• Enillodd Lynn Mullen cymaint o gwrs Sgiliau Hanfodol, mae bellach yn gwirfoddoli i recriwtio a chynorthwyo oedolion eraill sy’n ddysgwyr.

Mynychodd Lynn, o Wrecsam, grŵp Mathemateg a Saesneg a ariannwyd yn llawn yng Nghanolfan Adnoddau Plas Pentwyn yng Nghoedpoeth fel gwyliwr, yn cefnogi perthynas ag iselder a gorbryder.

Cafodd y cymhwyster gan Goleg Cambria ei argymell gan aelod arall o’r teulu, a oedd wedi cymryd rhan ar ôl cael ei annog i wneud hynny gan sefydliad Cymorth i Fenywod.

Mae Stepping Stones, elusen sy’n darparu gwasanaethau therapiwtig ar draws Gogledd Cymru i oedolion a gafodd eu cam-drin yn rhywiol pan roeddent yn blant, hefyd yn cyfeirio pobl i raglenni allgymorth am ddim gan y coleg. 

Mae’r dulliau addysgu cadarnhaol ac integredig yn y gymuned wedi cynorthwyo adferiad y ddwy fenyw, ac arweiniodd yr amgylchedd croesawgar a chyfeillgar at Lynn yn cofrestru ar y cwrs ei hun.

Ar ôl cyflawni Lefelau 1 a 2, mae wedi cynorthwyo tiwtoriaid i recriwtio myfyrwyr yn yr ardal leol ac yng Ngholeg Cambria Iâl yn Wrecsam. 

“Rydw i mor angerddol am y cwrs, cymaint nes fy mod i’n fwy na pharod i fynd yn ôl fel gwirfoddolwr i helpu aelodau’r dosbarthiadau, yn ogystal ag annog pobl newydd i ymuno â’r cyrsiau,” dywedodd Lynn.

“A dweud y gwir, roeddwn i mor awyddus i gofrestru pobl fe wnes i hyd yn oed geisio recriwtio’r Pennaeth ar ddamwain!”

Dywedodd hefyd: “Rydw i’n llwyr argymell y cyrsiau Sgiliau Hanfodol. Doeddwn i heb sefyll arholiad ers 43 o flynyddoedd, felly doeddwn i ddim yn optimistaidd ond fe wnes i fwynhau’r dosbarthiadau yn fawr ac roedd y tiwtor yn galonogol iawn.

“Yn bwysicaf, roeddwn i’n gallu gweld yr effaith gadarnhaol roedd y cwrs wedi ei gael ar fy mherthynas a’i adferiad, gan roi ychydig o drefn a rheswm i godi yn y bore.

“Roedd hefyd yn ei fwynhau ac yn gwneud cynnydd da, oedd yn wych i’w weld.”

Yn flaenorol, bu Lynn yn gweithio yn y gwasanaeth sifil ac yn ddiweddarach i elusen iechyd meddwl ac yn y sector gofal. 

Mae’r agwedd ragweithiol a thosturiol y mae wedi ei dangos trwy gydol ei thaith gyda Choleg Cambria wedi arwain at enwebiad am Wobr Ysbrydoli Dysgu i Oedolion gan ei thiwtor Pam McLean.

“Roedd Lynn yn ystyried y cwrs yn fodd i’w pherthynas i symud ymlaen ac fe wnaeth ei hannog i fwynhau dysgu gan nad oedd wedi cael profiad da yn ei blynyddoedd cynnar yn yr ysgol,” dywedodd Pam.

 

“Ar ôl mynychu am nifer o wythnosau, fe wnaeth gofrestru ar y cwrs hefyd a gallai weld yr effaith roedd yn ei chael felly anogodd bobl eraill roedd yn ei adnabod yn ei bywyd i gofrestru a rhyddhau eu potensial yn dysgu sgiliau newydd neu sgiliau a anghofiwyd.

 

“Gweithiodd Lynn yn frwdfrydig ac yn eiddgar ac mae wedi manteisio’n llwyr ar ei thaith ddysgu; mae’n unigolyn cymdeithasol iawn ac mae’n canolbwyntio ar ddysgu mewn amgylchedd diogel a chroesawgar sydd wedi bod yn amhrisiadwy iddi hi a’i pherthynas, sy’n parhau i fynychu ac sydd wedi cyflawni cymwysterau Sgiliau Hanfodol hefyd.

 

“Mae bellach yn ehangu ei sgiliau drwy ddod yn weithiwr cymorth gwirfoddol yn yr adran Addysg Oedolion yn y Gymuned ac mae’n ysbrydoliaeth i ddysgwyr eraill.”


Am ragor o wybodaeth ar yr ystod eang o gyrsiau Sgiliau i Oedolion yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/part-time-courses/course-subject/skills-for-adults/

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener