• Mae codi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer achosion anhygoel yn agos at galonnau pawb yng Ngholeg Cambria

Mae’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru yn paratoi at flwyddyn o ddigwyddiadau a heriau ar ôl datgelu mai Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru yw ei bartner elusen dewisol ar gyfer 2019.

Ar ôl 12 mis anhygoel pan gododd Cambria dros £115,000 er budd NSPCC, mae’r staff a’r myfyrwyr eisoes wedi dechrau cynllunio gweithgareddau i gefnogi BHF Cymru.

Datgelodd y Prif Weithredwr, David Jones, ddull newydd y coleg o gynnal y gwaith elusennol wrth symud ymlaen, a hynny o dan yr enw brand Calon – Elusen ar waith, a fydd yn rhoi ffocws a strwythur cliriach wrth gynorthwyo sefydliadau ledled y wlad.

“Roedd codi cymaint o arian a chydweithio mor dda â’r NSPCC yn un o uchafbwyntiau ein blwyddyn,” dywedodd Mr Jones, a fu’n cerdded 48 milltir ar draws tair sir mewn 14 awr yn unig ar gyfer yr achos.

“Wrth gwrs, byddwn ni’n anelu at gynnal cynifer o heriau a digwyddiadau ag y gallwn ni ochr yn ochr â’n partneriaid a busnesau, gan ein bod yn gwybod fod Sefydliad Prydeinig y Galon yn gwneud gwaith gwych a hanfodol ledled y Deyrnas Unedig.

“Rydyn ni wedi rhoi her anferthol i’n hunain wrth geisio cyfateb y targed wnaethon ni ei godi ar gyfer NSPCC, ond byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i gyrraedd mor agos ag y gallwn ni ato, neu fynd tu hwnt iddo hyd yn oed.

“Dyma’n union rydyn ni’n ei wneud yn Cambria, rydyn ni bob amser yn ceisio gwella ac ni fydd eleni’n wahanol.”

Cynhaliodd y sefydliad gyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol 2018, gan gynnwys noson gyda chyn-gapten rygbi Cymru a Llewod Prydeinig, Sam Warburton, a fu’n cynorthwyo’r NSPCC yn ystod ei flwyddyn dysteb.

Roedd myfyrwyr ac aelodau’r staff o bob safle’r coleg yng Nglannau Dyfrdwy, Llysfasi, Llaneurgain a Wrecsam yn cymryd rhan yn y gweithgareddau codi arian.

Roedd yr uchafbwyntiau nodedig yn cynnwys ras gyfnewid 24 awr o chwaraeon ac ymarfer corff, cystadleuaeth pobi perffaith, canu carolau, teithiau cerdded noddedig, dawnsio salsa, eillio pennau, tynnu tractor, snwcerthon, llusgo bath am 15 milltir, her canŵ yn y Bala, ras Santa, teithiau lantern, trampolinio a llawer mwy.

Diolchodd Adam Fletcher, Pennaeth BHF Cymru, i’r coleg am ddewis yr elusen, ac mae’n edrych ymlaen at gyd-weithio er mwyn tynnu sylw at y materion maen nhw’n ymdrin â nhw bob dydd.

“Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Goleg Cambria am eu cymorth,” dywedodd Mr Fletcher.

“Maent yn rhan allweddol o gynorthwyo BHF Cymru i ddod â’r tor calon sy’n cael ei achosi gan glefydau’r galon a chylchredol, gan gynnwys clefyd y galon, strôc, dementia fasgwlaidd a diabetes.

“Diolch i ymdrechion codi arian hael, gallwn ni wneud gwahaniaeth i 375,000 o bobl sy’n byw yng Nghymru gyda chlefydau’r galon a chylchredol, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda Choleg Cambria fel eu helusen am eleni.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

Ewch i www.bhf.org.uk am wybodaeth am sut allwch chi gynorthwyo Sefydliad Prydeinig y Galon.

yn ôl