau diweddar fod nifer y draenogod wedi gostwng hyd at 50% yn yr 20 mlynedd ddiwethaf, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Mae’r ystadegau’n awgrymu bod y creaduriaid yn diflannu yn gyflymach yng nghefn gwlad, gan fod coedwrychoedd ac ymylon caeau yn cael eu colli oherwydd ffermio dwys. 

Diolchodd Tracy Pierce, sefydlwr HHP, i’r coleg am eu cymorth, a dywedodd: “Rydyn ni wedi cael y flwyddyn brysuraf ers i ni ddechrau yn 2016, gyda dros 60 o ddraenogod yn cael gofal ar yr un pryd. 

“Ni fydden ni wedi gallu ymdopi heb ofalwyr maeth a’n cysylltiad newydd gyda Llysfasi. Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’n gilydd, gydag adroddiadau pwysau dyddiol a microsgopeg, i fonitro iechyd y draenogod.

“Mae nifer y draenogod yn lleihau yn gyflym felly mae’n wych eu bod nhw bellach yn rhan o’r cwrs Gofal Anifeiliaid Bach.

“Bydd y bartneriaeth yn parhau i ddatblygu, ac rydw i’n diolch eto iddyn nhw am eu cymorth.”

I gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych chi’n dod o hyd i ddraenog sydd angen gofal a sylw, ffoniwch Hedgehog Help Prestatyn ar 01745 856181 neu ewch i www.hedgehoghelpprestatyn.org.uk 

yn ôl