• 530x254-Childcare-Thumbnail-2

Trosolwg

Ein nod yw darparu amgylchedd croesawgar, cyfeillgar, hapus, diogel, ysgogol a gofalgar ar gyfer bechgyn a merched o 3 mis hyd 4 blwydd oed tra bod eu rhieni yn astudio yn y coleg.


Unodd Coleg Iâl a Grŵp Colegau Glannau Dyfrdwy i ffurfio Coleg Cambria ym mis Awst 2013. Yn unol â Lleiafswm Safonau Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), yr unigolyn sydd â Gofal Meithrinfa Iâl yw Ann Johnson, Rheolwr y Feithrinfa a’r Unigolyn Cyfrifol yw David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria.

Rydym wedi cofrestru gyda AGGCC ar gyfer 26 o blant yn ein huned fawr.

Saesneg yw prif iaith y feithrinfa ac mae’r plant yn cael eu cyflwyno i rywfaint o Gymraeg trwy gyfarchion, caneuon a gemau.

Rydym yn deall pwysigrwydd datblygiad plentyn ac rydym yn darparu nifer o weithgareddau amrywiol, gyda dyddiau llawn hwyl, gan gydnabod a pharchu anghenion unigol pob plentyn. Mae gennym ddull grwpio ar gyfer y gwahanol oedrannau, gallu ac anghenion y plant, y gofod sydd ar gael a'r gweithgareddau y mae'r plant yn cymryd rhan ynddynt drwy gydol y dydd. Y tri phrif grŵp yw’r Babanod, Plant Bach a Phlant Mawr.


Mae Meithrinfa Iâl yn cydnabod ac yn dathlu cefndiroedd diwylliannol a chrefyddol amrywiol pob plentyn ac rydym yn gofalu am bob plentyn heb wahaniaethu, a hynny mewn amgylchedd sy’n eu parchu. Rydym yn croesawu plant ag anawsterau dysgu ac anableddau, os ydym yn gallu diwallu anghenion unigol y plentyn. Lle bo angen hynny, byddwn yn gofyn am gymorth gan y rhieni, ein cydlynydd anghenion ychwanegol ac asiantaethau allanol, i sicrhau bod y gofal gorau posibl ar gael.
Darllen rhagor

Cyfleusterau

Mae Meithrinfa Iâl yn cael ei chynnal mewn adeiladau lliwgar a siriol, sy’n cael eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr da ar safle Parc y Gelli, Coleg Cambria Iâl, Wrecsam.

Mae’r safle’n cynnwys 2 iard chwarae awyr agored (gan gynnws gardd berlysiau a llysiau) a 7 ystafell sy’n cynnwys:

• ystafell chwarae fawr
• ystafell chwarae /gysgu fechan
• cyntedd
• toiledau a lle newid clytiau
• ystafell cotiau
• storfa
• cegin
Darllen rhagor

Oriau Agor

Rydym ar agor 8.45am-4.25pm o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, yn ystod tymor myfyrwyr safle Parc y Gelli.

Parcio

Parcio: Mae ymwelwyr yn gallu parcio am ddim ar safle’r coleg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch chi, neu os hoffech wneud trefniadau i ymweld â'r Feithrinfa, mae pob croeso i chi gysylltu ag un o'r goruchwylwyr, Barbara Bury neu Pam Owen, ym Meithrinfa Iâl, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AA

Rhif ffôn: 01978 267591

Sut i ddod o hyd i ni