Gyda’r flwyddyn academaidd ar fin dod i ben, bu myfyrwyr Amaethyddiaeth Coleg Cambria Llysfasi yn meddwl am y flwyddyn ddiwethaf brysur yn y coleg. Roedd yn cynnwys ymweliadau diwydiannol, taith i’r Iwerddon a phrofiad gwaith yn yr Almaen fel rhan o’r cwrs.

Ym mis Ebrill 2017, aeth 22 o fyfyrwyr y coleg am bythefnos i’r Almaen am gyfnod o brofiad gwaith ar ffermydd gwahanol.

Arhosodd Abi Gough, sy’n 17 oed o’r Wyddgrug, a Catherine Howells, sy’n 17 oed o Lanfyllin, ar fferm ger pentref Klostermoor yng Ngogledd Orllewin yr Almaen. Roedd gan y fferm 260 o wartheg llaeth, pedwar o robotiaid godro Lely, a stoc ifanc.

Yn ystod eu cyfnod yno, bu’r ddwy yn cymryd rhan mewn sawl tasg gan gynnwys bwydo lloeau bob bore a phob nos, troi allan heffrod ysgafn a nifer o dasgau hwsmonaeth eraill. Cawson nhw’r cyfle hefyd i ddysgu sgiliau newydd er gwaethaf y rhwystr iaith.

Roedd y ddwy wedi mwynhau’r daith yn fawr, dywedon nhw:

“Tra roedden ni’n aros ar y fferm yn yr Almaen, bu iddyn nhw edrych ar ein holau’n arbennig o dda. Roedden ni wedi llwyddo i ddysgu geiriau newydd i’n gilydd gyda chymorth Google Translate! Ar y penwythnos, treulion ni amser yn Leer lle cawson ni daith dywys o gwmpas neuadd y dref ac yna taith ar gwch cyn mynd am seremoni de.”

“Ar ddydd Llun gŵyl y banc, aethon ni i ŵyl a oedd yn dathlu agoriad cwch sy’n cymryd ceir ar draws yr afon, ac i ddathlu ‘Diwrnod Llafur’. Ar y noson olaf, cynhalion ni farbeciw ar ein fferm; daeth myfyrwyr a theuluoedd lletya at ei gilydd a dangoson ni’r fferm iddyn nhw. Roedd hi’n braf gweld pawb a chael sgwrs cyn y daith nôl adref.”

“Drwyddi draw, roedd yn brofiad anhygoel y byddwn yn ei gofio am byth. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r coleg am y cyfle. Yn y dyfodol, byddem yn hoffi dod yn ôl i’r Almaen.”

“Roedd y daith hon yn gyfle gwych i’n myfyrwyr feithrin eu sgiliau âr ac anifeiliaid,” ychwanegodd Elin Roberts, darlithydd Amaethyddiaeth.

“Roedd y ffermydd lletya yn enghreifftiau rhagorol o amaethyddiaeth arloesol, ac mae ein myfyrwyr wedi bod yn ffodus iawn a chael budd o’r profiad hwn. Rydym wedi sefydlu perthynas ardderchog gyda’r ffermwyr ac rydym yn gobeithio dychwelyd gyda grŵp o fyfyrwyr yn flynyddol.”

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener