Bu dau grŵp o fyfyrwyr Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn cymryd rhan mewn gweithgarwch cymunedol gan weithio i helpu ceidwad arfordirol traeth Talacre i amddiffyn pwll bridio llyffantod y brwyn, fel rhan o’u Tystysgrif BTEC Lefel 2 WorldSkills.

Ar ddechrau’r flwyddyn daeth Tim Johnson, Ceidwad Cefn Gwlad Cyngor Sir y Fflint a Chydlynydd y Prosiect; Kim Norman, Ymgynghorydd Rheoli Tir ar gyfer ENI; a Phil Rodgers, Ceidwad Talacre ar gyfer ENI i ymweld â’r ddau grŵp gan roi gwybod iddynt am yr anawsterau maent yn eu hwynebu yn Nhwyni Talacre.  Yn 2017, cafodd llyffantod y brwyn (sy’n rhywogaeth mewn perygl), silod (wyau) a phenbyliaid ifanc eu bwyta gan ysglyfaethwyr ac felly nid oeddent mewn 4 pwll o gwbl. Yr ysglyfaethwyr drwgdybiedig oedd hwyaid gwylltion, gwylanod llwyd a brain.

Gofynnwyd i’r myfyrwyr ddefnyddio eu sgiliau peirianneg a dylunio i greu pyllau amddiffyn i rwystro ysglyfaethwyr rhag mynd i’r pyllau o fis Ebrill tan ddiwedd yr haf. Buont yn  trafod syniadau amrywiol gyda’r ceidwaid cefn gwlad ar y diwrnod, ac aethant ymlaen i ddylunio cynlluniau eu hunain yn ystod yr wythnosau wedi hynny.

Roedd dyluniadau’r myfyrwyr wedi creu argraff dda ar y ceidwaid, ac fe wnaethant ddewis tri dyluniad gwahanol, yn amrywio o boteli plastig yn arnofio ar y pwll i rwystro’r ysglyfaethwyr rhag glanio yno, i ddyluniad postyn a gwifren a dyluniad sy’n cynnwys llen sy’n agor a chau ar draws y llyn.

Yn ddiweddar, cafodd y dysgwyr y cyfle i roi eu dyluniadau ar waith trwy adeiladu dulliau diogelu llynnoedd gydag arweiniad y ceidwaid a’u darlithwyr peirianneg Anke Kadelka-Williams a Joanne Breeze.

Bydd y ceidwaid rŵan yn monitro’r pyllau yn ystod y tymor bridio hwn i weld pa rai o’r cynlluniau sydd fwyaf effeithiol a byddant yn cael eu defnyddio ar wahanol safleoedd yn y dyfodol. Roedd y gweithgarwch gwirfoddoli hwn yn rhoi dealltwriaeth werthfawr i’r myfyrwyr o beirianneg amgylcheddol, a’r broses o ddylunio i gynnyrch gorffenedig.

Dywedodd Anke Kadelka-Williams, tiwtor Workskills a darlithydd peirianneg:

“Fe wnaeth pob myfyriwr gymryd rhan dda iawn ym mhob cam o’r gweithgarwch gwirfoddoli ac fe wnaethon nhw fwynhau’r cyfle i gael cipolwg ar beirianneg amgylcheddol a gweithio’n gynaliadwy; dysgu sgiliau newydd a gwella sgiliau rhyngbersonol a sgiliau llaw a fydd yn eu cynorthwyo yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

yn ôl