Chat with us, powered by LiveChat
  • Coedwigaeth a Choedyddiaeth Tilhill

tilhill

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae 2 gam pendant i’r Diploma Tilhill, gan ddechrau ar lefel 3 ac yna symud ymlaen at lefel 5. Mae’n bosibl dechrau gyda’r naill gam neu’r llall, yn dibynnu ar eich profiad a’ch cymwysterau.


tilhill_1

Beth ydi’r prif fuddion?


  • Hyfforddiant parod gan y diwydiant ar gyfer cyflogaeth.


  • Hyfforddiant penodol gan y diwydiant ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn coedwigaeth a rheoli coedwigaeth.


  • Hyfforddiant i reoli coed a choetiroedd yn ddiogel, yn gynaliadwy, yn effeithlon ac yn economaidd, gan ddilyn safonau amgylcheddol cyfrifol uchel.


  • Hyfforddiant mewn sgiliau technegol, gwybodaeth a deall coedwigaeth.


  • Meithrin sgiliau rheoli busnes, ymddygiadau a rheoli pobl.


  • Caiff y cwrs ei ddysgu yn Llysfasi, mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mewn partneriaeth gyda Tilhill/BSW.

Gofynion Mynediad

Ar gyfer y Diploma Estynedig Technegol Uwch Lefel 3 mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth:
O leiaf 5 TGAU gradd 4 neu C, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Byddwn yn ystyried myfyrwyr gyda phrofiad ymarferol sylweddol yn unigol, yn dibynnu ar eu profiad.

Ar gyfer yr HND/FdSc Lefel 5 mewn Rheoli Coedwigaeth a Choetiroedd:
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth, Rheoli Cefn Gwlad neu gymhwyster cyfwerth gyda theilyngdod uchel / rhagoriaeth. Neu 3 phwnc Safon Uwch gradd C neu uwch, gan gynnwys un pwnc gwyddoniaeth. Byddai profiad ymarferol yn ddymunol.

Y Camau Nesaf

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau Diploma Lefel 3 gyda theilyngdod da neu ragoriaeth, yn gallu symud ymlaen i gam HND / FdSc y rhaglen, yn amodol ar gyfweliad.

Mae gan fyfyrwyr llwyddiannus fantais fawr wrth wneud cais am swyddi gyda Tilhill Forestry, BSW Timber neu gyflogwyr eraill ym maes coedwigaeth.

Pam ddylwn i wneud cais?

Mae Diploma Tilhill mewn Rheoli Coedwigaeth a Choedyddiaeth yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o ddyfodol coedwigaeth.

Mae Tilhill Forestry yn gwmni coedwigaeth, cynaeafu coed a marchnata blaenllaw ym Mhrydain.


Diploma L3 Tilhill mewn Coedwigaeth a Rheoli Coetiroedd Gwnewch gais rŵan

Sut ydw i’n gwneud cais?

Cysylltwch â Choleg Cambria drwy ein gwefan, ein ffonio, siarad â’r tiwtor derbyniadau yn uniongyrchol yn Llysfasi neu cysylltwch â’ch swyddfa Tilhill leol.

Cydlynydd y Cwrs:
Andy White
Darlithydd Coedwigaeth a Choedyddiaeth
Coleg Cambria Llysfasi
Ffordd Rhuthun, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB
E-bost: andy.white@cambria.ac.uk
Ffôn: 01978 267904

Tilhill Forestry
www.tilhill.com/contact-us
Ffôn: 0800 328 2128