Ysbrydoli Peirianwyr y Dyfodol yn Cambria

Yn ddiweddar, bu Coleg Cambria yn croesawu disgyblion a’u teuluoedd i Ffordd y Bers am fore ymwybyddiaeth o Beirianneg ac Adeiladu.

Cafodd y plant, rhieni ac athrawon o Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt gyflwyniad i Offer Mesur Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur, ymweld â gweithdy Cerbydau Modur, taith o amgylch y Ganolfan Technoleg Peirianneg Newydd a dysgu am ddefnyddio dronau ac offer eraill technolegau Adeiladu.

Roedd yn fore llawn hwyl, ac roedd yn rhoi’r cyfle i 19 o ddisgyblion, a ddaeth gydag oedolyn o’u teulu, i ddysgu gyda’i gilydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous. Roedd y bore yn cwmpasu gweledigaeth staff Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt, sef ehangu dealltwriaeth y disgyblion a’u teuluoedd o fyd gwaith, cyflogadwyedd a’r ystod eang o lwybrau gyrfa y gellir ei dilyn.

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm yng Ngholeg Cambria:

“ Roedd hi’n bleser croesawu Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt i’r Canolfannau Technoleg Peirianneg ac Adeiladu yn Ffordd y Bers sydd newydd gael eu datblygu. Roedd hi’n wych gweld y plant yn mwynhau dysgu am wahanol agweddau Peirianneg ac Adeiladu trwy gyfres o weithgareddau ymarferol a’r llwybrau gwaith y gallai arwain ato.   Diolch hefyd i Phil Wynn o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam am drefnu’r ymweliad.”

Dywedodd Jacquie O’Toole, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt:

“Ein nod yw datblygu gwybodaeth ein disgyblion a’u teuluoedd am rôl y byd addysg i’w cynorthwyo nhw i ddilyn y llwybr gyrfa maen nhw’n dewis ei ddilyn. Trwy alluogi iddyn nhw weld beth gallan nhw fod yn ei wneud yn y pen draw, rydyn ni’n gobeithio y bydd eu taith addysgol yn dod yn fwy ystyrlon a bod gan y disgyblion ragor o agwedd uchelgeisiol a chanolbwyntio.

“ Roedd y bore yng Ngholeg Cambria yn llwyddiant ysgubol. Daeth disgyblion yn ôl i’r ysgol yn llawn brwdfrydedd a chlod i’r staff, y cyfleusterau a’r gweithgareddau.    Yn ôl ein rhieni, ‘Roedd staff Coleg Cambria yn ennyn diddordeb y plant, ac wir yn helpu i’w hysbrydoli i weithio’n galed. Roedd yr ymweliad yn addysgiadol ac yn rhoi’r cyfle i’r plant ystyried gwahanol opsiynau ar gyfer y dyfodol’.

“Hoffwn ddiolch i Nick Tyson a’i dîm anhygoel yn y coleg am brofiad mor werthfawr i’r disgyblion a’u teuluoedd a hefyd i Dave a’i yrwyr o Town Cabs am y cludiant am ddim i’r digwyddiad ac yn ôl.”

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener