afodd sawl tîm o Goleg Cambria eu dewis i gymryd rhan mewn Rownd derfynol ac Arddangosiad Talent Entrepreneuraidd pobl ifanc 16 – 25 oed ‘Dathlu Syniadau Mawr’, a gynhaliwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn ddiweddar.

Mae ‘Dathlu Syniadau Mawr, yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc profi eu hunain yn erbyn y gorau yng Nghymru, datblygu sgiliau mewn modd ymarferol a dangos i bawb yr hyn y gallent eu cyflawni.

Yn ei blwyddyn gyntaf, mae’r gystadleuaeth wedi denu dros 80 o geisiadau gan dimau ac unigolion o bob sector: ysgolion, colegau, prifysgolion ac unigolion tu allan i addysg. Gwahoddwyd cystadleuwyr y rownd derfynol i arddangos eu syniadau arloesol, cymryd rhan mewn gweithdai entrepreneuraidd a rhwydweithio gyda myfyrwyr ac entrepreneuriaid eraill.

Roedd cyrraedd y rownd hon yn gyrhaeddiad yn ei hun a chafodd y coleg ei gynrychioli gan saith dîm o safleoedd Iâl a Llaneurgain.

Enillodd fyfyrwyr Coleg Cambria y gwobrau canlynol:

Gwobr Pwysigrwydd Arian

1af: The Original Health Company (Addysg Gyffredinol, Iâl): George Wilbraham and Gugu Ndlovu

2il: EquiTrack (Ceffyleg, Llaneurgain): Adele Jenkins, Sam Davies, Sian Holt, Amy Platt, Naomi Bennion

Gwobr Ian Bennett:

Buzzing For Dogs (Gofal Anifeiliaid, Llaneurgain): Bethany Williams, Emily Richards, Molly Jones, Ashleigh Pearse-Kelly

Gwobr y Busnes Gorau yn Gyffredinol (AB):

Yn Ail: The Original Health Company (Addysg Gyffredinol, Iâl): George Wilbraham and Gugu Ndlovu

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad Dysgwyr a Menter Coleg Cambria:

“Mae Coleg Cambria yn enwog am ei lwyddiant mewn cystadlaethau menter. Gall pob myfyriwr cymryd rhan mewn gweithgareddau entrepreneuraidd – unai fel unigolion neu fel rhan o dîm, fel rhan o’u hastudiaethau neu fel gweithgaredd allgyrsiol.

“Cafodd y saith tîm eu dewis ar gyfer eu syniadau arloesol a gyflwynwyd yn nhymor 1. Cawsant eu dewis gan feirniaid allanol a’u gwahodd i gystadlu yn erbyn y meddyliau entrepreneuraidd ifanc gorau yng Nghymru. Cafodd pawb eu canmol ar gyfer eu proffesiynoldeb, ymarweddiad, perfformiad ac aeddfedrwydd ac rydyn ni yng Ngholeg Cambria yn falch iawn o bawb a gymerodd rhan ac yn ddiolchgar i’r staff a gefnogodd y myfyrwyr trwy’r broses.”

Y timau yn cynnwys, 2 dîm o Wasanaethau Cyhoeddus (Iâl), 3 thîm o Addysg Gyffredinol (Iâl), 1 tîm o Ofal Anifeiliaid (Llaneurgain) ac 1 tîm Ceffyleg (Llaneurgain)

yn ôl