Chweched Glannau Dyfrdwy

Chweched Iâl

Meini Prawf Mynediad - Gofynion Hanfodol

O leiaf 5 TGAU cwrs llawn, gradd C / gradd 4 neu uwch, gan gynnwys gradd C / gradd 4 neu uwch mewn unai TGAU Saesneg neu TGAU Iaith Saesneg. (NID ydym yn derbyn TGAU Llenyddiaeth Saesneg).

Bydd pob myfyriwr UG / Safon Uwch fel arfer yn astudio o leiaf 3 phwnc UG/Safon Uwch, ynghyd â Thystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru.

Os nad yw TGAU Mathemateg, gradd C / gradd 4 neu uwch, yn un o ofynion y pwnc UG unigol, mae’n ofynnol i fyfyrwyr sydd â gradd D neu is, astudio TGAU Mathemateg yn ystod eu cwrs i’w galluogi i gael dilyniant priodol i addysg uwch neu gyflogaeth.

Darllen rhagor

Lawrlwythwch

Cymorth Academaidd

Ceir rhaglen reolaidd o asesu a chymorth ym mhob maes pwnc. Er bod pob pwnc yn gosod profion interim ac asesiadau, cynhelir wythnosau arholiadau ffug ffurfiol ar gyfer cyrsiau UG a Safon Uwch i roi profiad arholiad gwirioneddol i’n myfyrwyr. Cyhoeddir dau adroddiad bob blwyddyn yn amlinellu perfformiad a chynnydd y myfyrwyr, yn dilyn gweithgarwch asesu allweddol. Mae cyfle i rieni a myfyrwyr ddod i Noson Ymgynghori hefyd, i gyfarfod y tiwtoriaid pwnc ac i drafod eu cynnydd.

Mae pob myfyriwr yn cymryd rhan mewn cynllunio eu dysgu a gosod targedau ar gyfer gwella trwy Gynllun Dysgu Unigol, y cytunwyd arno gyda’u tiwtoriaid ar gyfer pob un o’u pynciau. Mae llawer o bynciau yn cynnig cymorth drwy diwtorialau, a hynny’n ychwanegol at y gwersi ar yr amserlen, i gynorthwyo gyda pharatoi at yr arholiadau. Bydd y myfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol gyda’u dysgu yn cael cynnig hynny gyda thimau arbenigol yn y Llyfrgell. Mae pob un o’n cyrsiau Ieithoedd Tramor Modern Safon Uwch yn sicrhau bod myfyrwyr yn treulio amser gyda chymhorthydd iaith gyntaf brodorol, gan roi ymarfer siarad hanfodol iddynt yn yr iaith maent yn ei dysgu bob wythnos.

Darllen rhagor

Safonau Addysgu

Mae Chweched Iâl yn gymuned gyfeillgar a bywiog, sy’n canolbwyntio ar addysgu safon uchel a phrofiadau dysgu mewn amgylchfyd gofalgar a chefnogol. Rydym yn ymfalchïo yn ein staff ymroddedig, sydd â chymwysterau da ac sy’n gweithio’n galed, gyda rhai ohonynt yn arholwyr cenedlaethol a rhyngwladol eu pynciau Mae rhai staff yn cynorthwyo ESTYN gydag arolygu colegau yng Nghymru ac mae ein staff yn cymryd rhan mewn llunio cyrsiau cenedlaethol gyda’r cyrff dyfarnu.

Mae ein staff i gyd yn adolygu ac yn monitro’r cwricwlwm yn rheolaidd er mwyn gwella ansawdd yn barhaus, a hynny er budd ein dysgwyr. Rydym yn falch ein bod wedi cael ein cydnabod fel y coleg gorau yng Nghymru ar gyfer Addysgu a Dysgu trwy ennill Gwobr Colegau Cymru am dair blynedd, 2012, 2013 a 2015, a bod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Arloesi Ragorol mewn Addysgu a Dysgu TES ym mis Tachwedd 2012.

Darllen rhagor

Mynd Ymlaen i Brifysgol

Mae gennym raglen gymorth helaeth a chysylltiadau da iawn gyda nifer o’r prifysgolion gorau. Mae gan y Coleg raglen o sgyrsiau ac ymweliadau gan lawer o brifysgolion, gan gynnwys Birmingham, Bangor, Ysgol Feddygol Caerdydd, Caergrawnt, Rhydychen, Manceinion, Lerpwl a Phrifysgol y Gyfraith. Rydym yn annog myfyrwyr i fynd i ddiwrnodau agored a sesiynau rhagflas a heriau yn y prifysgolion a ddewiswyd ganddynt, sy’n gallu bod yn hynod o ysgogol ac sy’n gwella’u siawns o dderbyn cynigion cyrsiau Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgol o’u dewis. Mae rhai yn ennill lleoedd yng ngholegau prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt neu’r Grŵp Russell.

Mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i brifysgolion ledled y DU ac ambell waith i brifysgolion tramor. Mae myfyrwyr yn cael cymorth drwy gydol y broses gwneud cais i brifysgol (UCAS), gan dderbyn arweiniad rhagorol gan ymgynghorwyr arbenigol a thiwtoriaid personol profiadol. Mae cymorth ar gael i baratoi ar gyfer cyfweliadau prifysgol ac ar gyfer chwilio am brofiad gwaith galwedigaethol perthnasol hefyd.

Darllen rhagor

Rhaglen Myfyrwyr Galluog a Dawnus

Dyma raglen gymorth wedi’i strwythuro ar gyfer myfyrwyr gyda chanlyniadau TGAU eithriadol (A*- A yn bennaf), sy’n darparu ar gyfer eu hanghenion a’u dyheadau. Bydd y myfyrwyr hyn yn anelu at y prifysgolion sydd ar y brig yn fyd eang a rhai o’r cyrsiau academaidd mwyaf cystadleuol.

NOD Y RHAGLEN YW:

• Ehangu gorwelion myfyrwyr y tu hwnt i’r pynciau a ddewiswyd ganddynt.
• Datblygu meddwl, rhesymu lefel uwch a sgiliau dadansoddi’r myfyrwyr.
• Meithrin sgiliau ymchwilio ac ysgrifennu academaidd trwy ymchwiliad manwl i bwnc a ddewiswyd gan y myfyriwr.
• Darparu cyngor mewn da bryd am lunio portffolio cryf o weithgareddau perthnasol i gefnogi ceisiadau i’r prifysgolion gorau.
• Rhoi cymorth penodol i’r myfyrwyr hynny sy’n paratoi at brofion mynediad fel UKCAT a TSA. • Rhoi cymorth penodol i’r myfyrwyr hynny sy’n paratoi at gyfweliadau Rhydychen, Caergrawnt, prifysgolion Grŵp Russell a chyrsiau meddygol. Bydd myfyrwyr yn cael sesiynau wythnosol gyda thiwtor personol hefyd a byddant yn cael cymorth arbenigol i baratoi cais UCAS caboledig. Mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau’r rhaglen hon wedi symud ymlaen i brifysgolion gorau’r wlad, ac maent wedi ennill y graddau uchaf.
• Provide targeted support for those students preparing for admissions tests such as UKCAT and the TSA.
• Provide specific support for those students preparing for interviews at Oxford, Cambridge, Russell Group universities and for Medical courses. Students have weekly sessions with a personal tutor and will be given specialist support preparing a polished UCAS application. Students completing this programme have progressed to the best universities in the country, and achieved the highest grades.
Darllen rhagor

Y Rhwydwaith Seren

Mae Chweched Iâl, hefyd yn bartner gweithredol y Rhwydwaith Seren llawn bri, sy’n rhoi cymorth i gyflawnwyr uchel gyrraedd eu potensial academaidd trwy raglen reolaidd o weithgareddau uwch-gwricwlaidd. Sefydlwyd cysylltiadau rhagorol gyda phrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt ac mae’r myfyrwyr yn gallu cael cyngor arbenigol personol gyda’r broses gwneud ceisiadau, yn ogystal â chyfleoedd i ymweld ag un, neu o bosib, y ddwy brifysgol.
Darllen rhagor

Dathlu Llwyddiant

Rydym yn awyddus i gydnabod cyraeddiadau ein myfyrwyr a dathlu eu llwyddiannau a’u hymdrechion. Rydym yn gwneud hynny’n gyson drwy gydol y flwyddyn, gan nodi gwaith caled myfyrwyr bob wythnos ac yn enwedig ar ddiwedd y tymor olaf pan fydd myfyrwyr mwyaf nodedig pob cwrs yn cael eu gwahodd i ddod i’r coleg (gyda’u rhieni) i’r Gwobrau Ymdrech Blynyddol. Rydym yn arbennig o falch o’r myfyrwyr hynny sydd wedi ein gadael ni i fynd ymlaen i brifysgolion a gyrfaoedd llawn bri.

Rydym wedi sefydlu cymdeithas cyn-fyfyrwyr gweithgar, sef, alumni cambria, sy’n cynnwys y cyn-fyfyrwyr hyn yn ein helpu i ddatblygu myfyrwyr presennol y coleg. Rydym wedi dathlu ein llwyddiannau ni ein hunain yn ddiweddar hefyd, gyda datblygiadau addysgu a dysgu ar draws ein cyrsiau Safon Uwch yn cyfrannu’n helaeth at y coleg yn ennill gwobrau Cymru Gyfan gydag Addysgu a Dysgu, Llythrennedd a Defnyddio TG. Yn wir, roeddem ar restr fer Gwobrau Colegau Prydain ar gyfer y cyntaf o’r rhain.

Darllen rhagor