Cyrraedd

Rydym yn cyfarfod ein myfyrwyr rhyngwladol ar ôl iddynt gyrraedd y Deyrnas Unedig gyda gwasanaeth codi am ddim o Feysydd Awyr Manceinion neu Lerpwl*, ac mae ein rhaglen ymsefydlu gynhwysfawr yn helpu myfyrwyr i ymgartrefu. Rhoddir cymorth i fyfyrwyr agor cyfrif banc, cofrestru gyda meddyg, dod i adnabod yr ardal a chyfarfod cyd-fyfyrwyr.
* Codir tâl ychwanegol am wasanaeth codi myfyrwyr o feysydd awyr eraill y Deyrnas Unedig


CC-2018-FE-Llysfasi-Facilities-9989

Aros mewn Cartrefi / Gyda Theulu

Mae'n well gan y rhan fwyaf o'n myfyrwyr ddewis aros gyda theulu lleol yn ein Cynllun Lletya gyda Theuluoedd, lle gallant brofi bywyd teuluol Prydain. Mae'r rhaglen aros gyda theulu yn cynnwys brecwast a phrydau gyda'r nos, a chinio ychwanegol ar y penwythnosau. Efallai bydd gan rai teuluoedd blant, anifeiliaid anwes a myfyrwyr eraill yn byw yn y tŷ.

Bydd gan y myfyrwyr eu hystafell eu hunain, gan gynnwys wifi a lle i astudio a chadw eu pethau.

Bydd y myfyrwyr yn cael defnyddio holl gyfleusterau’r teulu.

Y gost am aros gyda theulu yw £130 yr wythnos.CC-2018-FE-Llysfasi-Student Life-0007

Neuadd Breswyl/Lletya

Mae llety pwrpasol y Coleg ar ein safle yn Llysfasi yn lleoliad delfrydol mewn amgylchedd tawel i gynorthwyo myfyrwyr i ganolbwyntio ar eu hastudiaethau. Mae gan y llety 42 ystafell sengl ac mae gan nifer fawr ohonynt gyfleusterau en-suite preifat. Mae gan yr ystafelloedd helaeth o ansawdd da hyn wifi hefyd.

Mae gan bob bloc y llety gyfleusterau cegin gyda thegell, tostiwr, oergell a microdon. Mae yno Ystafell Gemau hefyd sy’n cynnwys teledu sgrin lydan/gwastad, DVD, bwrdd pŵl a thenis bwrdd.
Mae ein cyfleuster arlwyo canolog wedi'i adnewyddu’n ddiweddar ac mae amrywiaeth o ddewisiadau bwydlen ar gael, ar gyfer brecwast, cinio a phrydau min nos.

Efallai y bydd yn well gan fyfyrwyr dros 18 oed yn Wrecsam aros ym Mhentref Wrecsam, sy’n llety pwrpasol. Mae pob bloc o fflatiau yn cynnwys 6-8 ystafell wely, gan rannu cegin fodern gyda’r offer i gyd a mannau byw helaeth.

Bydd llety Pentref Wrecsam yn costio o £112.50 y pen yr wythnos, mae'r gost hon yn dibynnu ar hyd yr arhosiad. Sylwer mai llety hunanarlwyo yw hwn.


IMG-5459

Cyfarfod y Tîm

Natalie Roberts - Cydlynydd Rhyngwladol

Jayne Lloyd - Swyddog Cymorth i Fyfyrwyr

Philippa Bush - Gweinyddydd

Mae gan Goleg Cambria dîm ymroddedig i’ch cynorthwyo bob cam o’r ffordd, o wneud cais i gwblhau’r cwrs.
Mae’r tîm yn ymwneud â gweithgareddau Ewropeaidd a rhyngwladol, ac mae ganddynt lawer o brofiad anfon myfyrwyr dramor yn ogystal â’u derbyn. Mae gan staff yr adran brofiad ardderchog wrth ryngweithio â myfyrwyr a dysgwyr sy’n cyrraedd, y mae’r Coleg yn darparu iddynt leoliadau gwaith galwedigaethol, cyrsiau Saesneg a chyrsiau wedi’u teilwra’n benodol i anghenion dysgwyr ynghyd â gweithgareddau diwylliannol.

Amgylchedd Dysgu

Yng Ngholeg Cambria, gallwch fod yn sicr o gael amgylchedd dysgu rhagorol gyda’r cyfleusterau mwyaf modern ar bob safle. Gyda buddsoddiad parhaus o dros £20 miliwn, rydym yn gwarantu fod ein myfyrwyr yn elwa o adnoddau o’r radd flaenaf.

Canolfannau Adnoddau Dysgu

Mae Canolfannau Adnoddau Dysgu ar gael ar bob safle lle bydd myfyrwyr yn dod o hyd i’r holl adnoddau sydd eu hangen arnynt i astudio:

  • Ystod eang o lyfrau, cyfnodolion a meddalwedd amlgyfrwng fel DVDs, fideos a chasetiau awdio. Byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am adnoddau nad ydynt yn y canolfannau

  • Cyfrifiaduron, adnoddau ar y we a chyfnodolion ar-lein

  • Cyfleusterau argraffu lliw, sganio a llungopïo

  • CentreBooks lle gallwch archebu argraffu a phrynu llyfrau am brisiau gostyngedig

  • Ystafell fideo-gynadledda

Darllen rhagor

Stiwdio Deledu a Chanolfan Adrodd Straeon yn Ddigidol - Iâl

Os ydych yn astudio cwrs y Cyfryngau neu Ffotograffiaeth, byddwch yn gallu manteisio ar ein stiwdio deledu ‘go iawn’ lle byddwch yn dysgu i gyfathrebu ag eraill, ymarfer sgiliau cyfweld, cyflwyno ‘darnau’ i gamera, ffug sioeau gemau, a sioeau sgwrsio a hyd yn oed bod yn aelod rhif 13 o griw teledu!

Gall myfyrwyr roi cais ar ddull newydd cyffrous o wneud ffilmiau hefyd, gan ddefnyddio cyfleusterau Adrodd Straeon yn Ddigidol.
Darllen rhagor

Oriel - Iâl

Mae Oriel Gelf ddeniadol Iâl yn lle perffaith i fyfyrwyr y Celfyddydau arddangos eu gwaith ar ddiwedd y tymor ac i weld arddangosiadau ymweliadol trwy gydol y flwyddyn.

Fferm Fasnachol

Fferm fasnachol 1000 erw ar ein safle Llysfasi. Mae’r fferm yn canolbwyntio ar dair prif fenter sef gwartheg godro, gwartheg cig eidion a defaid. Mae 250 o wartheg yn y fuches odro pedigrî Fresian ar hyn o bryd, ac mae’r gwartheg o dan do ac yn cael eu godro yn yr uned odro bwrpasol.

Dysgu Rhagor
Darllen rhagor

Uned Anifeiliaid

Mae safle Llaneurgain mewn amgylchedd godidog gan gynnwys coedwig hynafol, planhigfeydd coedd a gerddi addurnol. Mae’n gartref i’n darpariaeth gofal anifeiliaid mwyaf a’r Ganolfan Ceffylau a gymeradwyir gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS), yn ogystal ag Ysgol Fusnes Cambria.

Llaneurgain Llysfasi
Darllen rhagor

Cyfleusterau Chwaraeon

Mae gan safle Iâl ganolfan chwaraeon dan do sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr a’r staff. Mae Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru ar y safle Glannau Dyfrdwy yn gyfleuster chwaraeon pwysig a achredir gan Athletau’r Deyrnas Unedig [UKA], ac fe agorodd yn 2005.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • Trac sbrint 60m chwe lôn

  • Cyfleuster naid hir a thriphlyg

  • Cyfleuster naid bolyn a naid uchel

  • Cawell ymarfer ‘taflwyr’ ar gyfer disgen, gordd a phwysau

  • Neuadd Aml Chwaraeon


Mae’r llawr arbenigol y cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig, ac mae modd chwarae holl weithgareddau aml chwaraeon arno. Mae hefyd yn ddigon gwydn i gymryd esgidiau pigog 6mm sy’n hanfodol ar gyfer hyfforddiant athletau o ansawdd uchel. Gall athletwyr ymarfer drwy’r flwyddyn mewn amgylchedd diogel a than reolaeth. Rydym yn cynnig digwyddiadau a chystadlaethau amrywiol i fyfyrwyr rhyngwladol (drwy’r flwyddyn) ac yn cynorthwyo mentrau sydd wedi’u llunio i gynyddu cyfranogiad. Mae hyblygrwydd y ddwy neuadd yn galluogi’r cyfleuster chwaraeon i gynnal cystadlaethau a digwyddiadau mawr.
Darllen rhagor

Canolfannau Peirianneg

Mae’r cyfleusterau sydd ar gael ar safleoedd Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy yn cynnwys gweithdai Awyrennau ar gyfer gweithgynhyrchu ac atgyweirio, Peirianneg Cerbydau Modur, Gwneuthuro a Weldio, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, Optoelectroneg, Roboteg, Hydroleg, a Niwmateg a Pheiriannu.

Salonau Trin Gwallt a Therapi Harddwch - Safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy

Gall myfyrwyr berffeithio eu sgiliau yn y salonau gwallt a harddwch. Mae’r salonau ar agor i’r cyhoedd, myfyrwyr a staff yn ystod tymor y coleg am ystod lawn o driniaethau gwallt a harddwch am bris rhad iawn.

Lleoedd Bwyta

Mae Coleg Cambria yn cynnig ystod eang o gyfleusterau arlwyo i fyfyrwyr a staff, yn ogystal â’r cyhoedd. Gallwch fwynhau’r cyfleusterau yn y bwytai hunanwasanaeth sy’n gweini prydau a byrbrydau, brecwast, cinio, melysion a diodydd rhad. Mae peiriannau gwerthu sy’n cynnig byrbrydau, creision a diodydd ledled safleoedd y coleg. Mae Paned Iâl ar safle Iâl, Deli Marche ac Express yng Nglannau Dyfrdwy yn lleoedd poblogaidd i fwynhau byrbryd iach. Maent yn cynnig ystod o goffi ffres a byrbrydau, ac maent ar agor gyda’r nos i’r rheiny sy’n astudio’n hwyr.

Ar agor i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd, mae Bwyty Hafod yn Iâl ac y Celstryn yng Nglannau Dyfrdwy yn gweini prydau mwy ffurfiol fel ciniawau, prydau gyda’r nos, ac adloniant corfforaethol i safon gwasanaeth arian ac maent yn gweithredu fel bwytai hyfforddi i fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo.
Darllen rhagor