Mae strategaeth sydd wedi cael ei lunio i wella iechyd a lles trwy chwaraeon a gweithgarwch corfforol wedi trawsnewid diwylliant coleg uchel ei fri a’i gymuned.

Mae Strategaeth Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol 2015-20 Coleg Cambria wedi bod yn llwyddiant ysgubol ers ei chyhoeddi dair mlynedd yn ôl.

Dan arweiniad Paula Wood, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm, mae’r rhaglen Cambria Heini wedi uno staff, myfyrwyr a sefydliadau i gefnogi lles meddyliol a chorfforol myfyrwyr a staff ledled y coleg.

Mae’r rhaglen yn cael ei datblygu yn unol â chyrff ledled y wlad gan gynnwys Chwaraeon Cymru a Cholegau Cymru. Dywedodd Paula fod Cambria Heini wedi helpu i annog amgylchedd gwaith cadarnhaol ac iach, wrth arddangos arfer orau i rai o brif sefydliadau’r wlad gan ddefnyddio tri chategori pendant – Cadw’n Heini, Chwaraeon Elit a Chwaraeon y Dyfodol.

Dywedodd Paula “Dim ond megis dechrau ar ein strategaeth ydyn ni, ond rydyn ni wedi cyflawni llawer yn barod, mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

“Rydyn ni wedi derbyn cymorth a’i gynnig i sefydliadau ar hyd a lled gogledd ddwyrain Cymru a thu hwnt, gan weithio ar y cyd i roi cyfleoedd i bobl na fasen nhw wedi’u derbyn heb Goleg Cambria.

“Mae wedi bod yn agoriad llygad ac rydyn ni wrth ein boddau gyda’i hynt; mae Cambria Heini wedi newid diwylliant ein sefydliad a sefydliadau eraill yn llwyr.”

Ychwanegodd Paula fod nifer o bobl wedi dechrau gweithgarwch corfforol ac yn canolbwyntio ar eu lles. “Mae’r ochr iechyd meddwl ac ymwybyddiaeth ofalgar cyn bwysiced ag unrhyw beth arall, oherwydd, ynghyd â’r ochr gorfforol, y nod yw magu hyder,” dywedodd.

“Mae llawer o bobl wedi dweud wrthym ni eu bod wedi cael eu hysbrydoli i gadw’n heini am y tro cyntaf erioed, ac mae’r myfyrwyr a’n hardal leol yn adlewyrchu hynny.”

Nod y strategaeth yw creu cyfleoedd i bobl ddod yn heini, hyrwyddo diwylliant iach a chreu dyfodol mwy cynaliadwy, yn enwedig ar gyfer ein myfyrwyr i’w paratoi ar gyfer byd gwaith.

Crëwyd y rhaglen chwaraeon elit i fyfyrwyr ar bob safle, ac mae’r coleg wedi galw ar arbenigwyr a sefydliadau i gydweithio a chefnogi ffordd newydd o feddwl, sydd wedi creu cyfleoedd ardderchog ar gyfer athletwyr elitaidd y dyfodol. “Rydyn ni’n bell ar y blaen o le roedden ni’n disgwyl oherwydd bod llawer o gyfranogiad wedi bod ers y dechrau,” dywedodd Paula.

“Mae hynny’n cynnwys busnesau, sydd wedi bwydo i’r rhaglen ac wedi ein helpu i ddysgu hyd yn oed yn rhagor am beth sydd angen arnyn nhw ar gyfer gweithlu gwydn, llwyddiannus a chynaliadwy.

“Bydd llawer o fyfyrwyr yn gadael Coleg Cambria i ddilyn eu llwybr gyrfa, yn aml yn gweithio shifftiau hir ar draws amrywiaeth o sectorau sy’n gallu bod yn heriol yn gorfforol ac yn feddyliol. Yn ogystal â’r ochr academaidd, mae’n rhaid i ni gefnogi eu lles sydd wedi bod yn rhan allweddol o raglen Cambria Heini.”

Ychwanegodd: “Rydyn ni wedi cael ymweliadau gan siaradwyr gwadd, hyfforddwyr ffitrwydd, a phobl eraill o feysydd iechyd a meddygol, er mwyn i fyfyrwyr ddeall rhagor am beth sydd ei angen ar gyfer eu dyfodol.

“Rydyn ni’n angerddol am hyn oherwydd bod hyn amdanyn nhw’n unig, ond hefyd eu rhieni, eu teuluoedd a’u plant eu hunain yn y dyfodol – mae hyn ynghylch creu cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau i ddod.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk/category/active-cambria neu dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol.

yn ôl