• Enillodd CYFRES o weithdai addysg rhithwir a gafodd eu cynnal yn ystod y cyfnod clo, wobr ddysgu flaenllaw.

Dan arweiniad Coleg Cambria a sefydliadau addysg bellach ac uwch ledled Cymru, enillodd Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf rithwir, y wobr Catalydd Entrepreneuriaeth yng Ngwobrau Cenedlaethol Addysgwyr Menter.

Cafodd entrepreneuriaid ifanc 5 niwrnod o gyflwyniadau ysbrydoledig ar-lein ar sut i lansio busnes, gyda gwesteion a oedd yn cynnwys pobl fel Alana Spencer, enillydd ‘The Apprentice’ ar y teledu.

Bu cydweithwyr Cambria, Mike Corcoran, Sid Madge, Gareth Jones, Katherine Broadhurst a Mark Williams, sylfaenydd Art Limb, yn cymryd rhan yn ystod yr wythnos hefyd.

Roedd Rona Griffiths, Rheolwr Profiad Dysgwr y coleg, wrth ei bodd gyda’r newyddion am ennill y wobr.

“Roedd yn wych bod Coleg Cambria a’n partneriaid addysg bellach ac addysg uwch wedi gallu gwneud rhywbeth atyniadol a chadarnhaol ar adeg heriol iawn i fyfyrwyr a staff,” dywedodd Rona.

“Mi gawson ni ddwsinau o ddysgwyr yn ymuno â’r cynllun, a chafodd pawb fudd ohono – dyma’r digwyddiad gorau o’r math hwn dwi wedi bod yn rhan ohono erioed, ac mae’n haeddu’r gydnabyddiaeth hon yn llwyr.”

Dywedodd yr Hyrwyddwr Menter a’r darlithydd Lynn Williams hefyd: “Cafodd y rhai a gymerodd ran glywed siaradwyr gwych ac mi gawson nhw gyngor gwych am y ffordd orau i ddatblygu eu syniadau busnes.

“O ystyried yr ansicrwydd ynghylch Coronafeirws a’r hyn sydd o’n blaenau, mae’n hanfodol ein bod ni i gyd yn parhau i weithio gyda’n gilydd a darparu cyfleoedd fel hyn yn y dyfodol.”

Bu Lynn hefyd yn dathlu ennill cystadleuaeth pobi Alana, gyda’i chacen ar thema ‘Alys yng Ngwlad yr Hud’!

Llongyfarchodd llefarydd ar ran y Gwobrau, gydlynwyr Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf, am ddarparu addysg entrepreneuriaeth ragorol yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, a dywedodd: “Roedd cau safleoedd colegau yn gyfle unigryw i ddod â hyrwyddwyr Menter Cymru ynghyd i ddyfeisio, cynllunio a chyflwyno gwersyll ar-lein wythnos o hyd a chymuned gychwyn ar gyfer darpar entrepreneuriaid.

“Roedd hwn yn gydweithrediad ar-lein arloesol rhwng holl sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch Cymru, i fynd i’r afael â’r angen i gynorthwyo a galluogi busnesau cyn iddyn nhw gychwyn, a’r rhai yn eu camau cynnar, yn ystod y pandemig Coronafeirws.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://summerstartup.co.uk/cym 

Ewch i  www.cambria.ac.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar sut i  wneud cais am gyrsiau a chymwysterau yng Ngholeg Cambria.

yn ôl