• Jackson Fire & Security yn lansio atseinyddion gwacáu adeiladau Siemens sydd ar gael yn Gymraeg am y tro cyntaf

Mae Jackson Fire & Security, sydd wedi ei leoli yn yr Wyddgrug, wedi cydweithio â chynhyrchwyr larymau tân Siemens i gyflwyno ei atseinyddion gwacáu adeiladu sydd ar gael yn Gymraeg am y tro cyntaf.

Roedd gan Siemens 15 o ieithoedd wedi eu hintegreiddio eisoes yn yr atseinyddion llais, ond nododd Jackson Fire & Security bwysigrwydd cynnig y Gymraeg fel dewis i’w cwsmeriaid.

Mae atseinyddion llais yn cael eu defnyddio fel rhan o’r system llais gwacáu adeiladau mewn adeiladau cyhoeddus a masnachol mawr i rybuddio pobl sydd yn yr adeilad yn gyflym fod argyfwng ac iddynt adael yr adeilad. Maent yn cael eu defnyddio’n bennaf mewn adeiladau cyhoeddus, adeiladau swyddfa, gwestai ac ysgolion.

Gwelodd Jackson Fire & Security angen am atseinyddion llais Cymraeg ac maent yn barod wedi cael ymateb da gan eu cleientiaid yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys cyfleusterau addysg a darparwyr tai cymdeithasol.

Wedyn, roedd eisiau dod o hyd i unigolyn addas i recordio’r negeseuon gwacáu adeiladau yn y Gymraeg.

Eilir Jones, tiwtor Dysgu Cymraeg Coleg Cambria a gafodd ei ddewis gan Gyfarwyddwr Rheoli Jackson Fire and Safety, Steve Jackson fel yr unigolyn delfrydol i recordio’r negeseuon diogelwch tân hyn ar gyfer siaradwyr Cymraeg . Mae Eilir yn adnabyddus am ei waith ysgrifennu a pherfformiadau ac mae’n ymddangos yn rheolaidd ar lwyfannau, sgriniau a radio yng Nghymru.

Gofynnodd yr arbenigwyr tân a diogelwch Cymru am gymorth gan eu cwsmeriaid hirdymor, Coleg Cambria am gael defnyddio ei stiwdio gerddoriaeth. Roedd y cyfleusterau ardderchog gan Goleg Cambria yn galluogi recordiadau o’r ansawdd cywir i’w gweithredu yn eu system.

Gwnaeth David Brennan, technegydd peirianneg a cherddoriaeth yng Ngholeg Cambria, gyfarfod â Steve Jackson ac Eilir Jones yn safle Iâl yn Wrecsam – sydd wrthi’n cael ailwampiad gwerth £21 miliwn. Bu David yn helpu cydlynu’r recordiau i sicrhau eu bod o’r ansawdd roedd Siemens ei angen ar gyfer eu hatseinyddion llais.

Dywedodd Steve Jackson: “Mae Jackson Fire & Security yn falch iawn o gael arwain ar weithredu’r Gymraeg yn system llais gwacáu adeiladau Siemens. Hoffem ddiolch i’r prif weithredwr David Jones OBE a David Brennan yng Ngholeg Cambria am eu cymorth gyda’r cyfleusterau a recordiadau.

“Hoffem ddiolch i Eilir Jones hefyd am roi o’i amser i recordio’r negeseuon gwacáu adeiladau a gwneud hynny i ni mor ddiymdrech.

“Mae gennym bartneriaeth wych gyda Thechnolegau Adeiladu Siemens a hoffem ddiolch i’r tîm yn Siemens am eu cydweithrediad i gynnig y rhain i’n cwsmeriaid Cymraeg.”

Dywedodd Rob Yates, Pennaeth Cynnyrch Tân Technolegau Adeiladau Siemens: “Systemau llais yw’r dull a ffefrir er mwyn rheoli’r cyhoedd mewn argyfwng gydag atseinyddion llais yn gallu cyflwyno gwybodaeth gryno i grŵp ehangach o bobl.

“Mae’r nodwedd Cymraeg mae Jackson wedi ei datblygu yn enghraifft wych arall o waith addasu unigryw mae ein partneriaid wedi bod yn ei wneud i’n system diogelu. Mae amgylcheddau gwahanol yn gofyn am y datrysiadau cywir i greu amgylchedd sydd wedi ei diogelu yn berffaith.”

Gwrandewch ar recordiad enghreifftiol yma.

 

Manylion Cyswllt Jackson Fire & Security

Rachel Evans

rachel.evans@jacksonfire.co.uk

01352 755 866

 

Gwybodaeth am Jackson Fire & Security

Mae Jackson Fire & Security yn cyflogi dros 43 bobl yn ei Brif Swyddfa yng Ngogledd Cymru a’i swyddfeydd rhanbarthol yng Ngogledd Orllewin Lloegr, Canolbarth Lloegr, Swydd Efrog, Teesside, Swydd Gaergrawnt a Surrey.

 

Wedi ei sefydlu ym 1991, mae’r cwmni wedi adeiladu enw da am ansawdd, dibynadwyedd a gwasanaeth ac mae ganddo achrediad aur NSI am systemau tân a diogelwch.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.jacksonfire.co.uk

 

Manylion Cyswllt Siemens

VP PR
Jimmy@vp-pr.com
+44 (0)203 282 7144

Gwybodaeth Am Siemens

Siemens AG (Berlin and Munich) yn bwerdy technoleg fyd-eang sydd wedi sefyll dros ragoriaeth ym myd peirianneg, arloesed, ansawdd, dibynadwyedd, a gweithio’n rhyngwladol ers 170 o flynyddoedd. Mae’r cwmni yn rhagweithiol o amgylch y byd, yn canolbwyntio ar feysydd trydaneiddio, awtomateiddio a digitaleiddio. Yn un o gynhyrchwyr mwyaf y byd technolegau ynni-effeithlon sy’n arbed adnoddau, mae Siemens yn brif gyflenwr blaenllaw cynhyrchu pŵer effeithlon a datrysiadau trawsyrru pŵer ac arloesi mewn datrysiadau isadeiledd yn ogystal â datrysiadau awtomateiddio, gyrru a meddalwedd ar gyfer diwydiant. Gyda’i is-gwmni a restrir yn gyhoeddus, Siemens Healthineers AG, mae’r cwmni yn ddarparwr arweiniol ar gyfer cyfarpar delweddu meddygol hefyd – fel systemau tomograffeg gyfrifiadurol a chyseiniant magnetig – ac yn arweinydd mewn diagnosteg labordy yn ogystal â TG clinigol. Ym mlwyddyn ariannol 2017, a ddaeth i ben Medi 30, 2017, cynhyrchodd Siemens refeniw o €83.0 biliwn ac incwm net €6.2 biliwn. Diwedd mis Medi 2017, roedd gan y cwmni oddeutu 377,000 o weithwyr ledled y byd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y we yn <https://www.siemens.com/uk/en/home.html>

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr Adran Technolegau Adeiladu, ewch i https://www.siemens.com/uk/en/home/products/buildingtechnologies.html

yn ôl