Datganiad Budd y Cyhoedd

Manylion y Darparwr

Coleg Cambria, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AB

Budd y Cyhoedd

Mae’r coleg yn cyhoeddi’r datganiad lles y cyhoedd gyda’i gyfrifon bob blwyddyn.

Dyma ddetholiad o ddatganiadau ariannol 2018:

Mae’r Coleg yn elusen eithriedig ac mae’n cael ei rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru fel Prif Reoleiddiwr pob Corfforaeth Addysg Bellach yng Nghymru.  Rhestrir aelodau’r Corff Llywodraethu, sy’n ymddiriedolwyr yr elusen, ar dudalen 21. Wrth osod ac adolygu amcanion strategol y Coleg, mae’r Corff Llywodraethu wedi rhoi sylw dyladwy i ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar fudd y cyhoedd ac yn benodol ar ei ganllawiau atodol ynghylch hyrwyddo addysg.  Mae’r canllawiau yn nodi’r gofyniad bod rhaid i bob sefydliad sy’n dymuno cael ei gydnabod fel elusen, ddangos yn benodol, bod eu nod er budd y cyhoedd. Wrth gyflawni ei genhadaeth, mae’r coleg yn darparu’r manteision cyhoeddus adnabyddadwy a ganlyn, drwy hyrwyddo addysg:

• Addysgu o ansawdd uchel

• Ehangu cyfranogiad a mynd i’r afael ag allgau cymdeithasol

• hanes o sicrhau cyflogaeth ardderchog i fyfyrwyr

• Systemau cadarn i gynorthwyo myfyrwyr

• Cysylltiadau â chyflogwyr, diwydiant a masnach.

Datganiad Budd y Cyhoedd (Addysg Uwch)

Mae’r datganiad isod yn ehangu ar y wybodaeth uchod i gyflwyno datganiad budd y cyhoedd ar gyfer darparu ein haddysg uwch:

Strategaeth Addysg Uwch

Cyfrannu at ein cymuned

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Cynllun Budd y Cyhoedd Addysg Uwch

Buddsoddi

Mae’r coleg yn buddsoddi oddeutu 26% o’i incwm ffioedd dysgu mewn gweithgareddau i ehangu cyfranogiad a hyrwyddo cyfle cyfartal mewn addysg uwch.

Y Weledigaeth ar gyfer Addysg Uwch

Mae ein gweledigaeth ar gyfer addysg uwch i’w gweld yn ein Strategaeth Addysg Uwch, ynghyd â’n blaenoriaethau strategol.  Drwy gyflwyno addysg uwch, ein nod yw darparu llwybrau dilyniant galwedigaethol-berthnasol ar gyfer ein myfyrwyr lefel 3 a gweithwyr lleol, gan alluogi’r rhai sydd angen astudio’n lleol i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymwysterau sydd eu hangen arnynt ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy.

Ein Blaenoriaethau Strategol ar gyfer addysg uwch yw:

 1. Ymgorffori diwylliant cefnogol o arloesi a chreadigrwydd, gan herio pawb i feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt i greu dyfodol llwyddiannus. Byddwn yn darparu profiad rhagorol i bob myfyriwr AU, gydag ysgolheictod ac ymarfer proffesiynol yn sail iddo ac sy’n fywiog, yn ddeniadol, yn gefnogol, ac sy’n herio ac yn ysbrydoli.  Byddwn yn datblygu gweithgarwch ymchwil ac ysgolheictod y staff a myfyrwyr i fod yn sail i ymholiad proffesiynol a beirniadol
 2. Cydweithio â chyflogwyr i ddatblygu’r gweithlu medrus deinamig sy’n hanfodol ar gyfer economi ffyniannus a chynaliadwy.  Byddwn yn estyn ein perthnasoedd hynod effeithiol gyda chyflogwyr, sefydliadau a diwydiant gan barhau i ddiwallu’r galw lle bo bylchau sgiliau a hwyluso twf economaidd.
 3. Creu amgylchedd diogel a chynhwysol wrth wraidd ein cymunedau, gan wella cyfleoedd a thrawsnewid bywydau.  Byddwn yn ehangu cyfranogiad, cynyddu dyheadau a mynediad i’r rhai sy’n gweithio ac sy’n dod o gefndiroedd amrywiol a gwahanol, ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer dilyniant drwy gynnig cyngor, a gwaith estyn allan a chysylltu’n effeithiol a phenodol.
 4. Gweithredu’n foesegol a chynaliadwy, gan rymuso pobl i fod yn ddinasyddion lleol a byd-eang cyfrifol.  Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyflogwyr, myfyrwyr a staff, gan eu grymuso i ddatblygu ein cymuned academaidd ddeinamig ac ymgysylltiedig ymhellach.
 5. Llunio cwricwlwm arloesol sy’n canolbwyntio ar y dyfodol ac sy’n bodloni anghenion sgiliau dysgwyr a chyflogwyr.  Byddwn yn darparu ac yn gwella cyfleoedd dysgu AU ansawdd uchel sy’n hyblyg ac yn cefnogi amgylcheddau i hwyluso llwyddiant myfyrwyr.  Byddwn yn gweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynorthwyo myfyrwyr sy’n dymuno ymgymryd â’u holl ddysgu lefel uwch, neu rannau o’u dysgu, trwy gyfrwng y Gymraeg.

Nodau

Drwy ein Rhaglenni Addysg Uwch a’n Cynllun Budd y Cyhoedd Addysg Uwch, rydym yn cyflawni’r blaenoriaethau strategol a osodwyd gennym ni ein hunain ar gyfer addysg uwch.

Trwy weithredu’r cynllun uchod rydym yn:

1.   Ehangu mynediad i addysg uwch i grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli.

2.   Cau’r bwlch yng nghyfraddau llwyddiant dysgwyr sydd wedi’u tangynrychioli..

3.   Cynyddu dilyniant ein dysgwyr lefel 3 i ddysgu uwch i o leiaf y cyfartaledd cenedlaethol.

4.   Cynorthwyo’r economi leol trwy ddatblygu sgiliau a phriodoleddau lefel uwch y gweithlu lleol.

5.   Cynyddu nifer y dysgwyr sy’n astudio rhywfaint o’u rhaglenni neu’r cyfan ohonynt trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

6.   Cyfrannu at gynyddu canran y boblogaeth weithio leol sydd â chymwysterau lefel uwch.

Gweithgareddau Eang

Ein nod yw gwneud hyn trwy ganolbwyntio ar y gweithgareddau eang a ganlyn:

 1. Llunio a gweithredu ystod ehangach o raglenni addysg uwch sy’n berthnasol i alwedigaethau, gan gynnwys prentisiaethau uwch a gradd, gyda chyfleoedd am ddilyniant lle bo hynny’n berthnasol.
 2. Creu modelau cyflwyno sy’n galluogi myfyrwyr i astudio wrth weithio.
 3. Targedu hyrwyddo cyfleoedd addysg uwch i ddysgwyr o ardaloedd cyfranogiad isel a grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli.
 4. Cynyddu ymwybyddiaeth am gyfleoedd dilyniant a’r cymorth sydd ar gael i’n myfyrwyr lefel 3.
 5. Paratoi myfyrwyr ar gyfer y cyfnod pontio o astudio AB i AU, yn enwedig oedolion hynny sydd gan fwlch yn eu hastudiaethau.
 6. Rhoi cymorth astudio ychwanegol i fyfyrwyr addysg uwch i hwyluso eu llwyddiant ar eu rhaglen.
 7. Cyflwyno profiad ansawdd uchel i fyfyrwyr trwy wella sgiliau addysgu a dysgu, gan gynnwys y Gymraeg
 8. Hyrwyddo ffyrdd iach o fyw trwy addysg ac annog cymryd rhan yn Heini @ Cambria.
 9. Rhoi sgiliau cyflogadwyedd a chyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr
 10. Creu deunydd hyrwyddo sy’n cyd-fynd â’r ystod lawn o nodweddion myfyrwyr

Caiff y nodau a’r gweithgareddau eu cynllunio a’u monitro trwy gynllun gweithredu manwl.