• Gwnaeth y cogydd uchel ei barch Bryn Williams yr apel wrth groesawu recriwtiaid newydd i’r Academi a lansiodd mewn partneriaeth â Choleg Cambria

Rŵan ydy’r amser gefnogi’r sector lletygarwch a hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr i fodloni’r galw digynsail am sgiliau.

Gwnaeth y cogydd uchel ei barch Bryn Williams yr apel wrth groesawu recriwtiaid newydd i’r Academi a lansiodd mewn partneriaeth â Choleg Cambria.

Daeth Bryn yn enwog pan wnaeth guro cogyddion gorau’r wlad i goginio’r cwrs pysgod ar gyfer dathliadau pen-blwydd y Frenhines yn 80 oed ar raglen boblogaidd y BBC, Great British Menu.

Mae wedi mynd ymlaen i ysgrifennu llyfrau ac ymddangos yn rheolaidd ar y teledu, ar ôl cael ei hyfforddi gan rai o brif chefs y sector, gan gynnwys Marco Pierre White a Michel Roux.

Mae Academi Bryn Williams yn cyfuno profiad gwaith yn ei fwytai arobryn – Porth Eirias ym Mae Colwyn ac Odette’s yn Primrose Hill, Llundain – gyda Lefel 3 mewn Arlwyo a Lletygarwch o Cambria.

Wrth siarad o adeilad Hafod gwerth £21 miliwn y coleg yn Wrecsam – sy’n cynnwys Bwyty Iâl sydd newydd ei agor – dywedodd Bryn y dylid bod yn hyderus wrth fynd i’r afael â heriau pandemig y Coronafeirws ac ymchwydd dilynol mewn swyddi gwag yn yr hyn sy’n “ddiwydiant anhygoel” gyda llawer o gyfleoedd ar gyfer dilyniant a llwyddiant.

“Mae cael yr Academi yn ôl i ar ei thraed ar ôl cyfnod anodd i bawb yn wych,” meddai Bryn, o Ddinbych.

“Os oedd angen partneriaeth fel hon arnom ni erioed ym maes lletygarwch ac arlwyo, rŵan ydy’r amser gan fod cymaint o bobl wedi gadael y grefft am amryw resymau. Er gwaethaf hynny, mae’n ddiwydiant anhygoel gyda chymaint o opsiynau gyrfa a’r cyfle i deithio’r byd a phrofi pethau anhygoel.

“Sgiliau ydi hanfod y cyfan a dyna ein prif ffocws, o’r gegin i waith blaen y tŷ – unwaith mae ganddyn nhw’r sgiliau hynny a’r agwedd iawn, mae unrhyw beth yn bosibl.”

Ychwanegodd: “Mae’r arena lletygarwch yn enfawr, o dafarndai, caffis a gwestai i farchnata, cysylltiadau cyhoeddus, rheoli digwyddiadau a mwy, ac mae’n newid er gwell.

“Ond dydy gwerth sgiliau ddim yn newid, a dyna hanfod yr Academi. Mae angen i ni feithrin y genhedlaeth nesaf i sicrhau bod y sector mewn dwylo diogel, yn enwedig rŵan, ar ôl popeth y mae wedi bod drwyddo.”

Y criw diweddaraf sy’n ymuno â’r Academi yw Oscar, Liam a Dougie, a fydd yn cwblhau cwrs Lefel 3 ochr yn ochr â’u lleoliadau bwyty ar ôl symud ymlaen o’r Lefel 2 mewn Arlwyo a Lletygarwch. 

Dywedodd Andy Woods, Cyfarwyddwr Cwricwlwm Cambria ar gyfer Economi Ymwelwyr, fod diddordeb yn yr Academi wedi cynyddu ers iddi gael ei lansio dair blynedd yn ôl, er gwaethaf pandemig Covid-19.

“Rydyn ni mor falch o allu cofrestru myfyrwyr newydd ac rydyn ni’n hyderus y bydd y diwydiant yn symud i gyfeiriad cadarnhaol,” meddai.

“Mae ymgyrch recriwtio ar draws lletygarwch, ac i’r tri myfyriwr hyn bydd cael yr Academi ar eu CV pan fyddan nhw’n cwblhau eu hastudiaethau yn fantais gystadleuol iddyn nhw, bydd yn rhoi hwb iddyn nhw.

“Mae’r diwydiant yn newid ac yn datblygu, mae cyflogau ac amodau gwaith yn gwella trwy’r amser felly mae’n amser perffaith i ymuno a byddwn ni’n denu rhagor o bobl. Byddwn ni’n rhan fawr yn hynny ac yn edrych ymlaen at fwrw ati eto.”

Ewch i www.bryn-williams.co.uk am y diweddaraf ar Bryn Williams a’i fwytai arobryn.

I gael rhagor o wybodaeth am Academi Bryn Williams, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/bryn-williams-academy

yn ôl