Gweithio'n Ddiogel IOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14796
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 1 Diwrnod (0900 – 1630). Am ddyddiadau cwrs pellach cysylltwch â Choleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
15 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
15 Feb 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

PAM ASTUDIO’R CWRS HWN
Mae Gweithio'n Ddiogel yn ddull hollol wahanol o ymdrin â hyfforddiant iechyd a diogelwch. Mae'n rhaglen effaith uchel sydd wedi'i chynllunio i fod yn hwyl a chael pobl i gyfranogi’n llawn. Mae'r cynnwys, sydd o'r radd flaenaf ac yn rhydd o jargon, wedi’i seilio ar yr hyn y mae angen i bobl ei wybod yn ymarferol, yn hytrach nag iaith gyfreithiol ddiflas.

Ar gyfer pwy mae Gweithio'n Ddiogel?
Mae Gweithio'n Ddiogel ar gyfer pobl ar unrhyw lefel, mewn unrhyw sector ledled y byd, sydd angen sylfaen mewn hanfodion iechyd a diogelwch. Mae'n rhoi dealltwriaeth i bawb yn y gwaith o pam mae'n rhaid iddynt 'weithio'n ddiogel' – a'i wneud mewn ffordd bleserus.

Beth mae’r busnes yn ei gael
Tawelwch meddwl o hyfforddiant sydd wedi'i gynllunio a'i reoli ansawdd gan IOSH – y corff Siartredig ar gyfer gweithwyr iechyd a diogelwch proffesiynol;
- Tarfu cyn lleied â phosibl ar ddiwrnodau gwaith a sifftiau – darperir y rhaglen mewn un diwrnod yn unig, gan gynnwys yr asesiad
- Dysgu effeithlon ac effeithiol – ymdrinnir â hanfodion iechyd, diogelwch ac amgylcheddol mewn un sesiwn hunangynhwysol
- Hyfforddiant tystysgrifedig, uchel ei barch a gydnabyddir yn fyd-eang, ar gyfer ei staff
- Ffeithiau cofiadwy sy'n ysgogi'r meddwl ac astudiaethau achos o bob cwr o'r byd, i helpu i atgyfnerthu dysgu drwy gydol y cwrs. Cefnogir pob modiwl gan senarios o sefyllfaoedd gwaith go iawn. Mae'r cwrs yn cynnwys gemau a chwisiau rhyngweithiol, gan helpu cynrychiolwyr i ddysgu mewn ffordd anffurfiol.

Mae Gweithio’n Ddiogel yn cynnwys
- Amlinelliad o iechyd a diogelwch galwedigaethol - Diffinio peryglon a risg
- Nodi peryglon cyffredin
- Gwella perfformiad diogelwch
- Dyfernir tystysgrif a/neu gerdyn pasbort IOSH Gweithio’n Ddiogel i gynrychiolwyr llwyddiannus.

Pa ganlyniadau y gallaf eu disgwyl
- Mwy o gynhyrchiant, yn sgil colli llai o oriau oherwydd salwch a damweiniau
- Diwylliant gwell o ymwybyddiaeth o ddiogelwch ledled y cwmni a gwerthfawrogiad o fesurau diogelwch
- Cyfranogiad gweithredol gan staff i wella'r gweithle
- Gwell enw da o fewn y gadwyn gyflenwi
Ffug asesiad wedi’i ddilyn gan asesiad amlddewis terfynol.
Dim
Camau cyntaf mewn hyfforddiant Iechyd a Diogelwch. Gellir dilyn hyn gan Reoli’n Ddiogel os bydd yr ymgeiswyr yn symud ymlaen i swyddi Goruchwylio neu Reoli.
£175
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost