• Roedd myfyrwyr mentrus yn fuddugoliaethus mewn her busnes Coronafeirws ledled Cymru

Bu Ellie Jones, Aoife Edwards, Haf Edwards, Gabby Ransome a Niamh Bennion – pob un yn ddysgwr yng Ngholeg Cambria Iâl yn Wrecsam – yn cystadlu yn erbyn wyth coleg yn yr Her Menter Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Cafodd ei chynnal ar-lein eleni oherwydd y pandemig, a gofynnwyd i ymgeiswyr i ddatblygu syniad a fyddai’n helpu cymunedau ail-gysylltu ar ôl y cyfnod clo.

Bu’r pump – a oedd wedi curo 26 o dimau o Cambria yn flaenorol i gynrychioli’r sefydliad gogledd ddwyrain Cymru ar lwyfan cenedlaethol – yn gweithio gyda’i gilydd yn rhithiol ar ôl rhannu eu syniadau’n gychwynnol gyda thîm arweinyddiaeth y coleg, gan gynnwys y Prif Weithredwr Yana Williams a’r Pennaeth Sue Price. 

Nid yw’r enillydd terfynol wedi’i gyhoeddi eto, ond mae Ellie, Aoife, Haf, Gabby a Niamh wedi cael eu coroni eisoes gyda’r Wobr Dewis y Dysgwr, ar ôl cael eu dewis gan eu gwrthwynebwyr ar y diwrnod. 

Mae Mel Henry, Arweinydd Cwricwlwm Chweched Iâl a Darlithydd Busnes Safon Uwch, yn falch o ba mor dda mae’r tîm wedi cyflwyno a darparu cyflwyniad llwyddiannus wrth weithredu o bell.

“Dyma enghraifft wych o sut mae ein dysgwyr yn barod i gyrmryd cyfleoedd er gwaethaf yr aflonyddwch y mae’r pandemig byd-eang wedi’i gael ar eu dysgu,” meddai Mel.

“Maen nhw wedi gweithio gyda’i gilydd, o’u hystafelloedd gwely, i feddwl am eu syniad arloesol, sef canolbwyntio ar ailgysylltu plant o ysgolion Cymraeg trwy helfa drysor lleol, gan gefnogi’r ysgolion a’r teuluoedd.”

Dywedodd hefyd: “O dan gyfyngiadau amser heriol, fe wnaethan nhw gynhyrchu cynllun busnes a chyflwyno eu syniad i’r panel o feirniaid.

“Er nad yw’r tri uchaf wedi’u cyhoeddi eto, gwnaeth ein tîm argraff ar eu cyfoedion, a ddyfarnodd y Wobr Dewis Dysgwr iddyn nhw.

“Mae’r ddwy flynedd academaidd ddiwethaf wedi bod yn hynod o heriol i bawb ym myd addysg. Ond, mae ein tîm yn enghraifft o ba mor gydnerth yw pobl ifanc a’u gallu i addasu.  

“Gan weithio’n galed ac ymrwymo, gallan nhw ddal i fod yn llwyddiannus, er gwaethaf pob disgwyl.”

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Profiadau’r Dysgwyr a Menter, mai nod y coleg yw cystadlu mewn digwyddiadau sgiliau eraill yn y misoedd i ddod.

“Mae Coleg Cambria ar y blaen mewn 16 o’r 50 o gystadlaethau Sgiliau ledled Cymru ar hyn o bryd, sy’n gyflawniad rhyfeddol,” meddai.

“Mae ein myfyrwyr – yn enwedig mewn Peirianneg, Busnes, Harddwch a TG – wedi perfformio’n dda erioed ar y llwyfan mawr, WorldSkills UK yn arbennig, ac rydyn ni’n gobeithio gallu dangos hynny eto cyn gynted ag y mae’n ddiogel i ni wneud hynny.

“Oherwydd cyfyngiadau Covid, mae cystadlaethau’n cael eu cynnal ar-lein, i sicrhau bod yr holl gystadleuwyr yn cael y cyfle i ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr a chynrychioli’r coleg mewn blwyddyn o bandemig. 

“Hefyd, mae 156 o gynrychiolwyr o Cambria wedi cofrestru ar gyfer 34 o gystadlaethau sy’n cael eu cynnal yn y cylch cyfredol hwn, felly rydyn ni’n gobeithio gweld mwy o enillion yn y dyfodol agos.”

yn ôl