Mae Coleg Cambria wedi ail-lansio ei fwyty hyfforddi yn Iâl fel Hafod.

Yn ystod yr ail-lansiad cyffrous, gwahoddwyd cyflogwyr lleol a gwesteion arbennig i ddysgu rhagor am y bwyty hyfforddi a’i staff a myfyrwyr. Cawsant flasu rhai o’r canapés blasus sydd ar fwydlen yr Hydref, gan gynnwys cig oen Cambria o’n safle Llysfasi.

Mae’r enw bwyty’r Hafod – a elwid gynt yn Rendezvous – yn enw Cymraeg sy’n golygu ‘summer dwelling’. Mae hyn yn cyfeirio at gylchred tymhorol ffermwyr a’u teuluoedd i symud eu hanifeiliaid o borfa gaeaf y tiroedd isel, yr hendre, i dreulio’r haf ar yr ucheldir, yr hafod, o fis Mai i fis Hydref. Hafod oedd enw’r lofa a oedd wedi’i lleoli ger Rhiwabon, ac mae gan yr enw gysylltiadau cryf gyda hanes yr ardal leol.

Dywedodd Paula Wood, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr y Cwricwlwm:

“Rydym yn gweld datblygiadau cyffrous yma yng Ngholeg Cambria wrth i ni symud ymlaen i ddatblygu ffrwd o dalent ar gyfer sector Lletygarwch ac Arlwyo Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae datblygu partneriaethau effeithiol gyda chogyddion gorau Prydain, busnesau lleol, Alumni Cambria a’n tîm medrus yn ein galluogi i gynnig darpariaeth dysgu ddeinamig o’r radd flaenaf sy’n arwain at yrfa ac mae’n cefnogi anghenion yr economi leol a rhanbarthol.”

“Mae’n bleser cael rhannu ein datblygiadau wrth lansio Hafod heddiw. Rydym wedi gweithio’n andros o galed dros y blynyddoedd er mwyn sicrhau bod dysgu ac addysgu rhagorol wrth wraidd sylfeini’r pwnc maes hwn. Rydym yn falch iawn o rannu’r datblygiadau hyn gyda’n partneriaid, ac mae pob un yn dymuno’r gorau i’r genhedlaeth nesaf o arweinyddion y sector hon.”

Dywedodd Andy Wood, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Cambria:

“Mae’r sector Lletygarwch ac Arlwyo yn tyfu, ac roedd agor Hafod, ein bwyty newydd, yn gyfle i’r coleg arddangos ei gyfleusterau a safon ein harferion. Roedd hyn yn gyfle gwych i ddatblygu cysylltiadau rhwng addysg ac arweinwyr proffesiynol y sector. Bydd y perthnasau hyn yn helpu diogelu gweithlu’r dyfodol a sicrhau bod gan y myfyrwyr y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

“Mae gan y coleg ddau fwyty sydd newydd gael eu hadnewyddu, sef Y Celstryn yng Nglannau Dyfrdwy a Hafod yn Wrecsam. Mae’r ddau ar agor i’r cyhoedd ac mae’n gyfle i’n myfyrwyr gweithio ochr yn ochr â’n cogyddion a’n tîm gweini arbennig, a darparu bwyd a gwasanaeth o’r radd flaenaf.”

Roedd y digwyddiad yn gyfle i weithio gyda phartneriaid ac arddangos yr hyn sydd gan y coleg i’w gynnig i’r diwydiant yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae bwytai’r Celstryn a’r Hafod rŵan ar agor i’r cyhoedd ar ddiwrnodau penodol yn ystod y tymor, i gael rhagor o fanylion ewch i www.cambria.ac.uk

 

yn ôl