Cymorth Iaith Saesneg

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau Saesneg gan roi dwy awr o gymorth Saesneg am ddim iddynt bob wythnos. Rhoddir cymorth ar lefel sy’n diwallu anghenion unigol.

Adroddiadau Cynnydd

Bydd adroddiadau cynnydd rheolaidd yn helpu rhoi gwybod i fyfyrwyr a’u teuluoedd am gynnydd y myfyrwyr yn eu hastudiaethau.

Gofalu amdanoch chi

Mae Coleg Cambria yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth cymorth o'r radd flaenaf i'w fyfyrwyr. Mae’n rhoi gwerth mawr ar ddatblygu perthnaseddau gwaith effeithiol rhwng staff y coleg a myfyrwyr, a sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael y cyngor sydd eu hangen arnynt!

Mae’r Swyddfa Ryngwladol ymroddedig yn cynorthwyo myfyrwyr â’u hastudiaethau yng Ngholeg Cambria, o’r eiliad maent yn cyrraedd yn y Deyrnas Unedig hyd at gyflawni eu cymwysterau terfynol.
Darllen rhagor

Tiwtorialau Personol

Fel myfyriwr llawn amser, byddwch yn cyfarfod â’ch Tiwtor Personol unwaith yr wythnos. Mae system diwtorialau’r coleg wedi ei llunio i’ch cynorthwyo i gyflawni eich llawn botensial, cynorthwyo eich presenoldeb a’ch prydlondeb, cynorthwyo â gwneud cais am swyddi neu Addysg Uwch, ac i annog eich datblygiad personol a chymdeithasol. Darllen rhagor

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu arweiniad am yrfaoedd, gwybodaeth am gludiant, cymorth ariannol a chyngor ar faterion personol i fyfyrwyr.

Cyngor ac Arweiniad Gyrfaoedd

Mae cyngor ac arweiniad arbenigol ar gael gan ein tîm hynod broffesiynol o ymgynghorwyr gyrfaoedd sy’n gweithio’n agos gyda Gyrfa Cymru. Gall myfyrwyr gael gwybodaeth am gyfleoedd swyddi lleol, cael cymorth i ddod o hyd i brofiad gwaith gwerth chweil a chael gwybodaeth am yrfaoedd a gwneud cais i fynd i’r brifysgol. Darllen rhagor

Cwnsela

Mae gwasanaethau gwbl gyfrinachol ar gael i fyfyrwyr, drwy apwyntiad. Mae cwnselwyr cymwys ar gael i sgwrsio am unrhyw broblemau sydd gennych chi fel anawsterau mewn perthynas, straen, gorbryder ac iselder, neu brofedigaeth.

Caplan y Coleg

Gall myfyrwyr, beth bynnag fo’u ffydd, gael cymorth ysbrydol a bugeiliol gan Gaplan y Coleg.

Cymorth Dysgu

Mae system gynhwysfawr o gymorth ar gael i gynorthwyo myfyrwyr gyda’u dysgu, o gymorth gyda sgiliau astudio fel ysgrifennu traethodau, i gymorth gydag anabledd neu anhawster dysgu.

Mae gan y Coleg Ddatganiad Anableddau sy’n cynnwys rhagor o wybodaeth. Mae’n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn, ac mae ar gael ar wefan y Coleg.
Darllen rhagor

Rhaglen Gyfoethogi

Wrth astudio yn y coleg, gallwch ehangu eich diddordebau a’ch profiadau drwy ddewis o ystod o weithgareddau hamdden, ac mae gan rai ohonynt achrediad ac efallai y byddant yn ategu’r cwrs rydych yn ei astudio.

Teithiau Maes

Bobl blwyddyn, mae ystod eang o ymweliadau addysgol a diwylliannol yn cyfoethogi profiadau dysgu myfyrwyr. Yn dibynnu ar y cwrs rydych chi’n ei astudio, mae ymweliadau’n cynnwys teithiau cyfnewid dramor, teithiau ymchwil a theithiau maes, ac ymweliadau i theatrau, galerïau, arddangosiadau a sioeau.

Ffordd o Fyw i Lwyddo

Cambria Heini

Bydd ein rhaglen Cambria Heini yn cynnig i chi ddiwylliant lle gall pawb fwynhau bod yn heini ar gyfer coleg, bywyd a gwaith. Byddwn yn sicrhau eich bod yn gallu cymryd rhan mewn ystod o raglenni chwaraeon a gweithgareddau heini, ac mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddod yn heini, o ddechreuwyr i lefel elît.

Chwaraeon

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu chwaraeon tîm ac unigol i fyfyrwyr. Ar hyn o bryd, bydd gennych y cyfle i gymryd rhan yn y chwaraeon tîm canlynol:

  • Pêl-droed

  • Pêl-rwyd

  • Hoci

  • Badminton

Gallwch ymarfer yn ein campfa aml-bwrpas ac ystafell ffitrwydd - sydd ar agor yn ddyddiol i staff a myfyrwyr.
Darllen rhagor

Ffordd o Fyw Iach

Mae gan y Coleg bolisi dim ysmygu yn ei adeiladau ac ar diroedd ei safleoedd. Ond mae cyfleusterau tu allan i ysmygwyr ar gael ar bob safle.

Calendr Cymdeithas a Diwylliannol

Bydd gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd, diwylliannol a chwaraeon, yn helpu myfyrwyr i wneud y gorau o’u cyfnod ym Mhrydain, gan roi’r cyfle iddynt ddod i adnabod eu cydfyfyrwyr a gweld atyniadau’r ardal leol a’r Deyrnas Unedig.