Ymwelodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC â Chanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy yr wythnos diwethaf i roi’r brif araith ynghylch Colegau Addysg Bellach yng Nghymru.

 

Yn yr araith, ‘Towards greatness – colleges working for Wales’ cydnabu’r ymrwymiad a gwaith caled colegau AB dros y blynyddoedd diwethaf i wella ansawdd a pherthnasedd y ddarpariaeth dysgu a sgiliau a gynigwyd.

 

Roedd Theatr Mostyn yn Chweched Glannau Dyfrdwy yn llawn gydag arweinyddion o’r sector Addysg Bellach yng Nghymru yn ogystal â staff y coleg, myfyrwyr ac arweinyddion busnesau Gogledd Cymru. Yn ystod yr ymweliad cafodd y Prif Weinidog gyfle i gyfarfod â chael cinio gyda nifer o fyfyrwyr Cambria.

 

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Dros y chwech neu saith mlynedd diwethaf mae Addysg Bellach yng Nghymru wedi gweld cyfnod o newid mawr. Mae diwygiadau i strwythur, llywodraethiant a chyllid colegau wedi gweld trawsnewidiadau, nid yn unig yn y coleg hwn rydym ynddo fo heddiw, ond y sector cyfan hefyd. Er nad yw’r llwybr wedi bod yn llyfn, ac mae yna dal rhagor i wneud, mae Addysg Bellach Cymru yn fwy iach a chryf nag yr oedd degawd yn ôl.

“Rydym wedi gweld buddsoddiad mewn colegau ledled Cymru gan gynnwys canolfannau addysg uwch a chweched dosbarth newydd yma yng Ngholeg Cambria, ac ymrwymiad i gyfleusterau peirianneg arbenigol yn Llangefni. Mae llwyddiannau yn cynnwys lefel uchel o ddysgwyr yn cwblhau ac yn llwyddo mewn cyrsiau galwedigaethol a phrentisiaethau yng Nghymru. Gyda chanran o 86% i gymharu i’r ffigur cyhoeddus o 56% yn Lloegr, yn ogystal â dyfarniadau rhagorol gan arolygiadau Estyn o ddarpariaeth addysg mewn colegau a dysgu yn y gwaith ledled Cymru.’

 

Canolbwyntiodd ar sut ddylai colegau adeiladu ar y sylfeini cryf hyn er mwyn creu rhagor o bartneriaethau gyda chyflogwyr, darparwyr dysgu yn y gwaith, awdurdodau lleol ac eraill yn y dyfodol.

 

“Mae addysg yn ymwneud â phwy ydan ni fel cymdeithas ac fel cenedl. Mae’r bartneriaeth rhwng AB Cymru, Llywodraeth Cymru a’u partneriaid yn rhan ganolog o’r ymgyrch genedlaethol hon. I newid bywydau. I greu dyfodol gwell. Ymgyrch genedlaethol i fuddsoddi yn nyfodol ein pobl, ein gwlad, ein cymunedau a’n heconomi.”

 

Ychwanegodd David Jones OBE , Prif Weithredwr Coleg Cambria:

 

“Braf oedd cael cynnal y digwyddiad arbennig hwn ar ran Prif Weinidog Cymru.

 

“Roedd yn ddymunol iawn i weld Addysg Bellach nid yn unig yn cael ei llongyfarch am ei llwyddiannau dros y blynyddoedd diwethaf,ond hefyd yn cael ei herio i ddal ati i wella a gwneud gwahaniaeth i ddysgwyr, yr economi a’r cymunedau rydym yn eu gweini.”

yn ôl