• Llwyddodd COLEG CAMBRIA i wella ei enw da fel arweinydd ym myd sgiliau a hyfforddiant mewn cystadleuaeth genedlaethol

Cymerodd dros 500 o gystadleuwyr o bob cwr o’r wlad ran yn nigwyddiad blynyddol WorldSkills UK LIVE yn NEC Birmingham yn ystod y penwythnos.

Llwyddodd dysgwyr a phrentisiaid o Goleg Cambria – sydd â safleoedd yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Llysfasi – i ennill pum medal mewn amrywiaeth eang o gategorïau, o waith llen fetel i ddylunio graffig.. 

Enillodd Jessica Bruce, sy’n gweithio yn Salon One 20 yn Wrecsam, wobr aur am Drin Gwallt, ac enillwyd gwobrau arian mewn Melino CNC, gan Carwyn Roberts sy’n brentis yn Airbus, ac mewn Dylunio Graffig gan Sam Darby-Moorhouse. 

Bu’n gystadleuaeth eiriasboeth rhwng David Duncan a’r cystadleuwyr eraill yn ei erbyn, i ennill gwobr efydd yn yr adran Weldio Welding, ac enillodd Charles Samson, James Blackwell a Nathan Griffiths o Magellan Aerospace wobr efydd yn yr Her Tîm Gweithgynhyrchu. 

Derbyniodd Oliver Artell-Bolland (Gwaith Llen Fetel) a Gareth Butler (Melino CNC) ganmoliaeth uchel yn eu gwahanol ddisgyblaethau am sgorio’n uwch na’r cyfartaledd, a hynny mewn blwyddyn a welodd safonau’n gwella i lefel na welwyd ei debyg o’r blaen ym mhob categori.

Llwyddodd Lewis Bolt i ddod yn drydydd mewn cystadleuaeth sgiliau arddangos newydd: Cerbydau Modur (Cystadleuaeth Archwilio Cerbydau).

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria: “Mae’r safon yn gwella bob blwyddyn yn WorldSkills UK LIVE, ac rydyn ni’n ymateb i hynny bob blwyddyn.” 

“Llongyfarchiadau i bawb a enillodd fedalau, rydyn ni’n falch iawn ohonoch chi, ac mae hynny’n wir hefyd am bob cynrychiolydd o Goleg Cambria a fu’n cystadlu yn ystod y tridiau.

I ddim ond cyrraedd y lefel hon hyd yn oed, rydych chi wedi dangos eich bod ymhlith goreuon y wlad, ac rwy’n gwybod y byddwch chi i gyd yn mynd ymlaen i gael dyfodol llwyddiannus yn eich gyrfaoedd dewisol.”

Ond nid dim ond cystadleuwyr oedd yn cynrychioli’r coleg yn y gystadleuaeth; roedd pum rheolwr hyfforddi a staff ymysg y crafwyr hefyd, sef: Tony Commins (Gwaith Metel Adeiladu), Daytun Unitt (Her Tîm Gweithgynhyrchu), Alex Robinson (Gosod Trydan), Ruth Payton (Hyfforddwraig Perfformiad – Tîm Trefnu Harddwch) ac Adam Youens (Melino CNC).

Coleg Cambria hefyd yw’r partner trefnu ar gyfer cystadlaethau harddwch WorldSkills UK yn y categorïau: Therapydd Harddwch, Ymarferydd Therapi Harddwch, Colur Creadigol ar gyfer y Cyfryngau, Colur Masnachol a Thechnegydd Ewinedd, gan eu rheoli o’r rhagbrofion rhanbarthol hyd at y rowndiau terfynol cenedlaethol. 

Diolchodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad Dysgwyr a Menter yng Ngholeg Cambria, i’r dysgwyr, eu teuluoedd a’u darlithwyr am bob cefnogaeth a gafwyd wrth baratoi at yr ornest boblogaidd, ac yn y cystadlaethau eu hunain.

Dywedodd: “Mae’n ymdrech tîm go iawn, ac mae hynny’n adlewyrchu’r diwylliant yn Cambria.”

“Rydyn ni wedi cyflawni’n uwch na’r disgwyl unwaith eto, ond nid yw hynny’n syndod gan fod pawb yn gweithio mor galed, yn unigol ac fel grŵp, i gynrychioli’r coleg ar lwyfan cenedlaethol.

“Dyma’r safon gystadlu uchaf a welwyd erioed yn Worldskills UK LIVE, ac roedd yn wych ein bod ni wedi perfformio ar lefel mor anhygoel a hynny dan bwysau mawr.

“Roedd y ffordd gwnaeth y dysgwyr gefnogi ei gilydd, a chystadleuwyr eraill nad oedden nhw hyd yn oed yn eu categorïau, yn fuddugoliaeth ynddo’i hun – maen nhw i gyd yn fodelau rôl ac yn glod i Cambria.”

Dywedodd Ben Blackledge, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol WorldSkills UK hefyd: “Mae hon yn foment sy’n newid bywydau’r bobl ifanc hyn. Maen nhw eisoes wedi ennill cystadlaethau rhanbarthol a bellach eu Rowndiau Terfynol Cenedlaethol – nhw yw’r genhedlaeth newydd o gyflawnwyr uchel a fydd yn rhoi mantais gystadleuol i gyflogwyr y DU. 

“Ni allem ni fod yn fwy balch o bob un ohonyn nhw – ni allai safon y cystadlu fod dim uwch.”

Mae Coleg Cambria bellach yn aros i glywed a fydd aelodau ei dîm yn cael eu gwahodd i ymuno â Charfan Prydain, a fydd yn teithio i Shanghai yn 2021ar gyfer cystadlaethau rhyngwladol WorldSkills.

Ewch i www.worldskillsuk.org i gael rhagor o wybodaeth am WorldSkills UK LIVE. 

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, 

ewch i: www.cambria.ac.uk/worldskills 

NODIADAU: Denodd WorldSkills UK LIVE dros 80,000 o bobl ifanc sy’n paratoi ar gyfer llwybr galwedigaethol i waith.  Roedd dros 500 o brentisiaid a myfyrwyr yn cystadlu mewn dros 70 o wahanol ddisgyblaethau – gan geisio bod y gorau yn y DU. Mae cymryd rhan yng Nghystadlaethau WorldSkills UK yn rhoi sgiliau o’r radd flaenaf i bobl ifanc; sgiliau sydd eu hangen i helpu busnesau’r DU i gystadlu’n well yn fyd-eang. Roedd y rhai a gymerodd ran yn y cystadlaethau hefyd yn gobeithio ennill y cyfle i gynrychioli’r DU yn rowndiau terfynol WorldSkills, a elwir yn Gystadlaethau Olympaidd Sgiliau yn Shanghai yn 2021.

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener