Mae Meithrinfa Iâl Coleg Cambria wedi cwblhau cam cyntaf y Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy (CCIC).

Yn 2012, lansiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru y cynllun cenedlaethol newydd i hyrwyddo iechyd a lles mewn sefydliadau cyn-ysgol yn Sir y Fflint.  Mae’r cynllun hwn yn gangen o Gynllun Ysgolion Iach. Mae CCIC wedi’i lansio ledled Cymru, ac mae ei feini prawf yn cyd-redeg â Chynlluniau Ysgolion Iach Cenedlaethol Cymru. Mae’n ymdrin ag ystod eang o faterion iechyd, gan gynnwys Maeth ac Iechyd y Geg, Gweithgarwch Corfforol/Chwarae Egnïol, Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol a Pherthnasoedd, yr Amgylchedd, Diogelwch, Hylendid, ac Iechyd a Lles yn y Gweithle.

Mae’r cynllun hwn yn cefnogi egwyddorion sylfaenol y Cyfnod Sylfaen, ac mae ganddo gysylltiadau gyda rhaglenni Dechrau’n Deg, Eco-Sgolion a’r Cynllun Gwên (menter iechyd y geg).

Dywedodd Ann Johnson, Rheolwraig y Feithrinfa:

“Rydyn ni’n falch ein bod wedi cwblhau’r cam cyntaf o’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy. Mae pob aelod o staff wedi gweithio’n galed iawn i’w gyflawni, ac rydw i’n falch iawn o bob un ohonyn nhw.”

Mae’r staff ym Meithrinfa Iâl wedi cwblhau cam cyntaf y cynllun ac maen nhw wedi derbyn achrediad am Faeth ac Iechyd y Geg. Trwy hynny, maent wedi dangos sut maen nhw’n creu cyfleoedd i fod mor iach â phosib, yn ogystal â dangos sut maen nhw’n addysgu plant sut i fod yn iach. Bydd y Feithrinfa yn gweithio trwy saith thema wahanol i gwblhau’r cynllun.

yn ôl