• Mae arddegwr o Wrecsam yn llawen ar ôl iddo fod yn gweithio ar safleoedd adeiladu mawr yn Sir y Fflint a Wrecsam

Mae’r arddegwr o Wrecsam, a oedd eisiau gweithio yn y sector adeiladu, wedi sicrhau prentisiaeth ar ôl ennill profiad ymarferol ar brosiectau pwysig yng ngogledd ddwyrain Cymru.

 

Cofrestrodd Isaac Kemp, 18, ar raglen hyfforddeiaeth Coleg Cambria a sicrhau lleoliad gyda Wynne Construction o Fodelwyddan.

 

Roedd y cyn-ddisgybl Ysgol Morgan Llwyd eisiau bod yn rheolwr safle, ond ar ôl cael cyngor gan weithwyr yn y diwydiant, sylweddolodd y gallai cael crefft ei helpu i ddringo’r ysgol yrfa.

 

Hwylusodd tîm safle Wynne Construction gyfleoedd i gael lleoliadau gwaith gyda’i gadwyn gyflenwi ar ei brosiectau yn Ysgol Penyffordd a Choleg Cambria Iâl, ac ar ôl rhoi cynnig ar waith saer coed a gwaith plymwr, dewisodd Isaac ganolbwyntio ar fod yn drydanwr.

 

Mae bellach yn dathlu ar ôl i Fred Weston (Contractwyr Trydanol) o’r Rhyl, sy’n gweithio ar ddatblygiad safle Iâl, gynnig prentisiaeth iddo ar ôl iddo greu argraff y cyflogwr gyda’i etheg gwaith a’i agwedd gadarnhaol.

 

Dywedodd Isaac, a fydd yn dechrau ei brentisiaeth Trydanwr Cymwysedig Lefel 3 (AM2) pedair blynedd ym mis Medi: “Pan wnes i adael yr ysgol, gwnes gais am swyddi amrywiol gyda BT a’r fyddin ond roeddwn yn aflwyddiannus, felly mi benderfynais i fynd at Yrfa Cymru i gael help ac fe wnaethon nhw argymell yr hyfforddeiaeth.

 

“Mi ges i roi cynnig ar wahanol grefftau diolch i Wynne Construction, ond penderfynais fy mod wedi mwynhau’r lleoliad gwaith trydan orau ac roeddwn i’n teimlo fy mod i’n dda yn naturiol yn gwneud hynny. Felly trefnodd tîm y safle i mi symud i weithio gyda Fred Weston ar safle Coleg Cambria Iâl.

 

“Mae pob diwrnod yn wahanol, a dwi wedi mwynhau gweld sut mae’r prosiect yn trawsnewid o’i ddechrau i’w ddiwedd. Dyma fy swydd gyntaf ers gadael yr ysgol a dwi wedi ennill sgiliau pwysig eraill, fel gwaith tîm a chyfathrebu.”

 

Safodd Isaac hefyd y prawf diogelwch safle a cherdyn CSCS heb unrhyw wybodaeth flaenorol a llwyddo’r tro cyntaf gyda’r ddau ohonynt.

 

Dywedodd hefyd: “Fy nghyngor i eraill sy’n ystyried gweithio yn y maes adeiladu ydy ewch amdani. Roedd fy nghais am y rhaglen hyfforddeiaeth yn syml a dwi wedi cael llawer o gymorth gan bawb ar y rhaglen trwy gydol fy nhaith. ”

 

Dywedodd Alison Hourihane, rheolwr busnes a datblygu cymunedol, Wynne Construction: “Mae Isaac wedi manteisio ar bob cyngor a gafodd ynglŷn â symud ymlaen ac rydyn ni’n siŵr y bydd yn mynd yn bell gyda’i yrfa.”

 

Mae Isaac yn un o bedwar o bobl a gafodd leoliad profiad gwaith trwy’r cynllun gydag Wynne Construction ers 2016, gan gynnwys myfyriwr gwaith asiedydd sydd bellach yn cael ei gyflogi fel prentis gan gwmni lleol ac sy’n parhau i weithio ar brosiectau Wynne.

 

Dywedodd Chris Bartlett o Fred Weston Electricals: “Rydyn ni wrth ein boddau yn cael cynnig swydd barhaol efo ni i Isaac, gan ei fod wedi dangos brwdfrydedd a gweithio’n galed yn gyson trwy gydol cyfnod ei leoliad. Mae’n gallu bod yn grefft anodd ei meistroli, ond mae wedi ffynnu ers ymuno â ni.

 

“Mae’n aelod gwerthfawr o’r tîm. Mae wedi gwneud argraff fawr arnom ni a mynd allan o’i ffordd i ddod i adnabod pawb a beth maen nhw’n ei wneud. Mae’n amlwg ei fod yn benderfynol iawn o lwyddo.”

 

Dywedodd Amy Rowlands, mentor cyflogadwyedd hyfforddeiaethau’r Academi Adeiladu yng Ngholeg Cambria: “Mae’r hyfforddeiaeth yn chwarae rhan bwysig wrth helpu pobl ifanc, fel Isaac, i gael y cam cyntaf hwnnw ar yr ysgol yrfa ac nid yw hynny bob amser yn hawdd.

 

“Mae partneriaeth â chwmnïau fel Wynne Construction, sy’n gallu cynnig cyfleoedd amrywiol i bobl ifanc trwy ei gadwyn gyflenwi, yn hanfodol. Rydyn ni’n falch fod popeth wedi llwyddo’n dda i Isaac a phawb sy’n gysylltiedig â’r rhaglen. ”

 

yn ôl