Daren Chesworth yn derbyn ei wobr gan Sian McKenna, cyfarwyddwr dysgu seiliedig ar waith gyda VSP, noddwr y dosbarth.

Mae Daren Chesworth, peiriannydd cynnal sy’n dweud i Brentisiaeth newid ei fywyd, wedi’i enwi’n Brentis Uwch y Flwyddyn.

Cyflwynwyd y wobr i Daren, 30 oed, sy’n byw yn Garden Village, Wrecsam, yn noson fawreddog Gwobrau Prentisiaethau Cymru yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd ar 9 Tachwedd.

Ar ôl ennill y wobr, dywedodd: “Dwi wedi’n syfrdanu. Mae’r wobr yn gwneud popeth yn werth chweil. Fi yw prentis cyntaf Transcontinental AC UK Ltd – y cyntaf o lawer gobeithio.

“Gobeithio bod y cwmni wedi mwynhau’r profiad o ddysgu ac y bydd yn eu hannog i gyflogi rhagor o brentisiaid.”

Bwriad y gwobrau blynyddol yw arddangos a dathlu llwyddiant eithriadol dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau.

Trefnir y gwobrau ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) ac fe’u cefnogir gan Media Wales, y partner yn y cyfryngau. Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Aeth Daren i weithio gyda Transcontinental AC UK Ltd yn Wrecsam ar ôl i’w swydd fel plymer ddod i ben ac yntau â theulu i’w gynnal.

Diolch i’r Brentisiaeth, mae’r gweithiwr di-grefft wedi cymhwyso’n beiriannydd cynnal sy’n gweithio fel rhan o dîm aml-adrannol ar wahanol brosiectau.

Wrth gael ei hyfforddi’n dechnegydd cynnal a chadw amlsgiliau, Daren oedd prentis cyntaf Transcontinental AC UK Ltd ac fe gwblhaodd ei Brentisiaeeth mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg trwy Goleg Cambria.

Yna, symudodd ymlaen i Brentisiaeth Uwch (Lefel 4) a gradd mewn Peirianneg Ddiwydiannol (Mecatroneg) gydag Anrhydedd, gan roi’r wybodaeth a’r sgiliau roedd wedi’u dysgu ar waith.

Ei nod yw bod yn Beiriannydd Siartredig ac yn arbenigwr ar beirianneg cynnal a chadw trwy wneud gwaith ymchwil ôl-radd. Cyn hir, bydd yn cwblhau ei radd MPhil cyn dechrau astudio ar gyfer MBA.

Diolch i’r hyn a ddysgodd, cafodd gyfle i gyflwyno papur ymchwil ar dechnegau cynnal a chadw newydd mewn uwchgynhadledd ddiwydiannol ryngwladol ym mis Mawrth. Mae’n datblygu strategaeth gynnal a chadw ‘glyfar’ ac mae wedi cyflwyno dull newydd o brofi pympiau trosglwyddo y disgwylir iddo arbed dros £20,000 y flwyddyn i’w gyflogwr.

“Mae’r brentisiaeth wedi bod yn fan cychwyn i mi ddatblygu gyrfa mewn pwnc rwy’n credu’n gryf ynddo,” meddai Daren, gan ganmol ei gyflogwr a Choleg Cambria am eu cefnogaeth. “Rwy am rannu fy mhrofiad ag eraill yn y gobaith y gallaf ddangos bod prentisiaeth wir yn gallu newid eich bywyd. ”

Dywedodd Dr Keith Vidamour, rheolwr peirianneg Transcontinental AC UK Ltd: “O’r dechrau, roedd yn amlwg bod gan y cwmni ddisgwyliadau uchel o’u prentis ac mae Daren wedi rhagori ar y disgwyliadau hynny.

“Mae’r ffaith iddo ennill y wobr yn hollol wych. Mae Daren wedi gweithio’n galed ac fe gafodd ei haeddiant.”

Llongyfarchwyd Daren a phawb oedd yn y rownd derfynol a’r enillwyr yn arbennig gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, am osod safon aur ar gyfer Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau.

Disgrifiodd hi ef fel “unigolyn eithriadol” a oedd wedi rhagori yn ei weithle ac fe ganmolodd ei ymrwymiad i’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

“Mae Prentisiaethau’n faes blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a, gyda chymorth o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), mae wedi ymrwymo i greu o leiaf 100,000 o Brentisiaethau pob-oed o safon uchel yn ystod tymor presennol y Cynulliad,” meddai’r Gweinidog.

“Mae gennym weledigaeth glir ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion busnesau Cymru, datblygu llwybrau sgiliau a chynyddu sgiliau lefel uwch er budd Cymru gyfan. Er mwyn i economi Cymru barhau i dyfu, mae’n rhaid i ni gydweithio i sicrhau bod gan Gymru weithlu sydd gyda’r gorau yn y byd.”

yn ôl