Trosolwg

Mae ein meithrinfa yn darparu lleoedd llawn amser a rhan-amser ar gyfer plant staff / myfyrwyr y Coleg ynghyd ag aelodau o'r gymuned leol ac mae wedi ei chofrestru ar gyfer cyfanswm o 106 o blant. Rydym yn gallu darparu ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol. Rydym wedi cofrestru gyda, Swyddfa Ranbarthol Gogledd Ddwyrain Cymru Yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol i Gymru (AGGCC, ac rydym yn aelodau o Gymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) a Chymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru (WPPA). Saesneg yw iaith y Feithrinfa gyda chyfieithiadau sylfaenol yn y Gymraeg.

Ym Meithrinfa Toybox rydym yn cynnig gofal plant o ansawdd da, gan sicrhau bod rhieni a phlant yn dod i amgylchedd sy'n groesawgar a chyfeillgar, gyda gofal ac addysg o'r safon uchaf.

Gyda lleoliad sy'n darparu addysgofal i blant o 3 mis hyd at 5 mlwydd oed, mae'n bwysig deall ein bod yn ystyried yr holl grwpiau oedran fel camau tuag eu paratoi ar gyfer eu dyfodol.

Wrth i gymdeithas ddod yn fwyfwy parod i dderbyn y proffesiwn Blynyddoedd Cynnar, gan werthfawrogi ei gyfraniad tuag at ddatblygiad plant, mae'r Llywodraeth wedi gweithredu dogfennau a fframweithiau i gefnogi'r rheiny sy'n gyfrifol am ofal ac addysg plant ifanc. Yn 2008, cyflwynwyd y fframwaith newydd ar gyfer Dysgu Plant o’r enw ’Cyfnod Sylfaen’ mewn meithrinfeydd. Mae gan y Cyfnod Sylfaen saith maes dysgu, lle gall gweithgareddau chwarae strwythuredig ysgogol eu gwau i mewn i'r profiad dysgu. Mae'r cwricwlwm wedi'i lunio ar y saith maes hyn, i gynorthwyo ac i annog lles a datblygiad personol, cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol eich plentyn.

Mae ein plant dan 3 oed yn derbyn yr un cyfleoedd ac yn cael cymorth drwy'r 'Mae o Enedigaeth hyd Dair Oed yn Bwysig’ . Prif bwrpas y fframwaith hwn yw gweithio mewn partneriaeth gyda'r rhieni / gofalwyr i sicrhau bod y plant ifanc hyn yn cael eu gwerthfawrogi a'u dathlu, eu bod yn cael eu gweld fel dysgwyr cymwys a’u bod yn dysgu drwy amgylchedd diogel ac ysgogol gydag oedolion hyderus ac ymddiriedus.

Mae'r fframwaith 'Mae o Enedigaeth hyd Dair Oed yn Bwysig’ yn rhoi sylw ‘i’r plentyn’, gan osgoi penawdau cwricwlaidd penodol, ond gan gofio’r sgiliau mae’r babanod a’r plant ifanc hyn yn eu meithrin a'r amgylchedd y dylid ei ddarparu iddynt i gyflawni’r sgiliau hyn.

Mae pedwar 'agwedd' ac mae pob 'agwedd' wedi ei rannu'n bedair 'cydran'. Mae gan bob 'cydran' nifer o nodweddion hefyd, y dylai gweithwyr proffesiynol ganolbwyntio ar ddatblygu 'agwedd' pob plentyn.
Darllen rhagor

Adroddiad Estyn ar Feithrinfa Toybox: Rhagorol

Cyfleusterau

Mae gan bob adran o’r feithrinfa gwricwlwm i’w ddilyn, sy'n cynnwys datblygu personol a chymdeithasol, iaith a llythrennedd, mathemateg, a datblygiad corfforol a chreadigol.

Y Siani Flewog: 0-12 mis – Pennau i fyny, edrychwyr a chyfathrebwyr

Mae’r ystafell babanod yn siriol, cynnes a chartrefol. Mae'r ystafell wedi'i haddurno â symudion, ffotograffau ac arddangosfeydd wal sy’n dangos crefft a chyfranogiad y babanod eu hunain. Mae teganau confensiynol a gweithgareddau cyfannol fel basgedi trysor, balwnau, swigod, cerddoriaeth a chwarae dŵr yn annog y babanod i archwilio a mwynhau eu hamgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.

Darllen rhagor

Y Fuwch Goch Gota: 12-18 mis - Eisteddwyr, Sefyllwyr ac Archwilwyr

Mae'r plant yn yr Ystafell Fuwch Goch Gota yn cael eu hannog i ddod yn fwy symudol drwy chwarae meddal a theganau gwthio. Maent hefyd yn cael profiadau defnyddio paent, glud, dŵr a thywod trwy chwarae creadigol. Rydym yn cynnig cyfle i’r plant archwilio’r byd naturiol drwy chwarae yn yr awyr agored a basgedi trysor amrywiol. Darllen rhagor

Y Gloÿnnod Byw: 18 mis - 2½ flynedd - Symudwyr, Ysgwydwyr a Chwaraewyr

Mae'r plant yn yr Ystafell Gloÿnnod Byw yn cael eu hannog i gyfathrebu, chwarae gyda'i gilydd ac i ddod o hyd i'w llais gyda’i gilydd. Mae gennym ystod eang o deganau ac mae ein gweithgareddau amrywiol yn cynnwys gludo, paentio, chwarae gyda thywod a phobi. Rydym yn annog y plant i archwilio ac arbrofi trwy chwarae creadigol a gweithgareddau awyr agored. Darllen rhagor

Y Cacwn: 2½ - 3 blynedd a Sioncod y Gwair: 3 blynedd - 5 mlynedd

Y Cacwn: 2½ - 3 blwydd
Cerddwyr, siaradwyr a smaliwyr

Yn Ystafell y Cacwn, rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer profiadau dysgu gan ddefnyddio amrywiaeth eang o’r darpariaethau hyn, gan gynnwys tywod, chwarae hydrin, llyfrau, chwarae gyda blociau, chwarae archwiliadol, chwarae rôl a symudiad. Mae’r Feithrinfa wedi cofrestru gyda’r cynllun Dechrau'n Deg. Mae gan bob plentyn dwy oed yn ardal Dechrau'n Deg Sir y Fflint, yr hawl i gael lle gofal plant. Mae hyn yn dibynnu ar eich cod post. A wnewch chi siarad â'r rheolwr os ydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun hwn.

Sioncod y Gwair: 3 - 5 blwydd
Mae plant yr Ystafell Sioncod y Rhedyn yn dilyn cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen, sy'n eu galluogi i fod yn greadigol, defnyddio'u dychymyg a chael hwyl wrth ddysgu, mae hyn yn rhoi'r sgiliau i’r plant i adeiladu arnynt a’u datblygu yn barod ar gyfer yr ysgol. Mae Meithrinfa Toybox wedi cofrestru gyda'r Cynllun Hawl Bore Oes. Mae gan bob plentyn yn Sir y Fflint yr hawl i gael lle mewn addysg y tymor yn dilyn ei drydydd/thrydedd pen-blwydd. Os yw eich plentyn yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn a wnewch chi siarad â'r rheolwr.
Darllen rhagor

Oriau Agor

Mae Meithrinfa Toybox ar agor drwy gydol y flwyddyn ac eithrio ar wyliau banc, un hanner diwrnod ym mis Gorffennaf ac un wythnos yn ystod y Nadolig. A wnewch chi sylwi, os bydd y feithrinfa ar agor Noswyl y Nadolig, bydd yn cau am 1.00pm.

Cymorth Ariannol

Os ydych am astudio, neu’ch bod yn astudio llawn amser yng Ngholeg Cambria, a bod gennych chi blant cyn-ysgol a’ch bod ar incwm isel, efallai byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag at gostau gofal plant ym Meithrinfa Toybox.

Ffoniwch y Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 30 30 007 i gael manylion y Gronfa Cymorth i Ddysgwyr. Gallwch wneud cais am gymorth cyn gynted ag y byddwch yn cofrestru ar gwrs llawn-amser yng Ngholeg Cambria.
Darllen rhagor