Mae coleg amaethyddol blaenllaw yn cydweithio â chwmni coedwigaeth a chynaeafu pren mwyaf Prydain i fodloni’r galw cynyddol am weithwyr coetiroedd.

Datgelodd Goleg Cambria Llysfasi a Tilhill Forestry eu partneriaeth newydd – y cyntaf o’i math – yn sioe APF 2018 a gynhaliwyd ar ystâd Ragley Estate yn Swydd Warwig ddoe.

Nod Diploma Tilhill mewn Coedwigaeth a Rheoli Coetir yw cynyddu nifer y genhedlaeth nesaf o reolwyr a gweithredwyr y diwydiant coedwigaeth, trwy gynnig cyfuniad unigryw o addysg, profiad diwydiannol a hyfforddiant wedi’i deilwra, a’r cyfan wedi’u hategu gan y Cynllun Prentisiaeth Cenedlaethol.

Dywedodd Iain Clarke, pennaeth Llysfasi, bod bwlch sgiliau yn y diwydiant coedwigaeth a bod gwir angen iddynt ddatblygu gweithlu medrus i symud y diwydiant yn ei flaen.
“Gyda thechnolegau newydd yn cael eu cyflwyno’n gyson i’r gadwyn gyflenwi a chynhyrchu pren, sydd eisoes yn hynod integredig a soffistigedig, bydd angen ystod ehangach o sgiliau nag erioed o’r blaen ar reolwyr y dyfodol,” dywedodd Mr Clarke.

Dywedodd hefyd: “Boed yn weithrediadau coedwig, yn gymorth technegol neu’n rheoli, mae cwmnïau’n aml yn cael trafferth wrth geisio recriwtio staff gyda’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad angenrheidiol i reoli a chynnal coedwigoedd y dyfodol.

“Yn anffodus, nid oes digon o bobl ifanc yn dewis hyfforddi a gweithio ym maes coedwigaeth. Mae’r nifer o ymgeiswyr newydd yn gostwng, ac mae hynny’n arwain at heriau wrth geisio llenwi swyddi ar ôl i staff ymddeol, ac wrth geisio ehangu’r diwydiant a’i ddatblygu.”

Dywedodd Andy White, y darlithydd a fydd yn arwain y rhaglen, bod y maes coedwigaeth ym Mhrydain yn ehangu, ac mae uno’r ddau sefydliad arloesol hyn wedi digwydd ar yr amser delfrydol.
“Nod y bartneriaeth gyffrous hon rhwng Tilhill Forestry a Llysfasi yw darparu llwybr gyrfa uniongyrchol newydd sbon at reoli coedwigaeth,” dywedodd Mr White.
“Mae’r hyfforddiant yn dechrau gyda meithrin gwybodaeth a sgiliau ar Lefel 3, gan fynd ymlaen i feithrin sgiliau rheoli ar Lefel 5, gyda chyfleoedd i fynd i weithleoedd ar ddiwedd bob cam.”

Dywedodd Mr White hefyd y bydd dysgwyr yn elwa o’r mewnbwn technegol, cymorth, mentora, gwybodaeth a phrofiad staff Tilhill Forestry, yn ogystal â lleoliadau gwaith wedi’u teilwra wrth astudio yn Llysfasi.

Dywedodd hefyd: “Gyda chefnogaeth Tilhill Forestry, byddwn yn gallu cyflwyno’r hyfforddiant ac addysg coedwigaeth fodern gorau un. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael bod yn rhan o’r bartneriaeth newydd hon, ac mae’r diddordeb a’r gefnogaeth rydyn ni wedi’u cael yn barod yn ein hannog hefyd”.
Dywedodd George McRobbie, rheolwr gyfarwyddwr TilHill Forestry: “Rydyn ni wedi bod yn chwilio am bartner i arwain y datblygiad hwn ar gyfer y diwydiant ers tro.
“Yn y gorffennol, roedd ein hymgeiswyr newydd yn dueddol o fod yn raddedigion coedwigaeth. Wrth addysgu myfyrwyr iau, gallant ddechrau yn y sector yn gynharach ac rydyn ni’n gobeithio y byddant yn aros yn y sector yn hirach. Mae pawb ar eu hennill wedyn.

“Mae ein rhiant-gwmni, BSW, wedi buddsoddi’n hael mewn prentisiaethau yn ein melinau, ac mae’n gwneud synnwyr i ehangu’r cyfleoedd i weithio i Tilhill drwy brentisiaethau hefyd. Byddwn yn eu cynorthwyo hefyd drwy noddi rhai myfyrwyr drwy roi bwrsariaethau iddynt.”
Mae’r arddangosfa APF yn denu dros 22,000 o ymwelwyr i Alecester, Swydd Warwig, dros ddeuddydd bob blwyddyn ar gyfer y sioe goedwigaeth, coetiroedd, coedyddiaeth, ffensys, a biomas mwyaf ym Mhrydain.

yn ôl