LLES

Mae’r coleg wedi ymrwymo i’ch diogelwch a’ch lles tra byddwch yn y coleg ac allan ohono, tra byddwch yn ddysgwr gyda ni. Os oes angen i chi drafod eich diogelwch, cysylltwch â’r Tîm Diogelu ar 0300 30 30 009.

BWLIO

Mae’r coleg wedi ymrwymo i sicrhau bod pob dysgwr yn teimlo’n ddiogel. Os ydych chi’n cael eich bwlio neu’n gweld pobl eraill yn cael eu bwlio, dywedwch wrth eich tiwtor personol neu cysylltwch â ni yn y gwasanaethau myfyrwyr ar unwaith.

CYMORTH ARIANNOL

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gyllid myfyrwyr trwy ymweld â:- www.studentfinancewales.co.uk

TÎM ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Mae’r coleg wedi ymrwymo i fodloni eich anghenion dysgu ychwanegol ac mae ganddo dîm o arbenigwyr i’ch cefnogi. Byddwn yn rhoi cyngor arbenigol i chi gyda’ch Anawsterau Dysgu Penodol. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad: christine.jones@cambria.ac.uk 01978 267907

CYMORTH ANABLEDD

Os oes gennych anghenion mynediad oherwydd anawsterau corfforol, rhowch wybod i ni. Mae staff hyfforddedig ar gael i sicrhau bod gennych fynediad diogel a chynhwysol. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad: learning.support@cambria.ac.uk

LLAIS DYSGWR

Cymerwch ran a gwnewch wahaniaeth - mae’n hawdd ac yn hwyl! Beth am fod yn gynrychiolydd dosbarth a sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd a chael profiadau newydd. I gael rhagor o wybodaeth siaradwch â’ch tiwtor neu anfonwch e-bost at Donna Pritchard, Rheolwr AU: he@cambria.ac.uk Darllen rhagor

GWASANAETH LLYFRGELLOEDD

Rydym yn rhoi cymorth ac arweiniad gyda sgiliau ac adnoddau academaidd. Mae gennym gasgliadau o adnoddau arbenigol i gefnogi ymchwil a chynnig sesiynau sgiliau i’ch galluogi i ddod yn ddysgwr effeithiol. Mae staff y llyfrgell yno i helpu - cysylltwch â llyfrgell eich safle i gael rhagor o wybodaeth neu anfodwch e-bost at ask@cambria.ac.uk Darllen rhagor

TIWTORIAID PERSONOL

Cynigir cefnogaeth tiwtor personol i fyfyrwyr AU a fydd yn cadw cysylltiad rheolaidd â chi ac yn cefnogi ac yn monitro eich perfformiad yn ystod eich rhaglen astudio.

CANLLAWIAU GYRFAOEDD

Mae Cynghorwyr Gwasanaeth Myfyrwyr a Gyrfa Cymru yn cynnig cyngor ac arweiniad ar ysbrydoliaeth gyrfa, cyfleoedd gwaith a dilyniant ar ôl eich cwrs. Galwch i mewn i Wasanaethau Myfyrwyr os ydych chi’n dymuno siarad â rhywun.

GWASANAETHAU CWNSELA

Gall ein gwasanaeth cwnsela eich helpu gydag unrhyw anawsterau personol neu emosiynol y gallech eu profi yn ystod eich amser yn y coleg. Byddwn yn trefnu apwyntiad a chynnig cyngor a chymorth proffesiynol i chi. Galwch i mewn i Wasanaethau Myfyrwyr i drefnu apwyntiad.

CAPLANIAETH

Mae’r coleg yn cynnig Gwasanaeth Caplaniaeth lle gallwch siarad yn gyfrinachol ag un o’r tîm. Os ydych chi’n gweld un o’r caplaniaid mae croeso i chi gysylltu â nhw drwy: chaplaincy@cambria.ac.uk

SIARTER MYFYRWYR AU

Mae Siarter Myfyrwyr AU, sydd ar gael ar ein Mewnrwyd Myfyrwyr AU, neu drwy’r ddolen isod, yn amlinellu’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni i’ch cefnogi chi yn ystod eich astudiaethau.
www.cambria.ac.uk/he-charter