Mae’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru wedi talu am gost cynnal canolfannau galwadau’r elusen yn y Deyrnas Unedig am 24 awr ar ddiwrnod canlyniadau TGAU (heddiw).

Daeth staff o ganolfan Prestatyn Childline i ymuno â Phrif Weithredwr y coleg, David Jones yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy, wrth i filoedd o ddisgyblion ysgol y rhanbarth gasglu eu canlyniadau TGAU.

Cyfrannodd Cambria £30,000 at yr apêl Un Diwrnod Bythgofiadwy – ar ôl codi £115,000 y llynedd er budd NSPCC Cymru – a dewisodd y dyddiad nodedig hwn oherwydd ei bwysigrwydd i bobl ifanc yn eu harddegau a’u teuluoedd ledled y wlad.

Roedd Debs Davis, Rheolwr Gwasanaethau Childline, yn canmol y coleg am ei gymorth parhaus i’r ymgyrch, a dywedodd: “Bydd haelioni anhygoel Coleg Cambria yn cael effaith fawr ar yr hyn rydyn ni’n ei wneud, yn lleol ac yn genedlaethol.

“Mae anhygoel derbyn y swm enfawr hwn o arian i dalu am y gwasanaeth ledled y Deyrnas Unedig am ddiwrnod cyfan, ac mae’n golygu ein bod yn gallu cefnogi a siarad â phobl ifanc ar adeg pan maen nhw wir ein hangen ni.

“Rydyn ni wedi gweld cynnydd yn nifer y galwadau yn y diwrnodau diwethaf gan bobl ifanc sy’n poeni am eu canlyniadau, ac o gwmpas adeg arholiadau, oherwydd ei fod yn amser dirdynnol iddyn nhw a’u teuluoedd. 

“Gyda chefnogaeth sefydliadau fel Coleg Cambria, byddwn ni’n parhau i fod yn gefn i’r bobl ifanc hyn.”

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr, gweithredwyr switsfwrdd a chwnselwyr, felly cysylltwch â ni os hoffai unrhyw un helpu.

“I fyfyrwyr yn benodol, mae’n dda i’ch profiad a’ch CV, felly rydyn ni’n gobeithio cael clywed gennych chi’n fuan.”

Aeth Mr Jones i ymweld â safle Gogledd Cymru Childline ym Mhrestatyn yn ystod yr haf, a chyfarfod â chwnselwyr a gwirfoddolwyr sy’n helpu’r bobl ifanc sy’n ffonio o bob cwr o’r Deyrnas Unedig bob blwyddyn.

Dywedodd: “Roedden ni wrth ein bodd ein bod wedi codi cymaint o arian er budd NSPCC Cymru a Childline. Er bydd y rhan fwyaf o’n cyfraniad yn cael ei wario ar wasanaethau yng Ngogledd Cymru, roedden ni eisiau gwneud rhywbeth i bobl ifanc yn eu harddegau ledled y Deyrnas Unedig.

“Dyma amser heriol iawn i lawer ohonyn nhw, ac er ein bod yn gofalu am ein myfyrwyr yma yn Cambria, mae’n bwysig gwybod fod elusen anhepgor ar gael i wrando a helpu pobl ifanc pan maen nhw ei angen fwyaf.”

Dywedodd Des Mannion, Pennaeth NSPCC Cymru: “Hoffem ddiolch i Goleg Cambria am eu hymdrechion anhygoel yn ystod eu hymgyrch codi arian y llynedd. Mae pawb sydd wedi cefnogi’r coleg wedi galluogi’r NSPCC, a Childline, i barhau ei frwydr dros bob plentyndod.

“Mae’n hanfodol ein bod yn gallu ariannu Childline yn iawn ac mae pob cyfraniad yn golygu fod galwadau ffôn neu sgyrsiau ar-lein tyngedfennol yn cael eu hateb, gan arwain at ddyfodol gwell i berson ifanc allai fel arall fod yn dioddef yn dawel.”

Y llynedd, cynhaliodd Childline dros 8,000 o sesiynau cwnsela gyda phlant o Gymru, ac roedd y pryderon mwyaf cyffredin yn rhai iechyd meddwl ac emosiynol, perthnasau teuluoedd a theimladau o hunanladdiad.

Bydd cyfraniad Cambria yn ariannu’r 12 canolfan yn y Deyrnas Unedig ym Mhrestatyn, Caerdydd, Aberdeen, Belfast, Birmingham, Foyle, Glasgow, Leeds, Lerpwl, Llundain, Manceinion a Nottingham.

Am ragor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk 

Ewch i www.nspcc.org.uk am wybodaeth ar sut gallwch chi gynorthwyo NSPCC a Childline.

NODIADAU: Os oes gennych ddiddordeb mewn codi arian i NSPCC neu wirfoddoli gyda Childline, cysylltwch â Jess Finnegan, rheolwr codi arian a phartneriaethau Gogledd Cymru a Ffiniau Cymru, ar 07976065258 neu jess.finnegan@nspcc.org.uk

yn ôl