Mae Coleg Cambria Camu wedi cyhoeddi cyfres o gyrsiau newydd, ar wahanol lefelau gan gynnwys sylfaen, canolradd, hyfedredd ac uwch. Bydd y cyrsiau’n dechrau ddydd Llun (Medi 17).
Wedi’i leoli ar safle Iâl y coleg yn Wrecsam, mae’r cyfleuster yn enghraifft o arfer orau wrth ddatblygu’r iaith Gymraeg yn y gweithle.

Mae’r coleg wedi arwain y ffordd wrth ddatblygu rhaglenni Cymraeg ac fe’i canmolwyd am ddiwylliant o gynhwysiant yn Wrecsam a’i safleoedd eraill yng Nglannau Dyfrdwy, Llysfasi a Llaneurgain.
Mae Camu yn canolbwyntio ar gynyddu’r cyfleoedd i bobl sy’n byw yng ngogledd ddwyrain Cymru ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn naturiol ym mhob agwedd o’u bywyd bob dydd.
Dywedodd Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a’r Iaith Gymraeg, fod Cambria yn chwarae rhan flaenllaw wrth helpu i feithrin gweithlu dwyieithog.

“Mae Camu yn parhau i ddarparu rhaglen o gyrsiau Cymraeg sydd wedi’u haddasu’n arbennig ar gyfer y gweithle mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol sydd am wella eu gwasanaethau i gwsmeriaid dwyieithog,” meddai Mrs Roberts.

“Mae’r ganolfan hefyd yn ganolbwynt ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol yn y Gymraeg mewn rhaglenni megis gofal a gwasanaethau cyhoeddus.
“Mae ein cymuned wedi croesawu’r prosiectau rydyn ni wedi’u cyflwyno, yn enwedig y sesiynau Paned a Sgwrs, sesiynau galw heibio, clinigau iaith, dosbarthiadau Cymraeg a’n hysgolion haf llwyddiannus iawn.”

Dywedodd hefyd: “Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i godi proffil yr iaith Gymraeg fel sgil gwerthfawr ar gyfer gwaith, a bydd yn canolbwyntio ar feithrin gweithlu dwyieithog cryfach sy’n galluogi unigolion a chymunedau ddefnyddio’r iaith ar draws ystod lawn o sefyllfaoedd arferol bob dydd , gan ddod yn norm yn hytrach na’r eithriad yn yr ardal hon o Gymru.

“Yn y tymor hir, bydd canolfan fel hwn yn cyfnerthu’r Gymraeg fel iaith fyw a bywiog, a fydd yn sgil werthfawr ar gyfer y gweithle ac yn hwb go iawn i’r economi leol yn yr ardal hon.”
Agorwyd Camu gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, yn 2015 gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Dewiswyd yr enw ‘camu’ yn Gymraeg, gan awgrymu bod ymweld â’r ganolfan yn cymryd cam tuag at wella a defnyddio’ch sgiliau Cymraeg.
O hynny, mae’r coleg wedi sefydlu rhaglen i ddarparu cyrsiau i sefydliadau’r sector cyhoeddus a busnesau lleol, ac fe wnaeth Prif Weinidog Cymru ganmol y coleg am gefnogi’r ddwy sector.
Dywedodd Mr Jones, “Mae’r ganolfan yn adnodd gwych i dref Wrecsam a’r cyffiniau i hyrwyddo’r iaith fel ‘iaith i’r gweithle’ i bobl o bob oed”.

Ychwanegodd Mrs Roberts: “Ar hyn o bryd, rydyn ni’n darparu dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion a darpariaeth Cymraeg Gwaith i dros 1300 o ddysgwyr y flwyddyn ledled gogledd ddwyrain Cymru ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol.

“Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod y niferoedd yn parhau i gynyddu, gyda’r llu o gyrsiau newydd, a chyda cefnogaeth ein partneriaid a Llywodraeth Cymru.
“Byddwn yn parhau i ymdrechu i wella, ond rydyn ni wrth ein bodd gyda’r cynnydd hyd yn hyn, yn y coleg ac yn ein cymuned ehangach wrth i ni ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd hon.”
I gofrestru ar gyrsiau Cymraeg yn Camu a lleoliadau eraill ar draws gogledd ddwyrain Cymru ewch i www.learnwelsh.cymru

yn ôl