Competition Rules 1-page0001

Do you have a story to tell? Then enter our FREE short story contest.

Winning stories will be published on Amazon Kindle!

Closing date Friday 17th April

<<<>>>

 1. Stories can be on any theme or subject but must be original and written in English or Welsh. They must also be for adult or young adult readers. Non-fiction and fiction written for children under 13 years is not eligible. They must not contain explicit violence, sexual content or strong language.
 2. There are two categories: Staff and Students. Entrants must be current students or staff at Coleg Cambria’s Grove Park, Bersham Road or Wrexham Training sites. 
 3.   Maximum length is 1,000 words. There is no minimum length. Entries should be typed, double spaced, in a plain legible font such as Arial or Times New Roman (Pt 12). Each page should be numbered in the footer and carry the title of the story, the author’s name and, if entered in the student category, the student ID number in the header.
 4. Entries must be as a Word Doc or PDF.
 5. The competition opens on Monday 23rd March at 8:00am and closes for receipt of entries on Friday, April 17th, 2015 at 4:30pm GMT.
 6. Entries must be made by email with the story as an attachment. Entry is Free. No individual can enter more than one story into the competition. Send your story to librarystory@gmx.co.uk
 7. Entries must not have been previously published in print or online, been broadcast or won a prize. Published online includes publication on your personal blog.
 8. The Prize for winners of the competition is publication of the stories in an anthology on Amazon Kindle. This will be available for a limited period, and any royalties from its sale will be given to the Teenage Cancer Trust. Winners will also receive a Certificate.
 9. The results of the competition will be announced on the ITLS website. Winners will also be notified by email.
 10. The Judges decisions are final and no correspondence will be entered into.

<<<>>>

Oes gennych chi stori i’w hadrodd? Yna, rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth stori fer AM DDIM.

Bydd y storïau sy’n ennill yn cael eu cyhoeddi ar Amazon Kindle!

Dyddiad cau: dydd Gwener 17 Ebrill

<<<>>>

 1. Gall y storïau fod ar unrhyw thema neu bwnc ond rhaid iddynt fod yn storïau gwreiddiol ac wedi eu hysgrifennu yn y Saesneg neu’r Gymraeg. Rhaid iddynt hefyd fod yn addas ar gyfer oedolion neu oedolion ifanc. Nid yw darnau ffeithiol neu ffuglen ar gyfer plant o dan 13 oed yn gymwys. Ni ddylent gynnwys trais amlwg, cynnwys rhywiol nag iaith anweddus.
 1. Mae dau gategori: Staff a Myfyrwyr. Rhaid i ymgeiswyr fod yn fyfyrwyr presennol neu’n aelodau o staff Coleg Cambria ar safleoedd Ffordd y Gelli, Ffordd y Bers neu Hyfforddiant Wrecsam.
 1. Hyd at 1,000 o eiriau. Nid oes lleiafswm o eiriau. Dylai ceisiadau gael eu teipio, gyda bylchau dwbl, mewn ffont plaen darllenadwy megis Arial neu Times New Roman (Pt 12). Dylid rhifo pob tudalen yn y troedyn gyda theitl y stori, enw’r awdur ac, os ydych chi’n ymgeisio yn y categori myfyrwyr, eich rhif adnabod myfyriwr yn y pennyn.
 1. Rhaid i geisiadau fod ar ffurf Word neu PDF.
 1. Mae’r gystadleuaeth yn agor dydd Llun, 23 Mawrth am 8.00am ac yn cau Ddydd Gwener, 17 Ebrill, 2015 am 4.30 pm GMT.
 1. Rhaid cyflwyno ceisiadau trwy e-bost gan atodi’r stori. Cewch ymgeisio am ddim. Ni chaniateir i unigolyn gyflwyno mwy nag un stori. Anfonwch eich stori at librarystory@gmx.co.uk
 1. Ni ddylai ceisiadau fod wedi eu cyhoeddi mewn print neu ar-lein, eu darlledu na fod wedi ennill gwobr yn flaenorol. Mae cyhoeddi ar-lein yn cynnwys cyhoeddiad ar eich blog personol.
 1. Y wobr ar gyfer enillwyr y gystadleuaeth yw cael cyhoeddi eu storïau mewn detholiad ar Amazon Kindle. Bydd hyn ar gael am gyfnod cyfyngedig, gyda phob elw o’r gwerthiant yn mynd tuag at Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau. Bydd enillwyr hefyd yn derbyn Tystysgrifau.
 1. Cyhoeddir canlyniadau’r gystadleuaeth ar wefan ITLS. Bydd yr enillwyr hefyd yn derbyn e-bost yn eu hysbysu.

Mae penderfyniadau’r beirniaid yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth na thrafodaeth yn ymwneud â’r gystadleuaeth.