Mae Callum Jones, o Benarlâg, wedi ymuno ag Academi Fawreddog Bryn Williams.

Mae’r myfyriwr 17 oed, a oedd yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Cei Connah, yn angerddol am ddilyn ôl-troed ei dad a bod yn gogydd hyfforddedig. 

Bydd bellach yn astudio cwrs Lefel 2 mewn Arlwyo a Lletygarwch wrth ennill profiad gwerthfawr gyda Bryn yn ei fwyty ym Mhorth Eirias Bae Colwyn – a gafodd ei goroni’n Fwyty AA y Flwyddyn yng Nghymru – ac Odette’s ym Mryn y Briallu, Llundain. 

Mae Callum, a fagwyd yn Ninbych fel Bryn ei hun, yn bwriadu bachu’r cyfle â dwy law. 

“Y cwbl dwi wedi bod eisiau ei wneud yw bod yn gogydd hyfforddedig fel fy nhad, roeddwn i wrth fy modd yn coginio a bod gydag o yn y gegin,” meddai Callum. 

“Cafodd o erioed y cyfleoedd rydw i wedi’u cael, felly dwi’n gwneud hyn iddo fo a hoffwn ddiolch i Bryn a phawb yn y coleg am eu cymorth.” 

Dywedodd Callum fod cefnogaeth ei rieni a’i ddau frawd iau wedi rhoi’r hyder roedd ei angen arno i wneud cais am y cynllun. 

“Mae fy rhieni yn wych ac wedi fy annog i ddilyn y llwybr hwn erioed; mae fy mrodyr hefyd yn gefnogol iawn, ond o ran bwyd, nhw yw fy meirniaid mwyaf!” dywedodd Callum.

“Mae mynd o baratoi prydau gartref i weithio ym Mhorth Eirias ac astudio yn Cambria yn gam mawr, ond dwi’n edrych ymlaen ato.” 

Ychwanegodd: “Pan wnes i eistedd i lawr efo Bryn a sgwrsio ag o am fod yn rhan o’r Academi, roedd o’n hynod o ysbrydoledig a dywedodd cymaint o gyfle ydy hwn. 

“Dwi’n ffodus iawn ac yn ddiolchgar i gael bod y myfyriwr cyntaf o Goleg Cambria i gymryd rhan, mae’n fraint anferthol ac yn garreg filltir i’m dyfodol mewn arlwyo.”

Daeth bryn yn enwog yn 2006, pan gystadlodd a churo cogyddion gorau’r wlad i goginio’r cwrs pysgod ar gyfer dathliadau pen-blwydd y Frenhines yn 80 oed, ar y rhaglen BBC Great British Menu. 

Aeth ymlaen i ymddangos yn rheolaidd ar y teledu ac mae wedi rhyddhau llyfrau coginio uchel eu clod, ‘Bryn’s Kitchen’, ‘For The Love Of Veg’, a ‘Tir a Môr’, wedi iddo gael ei hyfforddi gan rai o gogyddion gorau’r byd – gan gynnwys Marco Pierre White a Michel Roux.

“Rydyn ni’n dangos y gellir symud ymlaen o’r ysgol i goleg i’r diwydiant bwyd a diod,” meddai Bryn. 

“Rydw i wedi dweud erioed, bydd pwy bynnag fydd yn ymuno â’r Academi yn rhan ohono am flwyddyn, ond bydd ganddyn nhw fi a’r tîm am weddill eu bywyd. 

“Trwy fy mwyty a’m cysylltiadau i, byddant yn mynd ymlaen i lwyddo os ydyn nhw’n gweithio’n galed a dangos faint maen nhw wir eisiau hyn.” 

Ychwanegodd: “Dyna beth sy’n allweddol i Callum, rydyn ni eisiau iddo gael y gorau o’r profiad. Nid yno i sicrhau bod digon o fyfyrwyr ar y cwrs y mae o,  sy’n wir am lawer o leoliadau gwaith. 

“Alla’ i ddim dysgu ymddygiad a disgyblaeth, ond galla’ i ddysgu popeth arall. Mae gan Callum y ddau beth yna, felly dyna pam mae o yma, a galla’ i weithio gyda hynny, mae ganddo lawer o botensial. 

“Rydyn ni’n mynd yn ôl at yr hanfodion, gan feithrin hen werthoedd. Pan fydd yn gadael, bydd ganddo sgiliau, addysg, gwybodaeth a’r byd i gyd yn ei law.” 

Dywedodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo Cambria, fod diddordeb yn yr Academi yn cynyddu wrth i’r bartneriaeth â Bryn fynd o nerth i nerth. 

“Mae galw anferthol am weithwyr ifanc talentog yn y sector hwn, ac wrth ymuno â Bryn rydym wedi dangos bod llwybr gyrfa posibl,” meddai Andy. 

“Mae gennym weledigaeth o greu teulu o gyn-fyfyrwyr, felly ymhen 10 mlynedd gall pobl fel Callum ddychwelyd i siarad â myfyrwyr am ei brofiadau a rhoi cyngor iddynt.  

“Rydyn ni’n cynllunio ar gyfer y tymor hir, nid yn unig ar gyfer y coleg a’r Academi, ond ar gyfer dyfodol y diwydiant.”

Ewch i www.bryn-williams.co.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Bryn Williams a’i fwytai sydd wedi ennill gwobrau. 


I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl